Miele-downloads

1. Deze overeenkomst regelt het downloaden en het gebruik van Miele-software en -informatie. Door het downloaden verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze overeenkomst.

2. De downloads zijn in de regel 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Miele is echter niet verantwoordelijk voor het niet altijd beschikbaar zijn, vanwege de aard van de internetverbinding of het gebruikte computersysteem.

3. De downloads worden op de gebruikelijke manier onderhouden, op grond van de beschikbare informatie van Miele. Miele behoudt het recht om informatie en software te allen tijde te veranderen, in het bijzonder om rekening te kunnen houden met technische of economische ontwikkelingen, gewijzigde gebruiks- of randvoorwaarden, ook met betrekking tot de prijs, zonder voorafgaande aankondiging van of bericht over deze wijziging.          

Gebruiksrechten en -plichten

1. De inhoud valt onder het auteursrecht van Miele of van een derde partij. Het gebruik voor eigen voordeel, waaronder valt het vermenigvuldigen, verspreiden, tentoonstellen, presenteren, verzenden, beschikbaar stellen aan anderen of op een andere manier bewerken of aanpassen, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Miele of andere rechthebbenden.

2. De Miele-software mag niet worden gekopieerd, doorverkocht, uitgeleend of aan andere onbevoegde derden worden gegeven. De Miele-software bevat handelsgeheimen. Daarom mag de software niet met reverse engineering worden geanalyseerd, gedecompileerd, gedemonteerd of in een andere bruikbare vorm worden bewerkt.

3. Bepaalt het auteursrecht dat voor een gebruik onder bepaalde voorwaarden bij wijze van uitzondering noodzakelijkerwijs geen toestemming nodig is, dan vormen de hiervoor uiteengezette bepalingen geen beperking voor het gebruiksrecht.

4. Miele geeft gebruikers het enkelvoudige, te allen tijde herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het gebruik van de downloads ter ondersteuning van zakelijke transacties in het kader van bestaande zakelijke overeenkomsten met Miele. Mogelijke auteursrechten en vergelijkbare vermeldingen mogen onveranderd worden overgenomen.

5. Miele wijst erop dat de gegevensoverdracht via internet onbeveiligd verloopt. Het is niet uit te sluiten dat gegevens door onbevoegden worden gezien of zelfs worden vervalst.

Aansprakelijkheid

1. Er worden geen garanties gegeven of beloftes gedaan via de ter beschikking gestelde inhoud en downloads en via deze overeenkomst. Evenmin bestaat hierin het recht op schadevergoeding.

2. Elke aansprakelijkheid van Miele voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie en de resultaten die door het gebruik van de informatie kan worden bereikt, is uitgesloten. Miele is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de downloads, zoals bedrijfsonderbrekingen, winstderving, verlies van informatie en gegevens. Het besluit tot het gebruik van de als downloads door Miele ter beschikking gestelde software moet de gebruiker alleen in overleg met Miele nemen.

3. Miele is niet aansprakelijk voor schade, op welke grond dan ook, van de gebruiker, die voortvloeit uit het gebruik, de onmogelijkheid van het gebruik, mogelijke fouten in de hard- of software of verkeerde systeeminstellingen. Het gebruik van de downloads geschiedt op eigen risico. Miele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de software en de informatie, met name met betrekking tot de bruikbaarheid, juistheid, volledigheid of virusvrijheid.                      

4. De aansprakelijkheid van Miele is ook uitgesloten voor schade die wordt veroorzaakt door virussen, Trojaanse paarden, hoaxes of vergelijkbare programma's, programma-onderdelen of codes, die een vergelijkbare beperking, vernietiging of buitenbedrijfstelling van systemen of delen van systemen kunnen veroorzaken. De gebruiker moet zelf maatregelen treffen om zich te beschermen tegen virussen en andere destructieve gegevens.

5. De aansprakelijkheid van Miele voor gebrekkige overdracht van naar Miele verzonden gegevens, gemanipuleerde gegevens door derden, met name via ongeoorloofde toegang tot de netwerken en systemen van Miele, voor zover deze toegang niet werd toegestaan door Miele, is uitgesloten.

6. De aansprakelijkheid is niet uitgesloten voor zover dat noodzakelijk is, bijv. in het geval van opzet of grove nalatigheid, bij kwaliteitsgarantie of wegens schending van de fundamentele contractuele verplichtingen, in het geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, alsmede aansprakelijkheid op grond van de wet Productaansprakelijkheid. De schadevergoeding op grond van fundamentele contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de kenmerkende, voorzienbare schade, voor zover hier geen opzet of grove nalatigheid aan ten grondslag ligt. Een omkering van de bewijslast ten nadele van de gebruiker is hierbij niet van toepassing.

PDF-bestanden openen

Voor het openen van de PDF-bestanden is Adobe Acrobat Reader vereist.

CAD-gegevens weergeven

Met de planningsgegevens maakt u eenvoudig, snel en zeker een planning in 2D- en deels in 3D-vooraanzichten en plattegronden. De voor de planning relevante gegevens, zoals afmetingen, aansluitpunten en de vereiste installaties op locatie, zijn in de planning opgenomen.

Voor het weergeven van de CAD-bestanden is over het algemeen speciale software nodig. De CAD-bestanden van Miele worden u in verschillende bestandsindelingen ter beschikking gesteld en zijn compatibel met de gangbare CAD-programma's:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

De tekeningbestanden van de machines zijn indien van toepassing gemarkeerd met de verwarmingssoort "EL" (elektro), "D" (stoom) of "G" (gas). De toevoeging "D", "S", "V" of "R" staat voor boven-, zij-, voor- of achteraanzicht van de machine.

De ontvanger is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de gevolgen van het gebruik van de gegevens en de daarmee beoogde of bereikte resultaten. Een aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade is uitgesloten.

De aansprakelijkheid is niet uitgesloten voor zover dat noodzakelijk is, bijv. in het geval van opzet of grove nalatigheid, bij kwaliteitsgarantie of wegens schending van de fundamentele contractuele verplichtingen, in het geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, alsmede aansprakelijkheid op grond van de wet Productaansprakelijkheid. De schadevergoeding op grond van fundamentele contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de kenmerkende, voorzienbare schade, voor zover hier geen opzet of grove nalatigheid aan ten grondslag ligt. Een omkering van de bewijslast ten nadele van de gebruiker is hierbij niet van toepassing.

In geval van vragen kunt u contact met ons opnemen:

Contact

Miele Website

Op de website van N.V. Miele België kunnen ook links naar websites van andere aanbieders staan. Bij elke eerste koppeling wordt de link naar een website gecontroleerd op illegale content. De N.V. Miele België is niet verantwoordelijk voor externe content die via zulke links bereikbaar is. Als de N.V. Miele België echter vaststelt of erop gewezen wordt dat een website illegale content bevat, zal de koppeling naar deze website zo snel mogelijk worden verwijderd.