100 euro terugbetaald bij aankoop van een W1 wasmachine of T1 warmtepompdroogkast

Actie

100 euro terugbetaald bij aankoop van een W1 wasmachine of T1 warmtepompdroogkast

Wat moet u doen?

Koop een Miele W1 wasmachine of T1 warmtepompdroogkast* tussen 1 oktober en 30 november 2017 en vul het online registratieformulier in ten laatste tegen 31 december 2017.

Tijdens de registratie dient u uw gegevens en het serienummer van het toestel in te vullen en het aankoopbewijs (= uw factuur) te uploaden. Het serienummer van uw wasmachine bevindt zich aan de binnenkant van de deuropening.
Deelname aan de actie kan alleen via het online registratieformulier. Dit kan NIET via het aanmelden of registreren bij MyMiele of op de e-shop van Miele.

Binnen de 8 weken na online registratie ontvangt u 100 euro op uw rekening.

Voor meer info: 02/451 16 16 of promo@miele.be

* Deelnemende toestellen: 

TCE 530 WP, TCE 630 WP, TCF 630 WP, TDB 120 WP, TDB 130 WP, TDB 220 WP, TDB 230 WP, TDD 130 WP, TDD 230 WP, TKB 150 WP, TKB 550 WP, TKB 650 WP, TKG 850 WP, TKR 850 WP, TMB 140 WP, TMB 540 WP, TMB 640 WP, TMG 840 WP, TMV 840 WP, TMV 843 WP, TWF 620 WP, WKB 120 WPS, WKB 130 WPS, WKB 130 WPS, WKF 130 WPS, WKF 311 WCS, WKF 311 WPS, WKF 332 WPS, WKH 132 WPS, WKH 170 WPS, WKH 270 WPS, WKH 272 WPS, WKR 570 WPS, WKR 770 WPS, WMB 120 WCS, WMB 120 WPS, WMF 120 WPS, WMG 823 WPS, WMH 120 WPS, WMH 122 WPS, WMV 963 WPS, WTH 120 WPM en WTZH 730 WPM

U kunt hier uw 100 euro aanvragen

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN: 100 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele W1 wasmachine of een Miele T1 warmtepompdroogkast

Artikel 1 – Organisatie

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “100 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele W1 wasmachine of een Miele T1 warmtepompdroogkast” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 1 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is geldig op deze toestellen: 
TCE 530 WP, TCE 630 WP, TCF 630 WP, TDB 120 WP, TDB 130 WP, TDB 220 WP, TDB 230 WP, TDD 130 WP, TDD 230 WP, TKB 150 WP, TKB 550 WP, TKB 650 WP, TKG 850 WP, TKR 850 WP, TMB 140 WP, TMB 540 WP, TMB 640 WP, TMG 840 WP, TMV 840 WP, TMV 843 WP, TWF 620 WP, WKB 120 WPS, WKB 130 WPS, WKB 130 WPS, WKF 130 WPS, WKF 311 WCS, WKF 311 WPS, WKF 332 WPS, WKH 132 WPS, WKH 170 WPS, WKH 270 WPS, WKH 272 WPS, WKR 570 WPS, WKR 770 WPS, WMB 120 WCS, WMB 120 WPS, WMF 120 WPS, WMG 823 WPS, WMH 120 WPS, WMH 122 WPS, WMV 963 WPS, WTH 120 WPM en WTZH 730 WPM

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 31 december 2017 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnr en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling van 100 euro gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.

Er kan maximaal één cashback aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar promo@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 31 december 2017. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

Artikel 4 – Persoonsgegevens

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de privacy behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie en voor doeleinden van marktonderzoek en marketing. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering van de verstrekte gegevens. U kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Hiertoe volstaat een aangetekend schriftelijk verzoek met ontvangstmelding.

Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij Miele NV te informeren door een aangetekende brief met ontvangstmelding te zenden naar Miele NV - Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem