Consumenten

Voorwaarden Shop

Via de Miele webshop wil Miele NV accessoires en onderdelen van Miele-toestellen aan de eindverbruiker leveren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook zeer ernstig op. De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot de Miele webshop, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.
Miele onderschrijft de gedragscode van BeCommerce.

De op onze website aangeboden producten
Alle producten die op de Miele webshop worden verkocht, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, eventuele recyclage bijdrage (Recupel) en eventuele bijdrage voor batterijen (Bebat). Wij bieden onze producten aan op de webshop tot uitputting van voorraad. Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering. U kunt op elk moment beslissen om uw bestelling te annuleren.

Overeenkomst tussen u en Miele
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Miele wanneer Miele de bevestiging ontvangt van uw bestelling op de webshop of wanneer Miele uw schriftelijke of telefonische bestelling ontvangt. Miele kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (10 dagen nadat u de bestelling geplaatst hebt). Miele houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar webshop@miele.be.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen). U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via webshop@miele.be. Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:
Miele NV
Retours E-shop
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Om ons in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd. Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt of een beschadigd product, dan dient u ons hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Levering
Voor bestellingen van minder dan 50 euro, betaalt u 5 euro verzendingskosten. Vanaf 50 euro is de verzending gratis. Miele.be levert alleen in België. Voor leveringen in andere landen verwijzen wij graag naar onze internationale site, www.mieleshop.com. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt uw pakket nog 2 maal opnieuw aangeboden. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Betaling
U kan betalen via overschrijving of online met Visa, Mastercard of Bancontact. Online betalen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met Global Collect, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer. U kunt uw betalingsgegevens bij de bestelling invoeren, maar wij zullen uw kaart pas debiteren wanneer wij de bestelde producten naar u opsturen.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Miele is niet verantwoordelijk voor technische defecten van de site. Miele geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de site. Deze site wordt door Miele ter beschikking gesteld op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Miele legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die op deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Miele zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website.

Schadebeding
In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de overeengekomen prijs verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 10%. Er wordt tevens een moratoire intrest aangerekend ten belope van 1% per maand.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing.Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.

Taal van de overeenkomst
Miele.be is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt uw keuze maken door bij uw eerste bezoek op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Miele.

 

Dealers

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: aanvaarding van onderhavige voorwaarden
Enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopsovereenkomsten, afgesloten door de N.V. MIELE, behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de koper automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere of algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen worden niet verlengd tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de N.V. MIELE.

Artikel 2: bestelling
De klant is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van een bestelbon. De N.V. MIELE is slechts geldig verbonden wanneer de bestelling schriftelijk door de maatschappelijke zetel wordt bevestigd. De commercieel afgevaardigden zijn niet gemachtigd de vennootschap te verbinden. Aanduidingen en beschrijvingen van onze toestellen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogussen, prospectussen, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. De N.V. MIELE behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Dit artikel is niet van toepassing voor de verkoop aan consument.

Artikel 3: betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel. Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum van 25€ ten titel van forfaitair schadebeding. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum
- zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden;
- de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen zullen eveneens vervallen;
- de N.V. MIELE behoudt zich het recht voor alleen nog te leveren tegen terugbetaling of in geval van borgstelling.
Leveringen die betaald worden door effecten, geaccepteerde wissels of cheques worden slechts als geregeld beschouwd na definitief incasso van het nominale bedrag, verhoogd met de kosten, welke steeds ten laste zijn van de koper. Het niet betalen op de vervaldag van één enkele wissel of één enkel handelseffect heeft als gevolg dat het geheel van de cambiaire en niet-cambiaire schuld vervalt, niettegenstaande de eventuele aanvaarding van andere wissels of effecten die er betrekking zouden op hebben. De klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. In geval van verkoop aan consumenten alleen wordt een gelijkaardige vergoeding voorzien ten laste van de N.V. Miele wanneer deze in gebreke blijft.

Artikel 4: garantie
De garantiebepalingen bevinden zich bij elk toestel of zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en te vinden op www.miele.be. De verplichtingen, aan de garantie verbonden, worden kosteloos door onze klantendienst uitgevoerd. Bij verkoop aan een consument moeten de garantievoorwaarden op diens verzoek schriftelijk beschikbaar gesteld worden. Bij verkoop aan de wederverkopers zullen deze de consument op de hoogte brengen van het bovenstaande. De vaststelling van een gebrek geeft de wederverkoper niet het recht de verkoopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden tot na de herstelling en geeft hem geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5: leveringstermijn
De bestelling is onmiddellijk en volledig leverbaar zodra de goederen zich in onze magazijnen bevinden. De leveringsdata worden gegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. Enkel vertragingen van meer dan zes maand tegenover de opgegeven leveringsdatum kunnen de vernietiging van de bestelling door de koper rechtvaardigen. Dit beding is enkel toepasselijk ingeval de vertraging te wijten is aan de N.V. MIELE. Wanneer de koper de levering weigert, zullen de opslagkosten hem ten laste worden gelegd en dit ten belopen van 3% per maand van de netto waarde (zonder BTW) van de bestelde goederen. Deze opslagkosten zijn verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Eén maand na de datum van de factuur, die wordt opgemaakt ongeveer één week na ontvangst van de goederen in onze magazijnen, zal de overeenkomst in geval van weigering door de koper, als van rechtswege ontbonden worden beschouwd ten laste van de koper. De goederen zullen bovendien door de N.V. MIELE mogen verkocht worden tegen liquidatieprijzen, onverminderd haar verhaal op schadevergoeding. In geval van niet-betaling van een vorige levering worden de termijnen hetzij herroepen, hetzij opgeschort. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.

Artikel 6: levering
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling. Deze heeft daarom de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders zo dit nodig blijkt. N.V. MIELE heeft het recht bij leveringen met een netto verkoopwaarde onder de 750€ de koper een transportkost van 20€ aan te rekenen. In geval van weigering van de levering zal de N.V. MIELE steeds de integrale transportkost ten laste leggen van de koper. De gefactureerde verpakking wordt niet teruggenomen. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.

Artikel 8: de naverkoop dienst
De herstellingen zijn contant betaalbaar. De wisselstukken, machines en toebehoren worden steeds vervoerd op risico van de klant. De kosten van verzending of vervoer zijn eveneens ten zijne laste.

Artikel 9: overmacht
In geval van overmacht vervallen de verbintenissen in hoofde van de N.V. MIELE ten opzichte van de koper. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de N.V. MIELE, zal een geval van overmacht geen annulering meebrengen van de bestelling maar eventueel slechts een opschorting van de levering.Worden beschouwd als gevallen van overmacht:
- volledige of gedeeltelijke stakingen bij onze leveranciers of bij onze onderneming.
- elke omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo’s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieën, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren.

Artikel 10: consignatie
a) De handelaar, consignatienemer, dewelke de geconsigneerde goederen heeft ontvangen is gehouden deze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen brand en diefstal. Hij is verantwoordelijk voor elk totaal of gedeeltelijk verlies evenals in geval van onvoldoende dekking. De schadevergoeding dient ten minste te worden berekend op basis van de netto prijzen.
b) Wederverkoop of verplaatsing buiten de vooraf overeengekomen lokalen zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de N.V. MIELE.
c) De N.V. MIELE kan te allen tijde haar controlerecht over de geconsigneerde goederen uitoefenen. Deze controle kan worden uitgevoerd door gelijk welke door haar aangeduide persoon. De consignatienemer blijft verantwoordelijk voor de schade geleden tijdens de consignatieperiode ter gelegenheid van het vervoer en/of herstellingen.

Artikel 11: recyclagebijdrage
In overeenstemming met de bepalingen van de milieubeleidovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering betreffende aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.

Artikel 12: E–shop
Voor de specifieke Algemene Verkoopsvoorwaarden van de MIELE E-shop verwijzen wij graag naar de website www.mieleshop.be.

Artikel 13: bevoegdheid der rechtbanken
Alleen de Belgische wet is van toepassing in geval van betwisting.Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel of het kanton Asse zijn bevoegd. De N.V. MIELE kan hieraan vrijwillig verzaken.