Dealers

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: aanvaarding van onderhavige voorwaarden
Enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopsovereenkomsten, afgesloten door de N.V. MIELE, behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de koper automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere of algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen worden niet verlengd tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de N.V. MIELE.

Artikel 2: bestelling
De klant is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van een bestelbon. De N.V. MIELE is slechts geldig verbonden wanneer de bestelling schriftelijk door de maatschappelijke zetel wordt bevestigd. De commercieel afgevaardigden zijn niet gemachtigd de vennootschap te verbinden. Aanduidingen en beschrijvingen van onze toestellen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogussen, prospectussen, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. De N.V. MIELE behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Dit artikel is niet van toepassing voor de verkoop aan consument.

Artikel 3: betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel. Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum van 25€ ten titel van forfaitair schadebeding. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum
- zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden;
- de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen zullen eveneens vervallen;
- de N.V. MIELE behoudt zich het recht voor alleen nog te leveren tegen terugbetaling of in geval van borgstelling.
Leveringen die betaald worden door effecten, geaccepteerde wissels of cheques worden slechts als geregeld beschouwd na definitief incasso van het nominale bedrag, verhoogd met de kosten, welke steeds ten laste zijn van de koper. Het niet betalen op de vervaldag van één enkele wissel of één enkel handelseffect heeft als gevolg dat het geheel van de cambiaire en niet-cambiaire schuld vervalt, niettegenstaande de eventuele aanvaarding van andere wissels of effecten die er betrekking zouden op hebben. De klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. In geval van verkoop aan consumenten alleen wordt een gelijkaardige vergoeding voorzien ten laste van de N.V. Miele wanneer deze in gebreke blijft.

Artikel 4: garantie
De garantiebepalingen bevinden zich bij elk toestel of zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en te vinden op www.miele.be. De verplichtingen, aan de garantie verbonden, worden kosteloos door onze klantendienst uitgevoerd. Bij verkoop aan een consument moeten de garantievoorwaarden op diens verzoek schriftelijk beschikbaar gesteld worden. Bij verkoop aan de wederverkopers zullen deze de consument op de hoogte brengen van het bovenstaande. De vaststelling van een gebrek geeft de wederverkoper niet het recht de verkoopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden tot na de herstelling en geeft hem geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5: leveringstermijn
De bestelling is onmiddellijk en volledig leverbaar zodra de goederen zich in onze magazijnen bevinden. De leveringsdata worden gegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. Enkel vertragingen van meer dan zes maand tegenover de opgegeven leveringsdatum kunnen de vernietiging van de bestelling door de koper rechtvaardigen. Dit beding is enkel toepasselijk ingeval de vertraging te wijten is aan de N.V. MIELE. Wanneer de koper de levering weigert, zullen de opslagkosten hem ten laste worden gelegd en dit ten belopen van 3% per maand van de netto waarde (zonder BTW) van de bestelde goederen. Deze opslagkosten zijn verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Eén maand na de datum van de factuur, die wordt opgemaakt ongeveer één week na ontvangst van de goederen in onze magazijnen, zal de overeenkomst in geval van weigering door de koper, als van rechtswege ontbonden worden beschouwd ten laste van de koper. De goederen zullen bovendien door de N.V. MIELE mogen verkocht worden tegen liquidatieprijzen, onverminderd haar verhaal op schadevergoeding. In geval van niet-betaling van een vorige levering worden de termijnen hetzij herroepen, hetzij opgeschort. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.

Artikel 6: levering
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling. Deze heeft daarom de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders zo dit nodig blijkt. N.V. MIELE heeft het recht bij leveringen met een netto verkoopwaarde onder de 750€ de koper een transportkost van 20€ aan te rekenen. In geval van weigering van de levering zal de N.V. MIELE steeds de integrale transportkost ten laste leggen van de koper. De gefactureerde verpakking wordt niet teruggenomen. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.

Artikel 8: de naverkoop dienst
De herstellingen zijn contant betaalbaar. De wisselstukken, machines en toebehoren worden steeds vervoerd op risico van de klant. De kosten van verzending of vervoer zijn eveneens ten zijne laste.

Artikel 9: overmacht
In geval van overmacht vervallen de verbintenissen in hoofde van de N.V. MIELE ten opzichte van de koper. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de N.V. MIELE, zal een geval van overmacht geen annulering meebrengen van de bestelling maar eventueel slechts een opschorting van de levering.Worden beschouwd als gevallen van overmacht:
- volledige of gedeeltelijke stakingen bij onze leveranciers of bij onze onderneming.
- elke omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo’s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieën, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren.

Artikel 10: consignatie
a) De handelaar, consignatienemer, dewelke de geconsigneerde goederen heeft ontvangen is gehouden deze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen brand en diefstal. Hij is verantwoordelijk voor elk totaal of gedeeltelijk verlies evenals in geval van onvoldoende dekking. De schadevergoeding dient ten minste te worden berekend op basis van de netto prijzen.
b) Wederverkoop of verplaatsing buiten de vooraf overeengekomen lokalen zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de N.V. MIELE.
c) De N.V. MIELE kan te allen tijde haar controlerecht over de geconsigneerde goederen uitoefenen. Deze controle kan worden uitgevoerd door gelijk welke door haar aangeduide persoon. De consignatienemer blijft verantwoordelijk voor de schade geleden tijdens de consignatieperiode ter gelegenheid van het vervoer en/of herstellingen.

Artikel 11: recyclagebijdrage
In overeenstemming met de bepalingen van de milieubeleidovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering betreffende aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.

Artikel 12: E–shop
Voor de specifieke Algemene Verkoopsvoorwaarden van de MIELE E-shop verwijzen wij graag naar de website www.mieleshop.be.

Artikel 13: bevoegdheid der rechtbanken
Alleen de Belgische wet is van toepassing in geval van betwisting.Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel of het kanton Asse zijn bevoegd. De N.V. MIELE kan hieraan vrijwillig verzaken.

 

Leverdagen

Indien uw leveradres zich bevindt in postcodes 3500 tem 7499:

Wij wensen u te informeren omtrent extra Miele-leverdagen die vanaf 1 april 2019 in voege zullen treden.

U zal vanaf dan elke woensdag & vrijdag kunnen worden beleverd.

Teneinde dit goed te laten verlopen, moet u uw bestelling tenminste 1,5 werkdagen op voorhand doorgeven via het B2B portaal of aan onze OrderDesk.

Voorbeeld: indien u wenst op woensdag beleverd te worden, moet u voor 11u00 op maandag uw order doorgeven.

Zoals contractueel bepaald, indien de waarde van uw bestelling onder 750 euro ligt zal u 20 euro leveringskosten worden aangerekend (ongeacht de leverdatum).

Indien u de dag na het order wenst beleverd te worden zal ad hoc bekeken worden wat mogelijk is.

Daarvoor moet u aanvraag voor 10u00 telefonisch ingediend worden.

Hiervoor zullen wij een expres levering regelen ter waarde van 45,00 euro. Deze transportkosten zullen u worden aangerekend.

 

Indien uw leveradres zich bevindt in postcodes 1000 tem 3499 of 7500 tem 9999:

Wij wensen u te informeren omtrent extra Miele-leverdagen die vanaf 1 april 2019 in voege zullen treden.

U zal vanaf dan niet meer moeten wachten tot de dag van levering in uw regio, maar wel elke dag kunnen worden beleverd !

Teneinde dit goed te laten verlopen, moet u uw bestelling tenminste 1,5 werkdagen op voorhand doorgeven via het B2B portaal of aan onze OrderDesk.

Voorbeeld: indien u wenst op woensdag beleverd te worden, moet u voor 11u00 op maandag uw order doorgeven.

Zoals contractueel bepaald, indien de waarde van uw bestelling onder 750 euro ligt zal u 20 euro leveringskosten worden aangerekend (ongeacht de leverdatum).

Indien u de dag na het order wenst beleverd te worden zal dit blijven kunnen, onder voorbehoud van transportvolume.

Daarvoor moet u aanvraag voor 10u00 telefonisch ingediend worden.

Hiervoor zullen wij een expres levering regelen ter waarde van 45,00 euro. Deze transportkosten zullen u worden aangerekend.