Cashback AutoDos

Actie

Tot 150 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde vaatwasser

Aanvraagperiode verlengd tot 31 januari 2021

Wat moet je doen?

- Koop een geselecteerde Miele-vaatwasser tussen 25 mei en 31 juli 2020. Dit zijn de deelnemende toestellen:  

TOESTEL

TERUGBETAALD BEDRAG

G 7310 SC bw

75 euro

G 7362 SCVi obsw

100 euro

G 7367 SCVi XXL obsw

100 euro

G 7560 SCVi Clst/obsw

150 euro

G 7565 SCVi XXL Clst/obsw

150 euro

G 7590 SCVi K2O Clst/obsw

150 euro

G 7595 SCVi K2O XXL Clst/obsw

150 euro

G 7965 SCVi K2O XXL Clst/obsw

150 euro

G 7310 SCi bw

100 euro

G 7315 SCi XXL bw

100 euro

G 7310 Sci Edst

100 euro

G 7315 SCi XXL edst

100 euro

G 7510 Sci obsw

150 euro

G 7515 SCi XXL obsw

150 euro

G 7915 SCi XXL obsw

150 euro

- Scan de QR-code hierboven* of sms MIELEAUTODOS10-NL naar 0460 21 35 80 en vul vervolgens alle gegevens in voor 31/08/2020.

- Binnen de 8 weken na de registratie ontvang je 75, 100 of 150 euro op je rekening.

BELANGRIJK: Aanmelden of registeren bij MyMiele of op de e-shop is NIET voldoende. Je dient ook steeds het aankoopbewijs (= factuur) en het serienummer van het toestel mee te geven bij registratie. 

Voor meer info kun je een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 31 januari 2021.

*Richt je camera op de QR-code (enkel mogelijk indien je een IOS-besturingssysteem hebt) of scan de QR-code met Google Lens (gratis te downloaden in Google Play Store).

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN:

Tot 150,- EUR terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde vaatwasser

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “Tot 150 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde vaatwasser” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 25 mei tot en met 31 juli 2020 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is enkel geldig op de onderstaande toestellen, elk met een verschillend terugbetaald bedrag: 

 

TOESTEL

TERUGBETAALD BEDRAG

G 7310 SC bw

75 euro

G 7362 SCVi obsw

100 euro

G 7367 SCVi XXL obsw

100 euro

G 7560 SCVi Clst/obsw

150 euro

G 7565 SCVi XXL Clst/obsw

150 euro

G 7590 SCVi K2O Clst/obsw

150 euro

G 7595 SCVi K2O XXL Clst/obsw

150 euro

G 7965 SCVi K2O XXL Clst/obsw

150 euro

G 7310 SCi bw

100 euro

G 7315 SCi XXL bw

100 euro

G 7310 Sci Edst

100 euro

G 7315 SCi XXL edst

100 euro

G 7510 Sci obsw

150 euro

G 7515 SCi XXL obsw

150 euro

G 7915 SCi XXL obsw

150 euro


De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 31/01/2021 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnummer en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

Bij aankoop van een deelnemend toestel als onderdeel van een nieuwe keuken, is het toegelaten dat het aankoopbewijs gedateerd is tot maximaal 6 maanden na afloop van de looptijd van de actie. De voorwaarde hierbij is dat het aankoopbewijs duidelijk aantoont dat het om een bestelling van een set keukentoestellen gaat (minimum 4 inbouwtoestellen) en dat de bestelbon, met besteldatum binnen de looptijd van de actie, toegevoegd wordt bij de aanvraag.

Vanaf 31 januari 2021 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.
 

De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.

Er kan maximaal één terugbetalingsaanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. De actie is niet cumuleerbaar met andere promoties van Miele met uitzondering van de actie ‘6 gratis PowerDisks bij aankoop van een vaatwasser met AutoDos”.
Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 31 januari 2021. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden. Alle correspondentie per post: Clubhouse – Hashting – Miele Cashback – Groeningenlei 16 – 2550 Kontich.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de terugbetaling verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres info@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Deelnemende toestellen