Cashback wasmachine/droogkast januari 2018

Actie

Koop in januari een Miele wasmachine of droogkast en krijg 50 euro terug

Wat moet je doen?

Koop in januari 2018 een Miele wasmachine of droogkast die in aanmerking komt voor 50 euro cashback: WDB 020 Eco, WDB 030 Eco, WDD 030 WPS, WKB 130, WMB 120, WMB 120 WPS, TDB 220 WP, TDB 230 WP of TCE 530 WP.

Vul het online-registratieformulier in voor 28 februari 2018.

Tijdens de registratie dient u uw gegevens en het serienummer van het toestel in te vullen en het aankoopbewijs (= uw factuur) te uploaden. Het serienummer van uw wasmachine/droogkast bevindt zich aan de binnenkant van de deuropening.
Deelname aan de actie kan alleen via het online registratieformulier. Dit kan NIET via het aanmelden of registreren bij MyMiele of op de e-shop van Miele.

Binnen de 8 weken na online registratie ontvangt u 50 euro op uw rekening.

Voor meer info: 02/451 16 16 of promo@miele.be

Registreer hier je toestel

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Organisatie


Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “50 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerdewasmachine of warmtepompdroger” (hierna “ACTIE” genoemd).

De actie loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 januari 2018 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden


De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is enkel geldig op de onderstaande toestellen: WDB 020 WCS, WDB 030 WCS,  WDD 030 WPS, WKB 130 WCS, WMB 120 WCS, WMB 120 WPS, TDB 220 WP, TDB 230 WP of TCE 530 WP.

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be. De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner. De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 28 februari 2018 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnr en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 1 maart 2018 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard. Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.


De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling van 50 euro gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer. Er kan maximaal één cashback aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties. Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar promo@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 28 februari 2018. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.


Artikel 3 – Aansprakelijkheid


Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten. Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.


Artikel 4 – Persoonsgegevens


De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de privacy behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie en voor doeleinden van marktonderzoek en marketing. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering van de verstrekte gegevens. U kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Hiertoe volstaat een aangetekend schriftelijk verzoek met ontvangstmelding. Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij Miele NV te informeren door een aangetekende brief met ontvangstmelding te zenden naar Miele NV - Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem.