Wonderbox voucher

Actie

Ontvang een Wonderbox voucher ter waarde van 120 euro

Wat moet je doen?

Koop tussen 25 februari en 31 mei 2019 een Miele-wasmachine met TwinDos en/of PowerWash.

Vul het online registratieformulier in voor 30 juni 2019.

Tijdens de registratie dient u uw gegevens en het serienummer van het toestel in te vullen en het aankoopbewijs (= uw factuur) te uploaden. 
Deelname aan de actie kan alleen via het online registratieformulier. Dit kan NIET via het aanmelden of registreren bij MyMiele of op de e-shop van Miele.

Binnen de 4 weken na online registratie ontvangt u een Wonderbox-voucher via e-mail.

Voor meer info: 02/451 16 16 of info@miele.be

https://be.wonderbox.com/nl

Registreer hier je toestelAlle Miele-wasmachines

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN:

Wonderbox-voucher ter waarde van 120 EUR bij aankoop van een geselecteerde wasmachine

 

Artikel 1 – Organisatie 


Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “Wonderbox voucher ter waarde van 125 EUR bij aankoop van een geselecteerde wasmachine” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 25 februari 2019 tot en met 31 mei 2019 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is enkel geldig op de onderstaande toestellen: 

 

WDD330 WCS

WCE 670 WPS

WER 875 WPS

WDD330 WPS

WCI 330 WCS

WCR 870 WPS

WCE 330 WCS

WWI 320 WCS

WCR 890 WPS

WWE 320 WCS

WWI 320 WPS

WWV 980 WPS

WWE 320 WPS

WEI 335 WPS

WKH 132 WPS

WEE 335 WPS

WCI 330 WPS

WMH 122 WPS

WCE 330 WPS

WCI 670 WCS

WKH 272 WPS

WCE 660 WCS

WWI 660 WCS

WKR 771 WPS

WCE 770 WCS

WWI 660 WPS

WMV 963 WPS

WWE 660 WCS

WCI 670 WPS

WMG 823 WPS

WWE 760 WCS

WEI 775 WPS

WKG 130 WPS

WEE 675 WPS

WCI 770 WPS

WMG 120 WPS

WWE 860 WPS

WCR 760 WPS

WKF 131 WPS

WCE 670 WCS

WWR 860 WPS

WMF 121 WPS

 

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 30 juni 2019 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een emailadres en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 1 juli 2019 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

De aanvraag zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer vier weken na de online registratie. Het opsturen van de voucher zal digitaal gebeuren naar het opgegeven emailadres. De klant heeft de mogelijkheid deze voucher te gebruiken om één of meerdere wonderboxen te bestellen op wonderbox.be.

Er kan maximaal één voucher aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar info@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 30 juni 2019. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de voucheraanvraag verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres info@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).