Beleef je keuken! inspired by Miele.

Beleef je keuken

inspired by Miele! Ontdek de Miele-keukentoestellen 2018. Wij geven jou graag héél wat tips en inspiratie.

Lees het magazine

Cashback CM75 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele vrijstaande koffieautomaat tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018

Actie

75 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele vrijstaande koffieautomaat tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018

Wat moet je doen?

Koop een Miele vrijstaande CM-koffieautomaat (CM5, CM6 of CM7) tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018.
Vul het online-registratieformulier in voor 28 februari 2018.

Hou hiervoor het serienummer van je toestel bij de hand en de factuur om op te laden. Vul zeker ook je bankrekeningnummer in. 

Binnen de 8 weken na ontvangst van het volledige dossier (online registratie + kopie factuur) ontvang je van ons 75 euro op je bankrekening.

Je kunt het toestel ook kopen op de webshop van miele.be. Bij deze aankoop ontvang je meteen 75 euro korting. Je hoeft dus geen cashback voor dit toestel meer aan te vragen.

Deelname aan de actie kan alleen via het online registratieformulier. Dit kan NIET via het aanmelden of registreren bij MyMiele of op de e-shop van Miele.

Registreer hier je toestel

 

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN: 75 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele vrijstaande koffieautomaat tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018​

Artikel 1 – Organisatie

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “75 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele vrijstaande koffieautomaat tussen 1 december 2017 en 31 januari 2018” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Het aangekochte toestel moet een vrijstaande CM-koffieautomaat (CM5, CM6 of CM7) van Miele zijn. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer. 

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

U kunt het toestel ook kopen op de webshop van miele.be. Bij deze aankoop ontvangt u meteen 75 euro korting. U hoeft dus geen cashback voor dit toestel meer aan te vragen.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 28 februari 2018 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, zijn bankrekeningnummer en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 1 maart 2018 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

Binnen de 8 weken na het insturen van het dossier ontvangt de consument, na goedkeuring van zijn dossier, 75 euro op zijn bankrekening. 

Er kan maximaal één aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar promo@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 28 februari 2018. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

Artikel 4 – Persoonsgegevens

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de privacy behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie en voor doeleinden van marktonderzoek en marketing. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering van de verstrekte gegevens. U kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Hiertoe volstaat een aangetekend schriftelijk verzoek met ontvangstmelding.

Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij Miele NV te informeren door een aangetekende brief met ontvangstmelding te zenden naar Miele NV - Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem