Inleiding

Wij, Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, directie: Olaf Bartsch, Dr. Axel Kniehl, Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann en Dr. Stefan Breit, zijn als exploitant van deze online en mobiele aanbiedingen de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gebruiker van onze aanbiedingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Tel. +49 (0)524189-0
Fax +49 (0)5241 892090
E-mail: datenschutz@miele.de

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom alleen in overeenstemming met de inhoud van deze Privacyverklaring en de AVG.

Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij in onze online en mobiele aanbiedingen over u verwerken, voor welke doeleinden dit plaatsvindt en op basis van welke wettelijke grondslag deze verwerking is toegestaan.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:

datenschutz@miele.de

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Daartoe behoren alle gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres, uw klantnummer en online identificatienummers. Gegevens die niet met uw identiteit in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld aantal gebruikers van het online aanbod) zijn echter geen persoonsgegevens.

U kunt onze online en mobiele aanbiedingen in principe gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Bij het gebruik van onze online shop, het BlueHorizon Portal, de apps en sommige diensten op de Miele-website en de apps worden echter persoonsgegevens over u verzameld.

Opslag van persoonsgegevens

Wij slaan uw gegevens op bijzonder beschermende servers op. Deze zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Alleen enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze zijn belast met de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers.

Uw persoonsgegevens worden gecodeerd via het internet overgedragen. Voor de gegevensoverdracht gebruiken wij een SSL-codering (Secure Socket Layer).

Wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking

Voor zover wij toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit voor de nakoming van een overeenkomst of in verband met een op een overeenkomst lijkende relatie met u noodzakelijk is, dient artikel 6, lid 1, onder b) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient artikel 6, lid 1, onder c) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking komt bovendien artikel 6, lid 1, onder f) AVG in aanmerking, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is en voor uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden geen persoonsgegevens hoeven te worden beschermd.

In het kader van deze Privacyverklaring wijzen wij altijd op de wettelijke grondslag waarop onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd.

Wissen van gegevens en opslagduur

Wij wissen resp. blokkeren uw persoonsgegevens in principe altijd wanneer het doel van de opslag vervalt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook opslaan wanneer dit vanwege wettelijke voorschriften, die wij moeten naleven, noodzakelijk is, bijvoorbeeld wat betreft wettelijke bewaar- en documentatieplichten. In een dergelijk geval wissen resp. blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de termijnen die in betreffende voorschriften worden genoemd.

Gegevensverwerking bij algemeen gebruik van onze aanbiedingen

Informatie over het door u gebruikte gebruiks- en communicatieapparaat

Bij elke toegang tot onze online en mobiele aanbiedingen verzamelen wij de volgende gegevens over het door u gebruikte apparaat: het IP-adres, de aanvraag van uw browser en de datum en tijd van deze aanvraag. Bovendien worden de status en de verzonden hoeveelheid gegevens in verband met deze aanvraag geregistreerd. Wij verzamelen ook productinformatie over en de versie van de gebruikte browser en het besturingssysteem van het apparaat alsmede internetdienstverlener (ISP). Daarnaast registreren wij vanaf welke website u toegang tot de dienst hebt gekregen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Wij verwerken deze gegevens zodat bijvoorbeeld de website op uw apparaat kan worden weergegeven. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de exploitatie van de online en mobiele aanbiedingen en om fouten vast te stellen en te verhelpen, om de belasting van de online en mobiele aanbiedingen te bepalen en voor aanpassingen of verbeteringen.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Het IP-adres van uw apparaat wordt daarbij alleen tijdens het gebruik van de online en mobiele aanbiedingen opgeslagen en aansluitend gewist of ingekort. De gegevens worden voor beperkte tijd opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons online aanbod via uw browser opslaan. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit het cookie-bestand werd gezonden en informatie over de ‘leeftijd’ van het cookie en een alfanumerieke identificator. Afhankelijk van de inhoud en opslagduur zijn er diverse soorten cookies. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’, die worden gewist wanneer u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast zijn er enkele permanente cookies waarmee wij u als bezoeker herkennen. Vele cookies zijn direct van ons afkomstig, maar voor de opslag en evaluatie van bepaalde cookies worden ook externe dienstverleners ingeschakeld (zogenaamde ‘indirecte cookies’).

Over het gebruik van cookies informeren wij u vooraf met een betreffende opmerking in een banner.

Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, zodat u onze online en mobiele aanbiedingen kunt gebruiken. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Taalinstellingen
 • Zoekinstellingen
 • Inhoud van een online formulier
 • Informatie over de identificatie resp. verificatie van de gebruiker
 • Producten in de winkelwagen
 • Producten op de memo
 • Producten uit de koopadviseur

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies waarmee wij uw gebruikersgedrag kunnen analyseren, zgn. analysecookies. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Frequentie waarmee de sites worden opgeroepen
 • Zoektermen
 • Gebruik van websitefuncties

De met behulp van deze cookies over u verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd zodat de gegevens niet meer aan de betreffende gebruiker kunnen worden toegewezen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Met cookies kunnen wij u computer herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar stellen. Cookies helpen ons het online aanbod te verbeteren en u een betere en gebruikersvriendelijke service te kunnen aanbieden. Het gebruik van cookies is noodzakelijk om u het gebruik van ons online aanbod te vergemakkelijken. Enkele functies kunnen u alleen door het gebruik van cookies worden aangeboden, zoals zoeken, online formulieren, klantaccount, winkelwagen en memo.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van ons online aanbod en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

De door ons gebruikte, technisch noodzakelijke cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die aan het eind van de browsersessie automatisch worden gewist. De overige cookies worden op uw computer opgeslagen. Deze opgeslagen cookies kunt u altijd zelf wissen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra cookies worden gezonden. Let er op dat u ons online aanbod soms slechts beperkt of helemaal niet kunt gebruiken, wanneer u de opslag van cookies afwijst.

Voor de analyse van het gebruikersgedrag voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken wij de hieronder genoemde programma’s, die zoals uitgelegd ook gebruik maken van cookies. De telkens opgeslagen gegevens worden gewist, zodra deze voor de genoemde doeleinden niet meer nodig zijn.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische evaluaties. Google Analytics is een internetanalysedienst van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die het cookie over uw gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u het verzamelen van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Nadere informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u er ook op dat op onze websites Google Analytics met de code " anonymizeIp();" werd uitgebreid, om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt gewist.

Retargeting en remarketing

Met retargeting resp. remarketing worden technologieën bedoeld waarbij aan gebruikers, die eerder een bepaalde website hebben bezocht, ook na het verlaten van deze website nog geschikte reclame wordt getoond. Hiervoor is het noodzakelijk om internetgebruikers ook naast de eigen website worden herkend, waarvoor cookies van de betreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het gebruiksgedrag tot nu toe. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden getoond. Dit is gepersonaliseerde reclame, die op de behoeften van de afzonderlijke gebruikers is afgestemd. Voor deze gepersonaliseerde reclame is geen andere herkenning dan identificatie van de gebruiker noodzakelijk. De voor de retargeting resp. remarketing gebruikte gegevens worden daarom door ons ook niet met andere gegevens gecombineerd.

Wij gebruiken deze technologieën voor de weergave van advertenties op het internet. Voor de weergave van de advertenties maken wij gebruik van externe aanbieders. Zo gebruiken wij aanbiedingen van Google, waarmee voor de internetgebruiker interessante producten automatisch worden weergegeven. Voor deze functie worden cookies gebruikt. Nadere informatie over deze technologie vindt u op in de privacyverklaring Google Privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de. De opslag van de cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan door een instelling van de betreffende browsersoftware na oproepen van de website http://www.google.com/policies/privacy/ads/ en verandering van de betreffende instelling worden voorkomen.

De website gebruikt Retargeting Tags van Google, Appnexus en Performance Profiles voor advertenties voor Miele-producten. De op deze website gebruikte Retargeting JavaScript Codes slaan voor de retargeting een cookie op de computer van de gebruiker op. Op een later tijdstip worden de gebruiker Miele-banners of -advertenties getoond, voor zover de gebruiker op website van Google Search en de displaynetwerken van Google, Appnexus en Performance Profiles actief is. Daarbij worden alle gegevens anoniem opgeslagen, zodat concrete personen niet kunnen worden geïdentificeerd. Gebruikers kunnen de retargeting-functie afwijzen, door de weergave-instellingen van de Google Remarketing Tags te wijzigen resp. de retargeting te deactiveren. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren, door de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative (NAI) te gebruiken of elk reclamenetwerk afzonderlijk af te wijzen.

Registratie

U kunt zich voor onze online en mobiele aanbiedingen als gebruiker registreren. Daarvoor moet u op het invoerscherm de verplichte gegevens invullen, zoals naam, adres en e-mailadres. Bovendien slaan wij de datum en tijd van de registratie en het IP-adres op. Tijdens de registratie verzoeken wij u om toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens voor registratiedoeleinden is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover u zich voor de nakoming of afsluiting van een overeenkomst bij ons registreert, is de wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

De registratie is noodzakelijk voor de nakoming of afsluiting van een overeenkomst met ons over bepaalde diensten.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Afhandeling van bestellingen via onze online shop

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven alsmede in het bedrijf dat is belast met de afhandeling van bestellingen.

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met diverse bedrijven, die voor de betalingsafhandeling en logistiek verantwoordelijk zijn. Daarbij zorgen wij ervoor dat ook onze partners de privacyrechtelijke voorschriften naleven. Zo geven wij uw adresgegevens (naam en adres) door aan het betreffende transportbedrijf, dat de bestelde producten bij u aflevert.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Betalingsafhandeling bij bestellingen, Paypal, ‘Softüberweisung’

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden voor de betalingsafhandeling bij bestellingen eventueel externe dienstverleners ingeschakeld.

Bij betaling met een creditcard worden uw daarvoor benodigde gegevens zoals naam, adres en de koopgegevens doorgestuurd naar het betreffende creditcardbedrijf.

Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de website van PayPal. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummer en account- en creditcardgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website www.paypal.com.

Bij betaling via ‘Softüberweisung’ (automatische incasso), een dienst van Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, die tot de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, behoort. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummer en account- en creditcardgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes van Klarna, die u op https://www.klarna.com kunt vinden.

De wettelijke grondslag voor de betalingsafhandeling is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van de door Miele aangeboden apps

De volgende gegevens worden bij gebruik van de apps verwerkt:

 • Registratiegegevens
 • Klantnummer, Miele-account
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten, apparaatstamgegevens
 • Apparaatgebruiksgegevens
 • Apparaatsstatusgegevens
 • App-gebruiksgegevens
 • Persoonsgebonden identificatiekenmerken voor telecommunicatie

Om de Miele@mobile app volledig te kunnen gebruiken, zijn enkele systeemtoestemmingen noodzakelijk. U wordt bij het begin van het gebruik van de app en/of ook pas bij gebruik van de betreffende functie verzocht de betreffende toestemmingen te geven. Let er echter op dat voor het normale gebruik van de app toegang tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonsgegevens vereist zijn.

De Miele@mobile app is in zogenaamde App Stores (Google Play Store en Apple App Store) verkrijgbaar, die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van de app moet u zich vooraf bij de betreffende App Store aanmelden. Wij hebben geen invloed op de daarbij verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Daarvoor is alleen de beheerder van de betreffende App Store verantwoordelijk.

 De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de diensten die met de betreffende app worden aangeboden, is de wettelijke grondslag hiervoor ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van de apparaten geanonimiseerd geëvalueerd, zodat onze producten en de app continu kunnen worden geoptimaliseerd. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van het product en de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter verbetering van ons producten- en dienstenaanbod (bijv. voor gebruikte programma’s en overige functies van het huishoudelijk apparaat en de app)
 • Om contact met u op te nemen, om op uw behoeften afgestemde gerichte aanbiedingen van diensten en producten te kunnen geven
 • Voor het oplossen resp. voorkomen van storingen
 • Voor het beschikbaar stellen en verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de app
 • Voor het verlenen van de met de app aangeboden servicediensten

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van BlueHorizon

In verband met de nakoming van de huurovereenkomst verwerken wij via het BlueHorizon Portal de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Klantnummer
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten
 • Apparaatgebruiksgegevens

De gegevens worden verwerkt voor de nakoming van de „BlueHorizon“-huurovereenkomst. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De van u bekende gebruikersstamgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres) combineren wij met de bestaande apparaatstamgegevens (bijv. fabricagenummer van het apparaat) om het gebruik van het apparaat in het kader van de huurovereenkomst aan uw account toe te wijzen. De apparaatgebruiksgegevens (bijv. gekozen basisinstellingen, programma-instellingen, programma-instelling, programmagebruik) hebben wij met name nodig om de huurprijs en het tijdstip van de volgende levering van wasmiddelen te berekenen.

Bovendien worden de gebruiksgegevens bij interactie met het BlueHorizon Portal getrackt en worden apparaatgebruiksgegevens geëvalueerd, om het BlueHorizon Portal en product continu te kunnen optimaliseren. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst en voor het betreffende doel noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van ons aanbod bij Alexa Skills

De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Miele Skills:

 • Registratiegegevens
 • Miele-klantnummer
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten
 • Persoonsgebonden identificatiekenmerken voor telecommunicatie
 • Apparaattoestand van het Miele huishoudelijk apparaat

Miele maakt voor het verlenen van de Skills-dienste gebruik van Amazon Europe Core S.à.r.l., gevestigd in 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, ook voor het verzamelen van geanonimiseerde gebruikerskenmerken en serverprotocollen, om fouten op te sporen en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit betreft het aantal opgeroepen functies en de gebruiksfrequentie alsmede foutmeldingen. Deze gegevens worden door Miele geanonimiseerd geëvalueerd. De Privacyverklaring van Amazon.de vindt u hier https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401

De Miele Skill is in de Amazon Alexa Skill Store verkrijgbaar, die door Amazon wordt beheerd. Voor de activering van de Skill en het algemene gebruik van Amazon Alexa moet u zich vooraf bij Amazon aanmelden. Wij hebben geen invloed op de daarbij verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Alleen Amazon is in dit verband de verantwoordelijke.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de diensten die met de betreffende app worden aangeboden, is de wettelijke grondslag hiervoor ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van de apparaten geanonimiseerd geëvalueerd, zodat onze producten en de app continu kunnen worden geoptimaliseerd. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van het product en de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de interactie van het Miele-apparaat met het Alexa-eindapparaat te garanderen
 • Om u de betreffende service binnen Alexa Miele Skills aan te bieden
 • Ter verbetering van ons producten- en dienstenaanbod (bijv. voor gebruikte programma’s en overige functies van het huishoudelijk apparaat en de app)
 • Om contact met u op te nemen, om op uw behoeften afgestemde gerichte aanbiedingen van diensten en producten te kunnen geven
 • Voor de beschikbaarstelling en verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van de Alexa Miele Skills
 • Om de interactie van het Miele-apparaat met het Alexa-eindapparaat te garanderen
 • Om u de betreffende service binnen Alexa Miele Skills aan te bieden

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Sollicitatiesite

Op de sollicitatiesite kunt u naar een functie bij ons solliciteren en daarvoor alle noodzakelijke informatie en documenten indienen. Daarvoor kunt u het online formulier gebruiken en bovendien uw sollicitatiedocumenten naar ons sturen. Het gebruik van de sollicitatiesite is vrijwillig; u kunt uw sollicitatie ook op een andere manier, bijvoorbeeld per e-mail of per post, toesturen.

Na ontvangst van een sollicitatie via de sollicitatiesite worden uw documenten elektronisch naar de bevoegde medewerkers doorgestuurd. Als uw sollicitatie betrekking heeft op een beschikbare vacature, worden uw documenten automatisch zes maanden na afloop van de aanstellingsprocedure gewist, voor zover geen overige gerechtvaardigde belangen in strijd zijn met het wissen ervan. Dergelijke gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld bewijsplichten in een procedure volgens de (Duitse) Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Bij een sollicitatie zonder verwijzing naar een vacature (open sollicitatie), wordt de sollicitatie zolang bewaard als de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie van belang kan zijn. U kunt ons altijd, ook vóór afloop van de betreffende bewaartermijnen, verzoeken om uw sollicitatie(documenten) te wissen. Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor de afhandeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de wettelijke grondslag voor de opslag van uw sollicitatiegegevens uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Communicatie met ons

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Bovendien informeren wij u graag regelmatig via onze Newsletter, die per-e-mail wordt verstuurd.

Newsletter

Bij de aanmelding voor ons Newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich afmeldt. U ontvangt dan regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen alsmede e-mails bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij speciale acties. De e-mails kunnen daarbij - op basis van onze informatie over u - gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken, voor zover u ons niet schriftelijk toestemming hebt gegeven, de zogenaamde Double-Opt-In-methode, d.w.z. wij zullen u pas een Newsletter per e-mail toesturen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u de Newsletter wilt ontvangen. Wij zullen u dan een bevestigings-e-mail sturen en u verzoeken, door het aanklikken van een link in die e-mail, te bevestigen dat u onze Newsletter graag wilt ontvangen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer u zich uitdrukkelijk voor de Newsletter hebt aangemeld. In het kader van de wettelijke voorschriften is het ook mogelijk dat u van ons zonder uitdrukkelijke toestemming onze Newsletter ontvangt of wij per e-mail contact met u opnemen, omdat u bij ons producten of diensten hebt besteld, wij in dit verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u niet hebt aangegeven dat u geen informatie per e-mail wenst te ontvangen. In dat geval is de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigd belang in de toezending van direct marketing volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Als u helemaal geen Newsletter meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw gegeven toestemming altijd voor de toekomst herroepen resp. bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van de Newsletter, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. U kunt gewoon de afmeldingslink in elke Newsletter gebruiken of een mededeling naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming sturen.

Contact

U kunt telefonisch via onze Klantenhotline, per e-mail, chat of post contact met ons opnemen. Als u van een van deze contactmogelijkheden gebruik wilt maken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u ons via de gekozen contactmethode hebt verstrekt. Dat kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. U kunt zelf beslissen welke informatie u ons via de contactmogelijkheden verstrekt.

Wij verweken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Wanneer u het contactformulier in ons online aanbod wilt gebruiken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u in het contactformulier hebt ingevuld, met name uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de in het contactformulier ingevulde gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Qualtrics

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, voor klant-, product- en merkonderzoeken om onze producten en diensten regelmatig te verbeteren. Wanneer u een enquête invult, worden alleen loggegevens (datum en tijdstempel/informatie voor uw browser en browserinstellingen/informatie over uw smartphone/tablet/gebruiksdatum) verwerkt. U kunt zelf beslissen of u mee wilt doen aan een enquête. Als u niet wilt deelnemen, kunt u het pop-upvenster van de enquête gewoon sluiten met de X-knop in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is uw toestemming, artikel 6, lid 1(a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

In het kader van het gebruik van de diensten van Qualtrics gebruiken we ook cookies van Qualtrics, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies van Qualtrics vindt u in onze cookieverklaring. Voor meer informatie over Qualtrics LLC en het gebruik van persoonsgegevens door Qualtrics kunt u terecht op https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van contactmogelijkheden, herroeping

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens bij gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming altijd herroepen. Nadat wij uw aanvraag/verzoek hebben afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie voor eventuele vragen opgeslagen. U kunt altijd verlangen dat deze gegevens worden gewist; anders worden deze gewist nadat de kwestie volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk wissen, mits wij niet vanwege handels- of fiscaalrechtelijke voorwaarden verplicht zijn deze op te slaan.

Sociale media

In onze online en mobiele aanbiedingen vindt u koppelingen naar het sociale netwerk Facebook en naar ons YouTube Channel. De koppelingen herkent u aan het betreffende logo van de aanbieders.

Door het aanklikken van de links worden de betreffende sociale mediasites geopend, waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de daar geldende voorwaarden vindt u in de betreffende privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders; deze vindt u op:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Uw rechten

Volgens de AVG hebben betrokkenen diverse rechten. Wanneer u deze wilt uitoefenen of nadere informatie daarover wilt ontvangen, kunt u graag contact met ons opnemen.

Tot de rechten van betrokkenen behoren met name:

 • Recht op inzage: U kunt volgens artikel 15 AVG vragen om een bevestiging of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als wij deze verwerken, kunt u ons ook om nadere informatie over de verwerking vragen.
 • Recht op rectificatie: U hebt volgens artikel 16 AVG recht op rectificatie en/of aanvulling, voor zover de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking Onder bepaalde omstandigheden kunt u volgens artikel 18 AVG verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op wissing: U hebt volgens artikel 17 AVG het recht om ons onder bepaalde voorwaarden van ons te verlangen dat uw opgeslagen persoonsgegevens worden gewist.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt volgens artikel 20 AVG onder bepaalde voorwaarden bovendien het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze zonder belemmeringen door ons aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Wanneer uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens artikel 21 AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover redenen aanwezig zijn die verband houden met uw specifieke situatie.

Klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of het toepasselijke privacybeleid, dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de kwestie dan controleren en u over het resultaat ervan informeren. Verder hebt u het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen.

Overige informatie

Doorsturen van gegevens naar derden

Naast de in deze Privacyverklaring toegelichte doeleinden sturen wij in principe geen persoonsgegevens door naar derden. Wanneer wij echter wettelijk of op basis van een rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorsturen naar de instanties die recht op deze informatie hebben.

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze koppelingen zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin het toepasselijke privacybeleid op de gekoppelde websites wordt nageleefd. Wij adviseren u daarom ook op andere websites de betreffende privacyverklaringen door te lezen.

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

De stand van de Privacyverklaring is herkenbaar aan de aangegeven datum (onder). Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring altijd voor de toekomst te wijzigen. Een telkens actuele versie kan direct via het online aanbod worden opgeroepen. Bekijk het online aanbod regelmatig en lees de geldende Privacyverklaring door.

Stand van deze Privacyverklaring: mei 2018

[Extra tekstbouwstenen, voor zover een tool wordt gebruikt]

Adform

Om het comfort en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, gebruiken wij de Conversion Tracking- en de Retargeting-technologie, beide diensten van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken.

Bij onze online aanbiedingen gebruiken wij Conversion Tracking van Adform. Het tijdelijke cookie dat voor Conversion Tracking wordt opgeslagen, wanneer een gebruikt op een door Adform weergegeven advertentie klikt.

Gebruiker die geen tracking wensen, kunnen het cookie van Adform in hun internetbrowser deactiveren of altijd voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens (ga naar https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Reeds op uw computer opgeslagen cookies kunt u in uw browser wissen resp. door het wissen van tijdelijke websites verwijderen.

Onze online aanbiedingen gebruiken Retargeting-technologie van Adform. Hiermee kunnen op websites van onze partners gerichte reclame worden getoond aan internetgebruikers die zich al voor onze website en onze producten hebben geïnteresseerd. De weergave van de advertenties vindt bij Retargeting plaats op basis van een op een cookie gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Dit is een tijdelijk cookie, dat na 60 dagen vervalt. Als u niet wilt dat u op uw interesses afgestemde reclame van Adform wordt getoond, kunt u altijd voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens (ga naar https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Nadere informatie over het privacybeleid van Adform vindt u op https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel

Onze online aanbiedingen maken gebruik van functies van de webanalysediensten Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel van Amazon. Aanbieder is telkens Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, VS. Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel gebruiken eveneens cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee de analyse van uw gebruik van de website alsmede gepersonaliseerde reclame mogelijk worden.

U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u de overdracht naar Amazon van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website betrekking hebben en de verwerking van deze gegevens door Amazon voorkomen, door op deze link te klikken en daar de instelling ‘Door Amazon weergegeven reclame voor deze internetbrowser niet personaliseren’ in te schakelen: https://www.amazon.de/adprefs. Ook kunt u de instellingen op http://www.youronlinechoices.com/de wijzigen. In uw browser wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens door de Amazon-pixels tijdens het bezoek van onze website voorkomt. Deze afwijzing geldt zolang u het opt-out-cookie niet wist.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze dienste dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Facebook Custom Audiences

Bij onze online aanbiedingen gebruiken wij de Remarketing-functie ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc. (‘Facebook’). Daarmee kunnen aan gebruikers van de website tijdens het bezoek van het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook deze procedure toepassen, op uw interesses afgestemde advertenties (‘Facebook Ads’) worden getoond. Het doel daarvan is u reclame te tonen waarin u geïnteresseerd bent, om zo onze online aanbiedingen voor u interessanter vorm te geven. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

Vanwege de gebruikte marketing tools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Facebook worden verzameld en informeren u daarom zoals ons dat bekend is: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze online aanbiedingen hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Facebook bent geregistreerd resp. zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en overige identificatiekenmerken registreert en opslaat.

De functie ‘Facebook Custom Audiences’ kan voor aangemelde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ worden gedeactiveerd.

Nadere informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Plug-ins voor sociale

Bij onze online aanbiedingen wordt de plug-in voor sociale media van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Facebook wordt op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, beheerd (‘Facebook’).

Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins; nadere informatie over de gegevensbescherming bij Facebook kunt u hier vinden: www.facebook.com/policy.php

Facebook kan zo de informatie ontvangen dat u de betreffende website van ons online aanbod hebt opgeroepen en evt. op de plug-in hebt geklikt. Door de activering van de plug-in worden ook persoonsgegevens over u naar Facebook in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen en ons zijn ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen niet bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door Facebook.

Facebook slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral (ook voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met Facebook.

Door de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De wettelijke grondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

U kunt al het laden van de plug-ins in principe ook met behulp van add-ons voor uw browser volledig voorkomen, de zogenaamde Script Blockers.

AppNexus

Bij onze online aanbiedingen maken wij gebruik van AppNexus, een dienst van de firma AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York 10010, VS. AppNexus gebruikt onder andere cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd alsmede telpixels. Tijdens het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruikers, naar een server van de firma AppNexus Inc. worden gezonden en daar worden opgeslagen. AppNexus Inc. zal deze informatie eveneens naar derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover een verwerking van deze gegevens door derden plaatsvindt. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals 'NoScript' te installeren. Nadere informatie vindt u in de Privacyverklaring van AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Op het volgende adres kunt u ook een opt-out voor AppNexus inschakelen: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Doubleclick

Onze online aanbiedingen gebruiken Doubleclick (www.doubleclick.com) van Google Ireland Limited, Gordon House, Mountain View, Barrow St Dublin 4 Ierland (‘Google’), die technologieën toepast om voor u relevante advertenties te tonen. Als u niet wilt dat geanonimiseerde gegevens door Doubleclick worden verzameld, kunt u hier een opt-out-cookie activeren: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

Dit opt-out-cookie wist de reeds opgeslagen gegevens en voorkomt dat gegevens weer worden opgeslagen.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Quisma

Onze online aanbiedingen gebruiken de diensten van Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Duitsland. De Quisma Tracking-pixel verzamelt gepseudonimiseerde informatie over het bezoek van de gebruikers, om het gedrag van de gebruikers te kunnen volgen. De daarbij gegenereerde cookies slaan uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens op onder een toevallig gegenereerde User ID (pseudoniem). Om de geografische locatie ruwweg te bepalen, wordt gedurende korte tijd het IP-adres van de gebruiker geanalyseerd. Dit IP-adres wordt na afloop van de analyse door een inkorting volgens het privacyrecht volledig geanonimiseerd. Een concrete toewijzing aan personen, of een precies adres, is daarbij op geen enkel moment mogelijk. U kunt altijd bezwaar maken tegen de plaatsing van het cookie en dus de Tracking door de Quisma-technologie, door het opt-out-cookie te downloaden en te installeren (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Nadere informatie vindt u in de Privacyverklaring van Quisma (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Verkoop van goederen die vallen onder het toepassingsgebied van de Verordening (EU) 2019/1148

De EU-verordening 2019/1148 treft regelingen voor het op de markt brengen en het gebruik van grondstoffen voor explosieve stoffen. In onze Miele webshop voor professionele klanten verkopen wij ook producten die onder het toepassingsgebied van deze Verordening vallen. Deze producten worden door ons tijdens het bestelproces apart aangeduid en zijn onderworpen aan speciale eisen. Wanneer u dergelijke producten bij ons wilt kopen, dan zijn wij verplicht om de volgende gegevens van u te verwerken om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plichten:
 • Naam van de klant
 • Nummer identificatiebewijs en uitgevende instantie
 • Gevolmachtigde van het bedrijf (opdrachtgever)
 • Btw-nummer of ander identificatienummer van het bedrijf
 • Adres bedrijf
 • Branche/bedrijfsactiviteit/beroep
 • Handelsnaam van het product, precursor voor explosieve stoffen, CAS-nummer, hoeveelheid (kg/l), concentratie
 • Beoogd gebruik
 • Verbintenisverklaring conform bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1148
Om contact op te nemen en voor de communicatie verwerken wij daarnaast uw
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres en
 • postadres.
Nadat uw aankoopverzoek via onze Miele webshop is ontvangen, neemt onze binnendienst telefonisch contact met u op om de verdere afwikkeling en wettelijke eisen te bespreken. Ook wordt een eerste controle gedaan of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aankoop. Normaal gesproken vindt het uitwisselen en aanleveren van de bewijzen daarna per e-mail of post plaats. De identiteit van de klant, de hoedanigheid als professionele gebruiker, de vertegenwoordigings- en ontvangstbevoegdheid en de waarheidsgetrouw ingevulde verbintenisverklaring conform bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1148 moeten worden aangetoond, voordat de koopovereenkomst wordt gesloten. Overigens kunnen aanvullende bewijzen voor de hierboven genoemde gegevens worden gevraagd om te garanderen dat aan de wettelijke aankoopvoorwaarden wordt voldaan. Uw documenten worden door onze binnendienst vervolgens conform de criteria van de Richtlijnen van de Europese Commissie gecontroleerd. De daarvoor gebruikte gegevens worden verwerkt voor de voorbereiding en eventuele uitvoering van een contractuele verhouding met u en voor het voldoen aan de wettelijke voorschriften, art. 6, lid 1b en 1c van de AVG.
 
Wij behouden ons het recht voor om aankoopaanvragen in de Miele webshop in afzonderlijke gevallen af te wijzen. Met name voor zover de informatie aan ons niet volledig of niet geloofwaardig was of wanneer wij reden hebben om te twijfelen aan het beoogde gebruik of de rechtmatigheid ervan. Leveringen aan privé-adressen of postbussen zijn uitgesloten.
 
Wij hebben monitorings- en meldingsplichten. In het geval van een verdachte melding geven wij deze door aan de daarvoor verantwoordelijke nationale of lokale instantie. Meer informatie over de eisen van de Verordening en onze meldplichten vindt u in de Richtlijnen van de Europese Commissie. Wij wijzen u erop dat er na een transactie normaal gesproken ook voor u beperkingen en meldingsplichten bestaan met betrekking tot het verwerven, het binnenbrengen, het bezit en het gebruik van de in het betreffende product aanwezige explosieve stof conform de Verordening (EU) 2019/1148 en, indien van toepassing, volgens bestaande nationale uitvoeringswetten.
 
Uw door ons verwerkte gegevens worden in uw klantaccount in ons systeem opgeslagen en gedurende minstens 2,5 jaar na de laatste transactie bewaard. Bij regelmatig terugkerende aankopen kunnen de gegevens op basis van het klantaccount langer worden bewaard. De initiële controle of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de aankoop vindt ten minste één keer per jaar plaats, de documenten moeten dan opnieuw worden aangeleverd.
 
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van onze wettelijke verplichtingen conform art. 6, lid 1c van de AVG. Wanneer de gegevens in het klantaccount langer moeten worden bewaard om te voldoen aan het lopende contract, vindt de verdere verwerking plaats op basis van art. 6, lid 1b van de AVG (zie bij “Gebruik van de voor de Miele webshop verwerkte gegevens”). Daarna bewaren wij de conform het handels- en belastingrecht benodigde informatie gedurende de wettelijk vastgelegde periodes voor het geval van een controle door de fiscus, art. 6, lid 1c van de AVG.

Cookiebeleid

U hebt het recht uw toestemming op elk moment in te trekken, door naar dit cookiebeleid terug te keren en bovenstaande instellingen te wijzigen.

1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of eindapparaat worden geplaatst wanneer u onze websites gebruikt. Wanneer u de Miele website bezoekt, kan een cookie op uw systeem worden opgeslagen. Deze bevat een individuele reeks karakters die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren bij een volgend bezoek aan de website. Er zijn twee basistypen cookies:

 • Tijdelijke cookies: Deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijk op uw computer of eindapparaat opgeslagen en vervolgens verwijderd.
 • Permanente cookies: Deze cookies blijven voor langere tijd op uw computer staan.

In het algemeen maakt Miele gebruik van verschillende Internet technologieën (bijv. cookies, Java-Script) om het gebruik van de Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit betekent dat:

 • Om u te identificeren wanneer u inlogt op onze webwinkel en om ervoor te zorgen dat geldige, voor u geoptimaliseerde beveiligingsnormen in acht worden genomen.
 • Om ons te helpen producten te onthouden die u aan uw winkelmand of favorieten heeft toegevoegd.
 • Om u de hoeveelheid producten te tonen die u aan uw winkelmand of favorieten op de website heeft toegevoegd.
 • Om ons te herinneren aan de door u gekozen taal tijdens de sessie, zodat u gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.
 • Om gegevens te analyseren, zoals de evaluatie van het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. We gebruiken de resultaten van deze analyse om onze website te optimaliseren.
 • We gebruiken ook zogenaamde marketingcookies van derden met het oog op retargeting/remarketing en het plaatsen van gepersonaliseerde online advertenties.

Merk op dat het voor Miele noodzakelijk is dat u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op zijn eigen interface kenbaar maakt, maar door de cookie-instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Meer browser-specifieke informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

Houd er echter rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, u mogelijk niet meer alle functies van de website kunt gebruiken. In het menu van de meeste browsers vindt u instelmogelijkheden voor het gebruik van cookies. Meestal heeft een browser de volgende instelmogelijkheden:

 • Bekijk cookies,
 • Laat cookies toe,
 • Schakel alle of bepaalde cookies uit,
 • Schakel alle cookies uit bij het sluiten van de browser,
 • Blokkeer cookies,
 • Laat weten wanneer er een cookie wordt ingesteld,
 • Bezwaar tegen het tracken van de webanalyse (opt-out).

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een banner u over het gebruik van cookies en vraagt u om uw toestemming voor cookies waarvoor toestemming nodig is. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, hetgeen wij in detail uitleggen in dit cookiebeleid.

2. Google Tag Manager

Op onze website maken we gebruik van een dienst voor tag management, namelijk Google Tag Manager, die wordt verstrekt door Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin. Met Google Tag Manager kunnen websites makkelijk en snel meetcodes en gerelateerde codefragmenten, die we samen “tags” noemen, op hun websites of mobiele toepassingen aanpassen. Zodra het kleine segment van Tag Manager-code aan een project is toegevoegd, kan de website veilig en makkelijk analyses en tag-configuraties voor meting lanceren vanaf een gebruikersinterface via het web.

De Google Tag Manager helpt ons om cookies en volgtags te implementeren en te beheren. De Google Tag Manager gebruikt geen eigen cookies, maar de Google Tag Manager activeert andere cookies en volgtags indien en voor zover u expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke cookies en volgtags. U vindt gedetailleerde informatie over elk van dergelijke cookies en volgtags in dit cookiebeleid. In de context van het gebruik van Google Tag Manager verwerken Google en wij uw IP-adres en een unieke identificatie. Uw gegevens worden buiten het grondgebied van de Europese Unie verwerkt. Om een gepast niveau van gegevensbescherming te garanderen, hebben wij en Google afspraken gemaakt rond standaardbepalingen in onze contracten, die door de Europese Commissie gepubliceerd werden. De juridische basis voor het gebruik van Google Tag Manager en gerelateerde activiteiten van gegevensverwerking is legitiem belang, Art. 6, lid 1 onder f) GDPR. Dit legitieme belang is de bijstand die Google Tag Manager ons verstrekt bij het implementeren en beheren van ons gebruik van cookies en volgtags.

3. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van hun functies, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chat-tool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website onbeschikbaar.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (beter bekend als GDPR). De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken zijn over het algemeen zogenaamde sessiecookies, die over het algemeen automatisch worden verwijderd na afloop van de browsersessie.

3.1 SAP Customer Data Platform (voorheen Gigya)

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Germany (“SAP”). We gebruiken een serie noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. SAP biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Hier kunt u meer informatie vinden over het SAP-klantgegevensplatform.

3.2 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, geleverd door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën zoals "Session Storage" en "Local Storage" om de diensten te leveren. Zonder deze technologieën zijn de diensten van Go Instore niet bruikbaar. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u actief verzoekt om gebruik te maken van de Go Instore diensten. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore diensten vindt u op www.goinstore.com.

3.3 Neocom.ai – Koophulp

Op onze website gebruiken we de Guided Selling-dienst, een zogenaamde koophulp, die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). Om u onze Guided Selling-dienst te kunnen aanbieden, moeten we gebruikmaken van een technologie genaamd “sessieopslag” om meerdere toepassingen van de Guided Selling-dienst in één browsersessie te groeperen. Zonder dergelijke technologie kan de Guided Selling-dienst niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u het gebruik van de Guided Selling-dienst actief aanvraagt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor uitgebreidere informatie over Neocom en gegevensverwekingsactiviteiten gerelateerd aan het gebruik van de Guided Selling-dienst.

3.4 Verdere details

Meer details over de essentiële cookies die wij gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Derde partij

(Nadere bijzonderheden zijn hierboven uiteengezet)

Doel

(Nadere bijzonderheden zijn hierboven uiteengezet)

Bewaartermijn

gig_bootstrap_<apiKey>

SAP

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Intern cookie voor de Web SDK en wordt gebruikt om in te loggen

12 Maanden

gig_canary

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Geeft aan of de client de canary versie van de WebSDK gebruikt.

 

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

gig_canary_ver

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: De versienaam van de canary versie van de WebSDK.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

Gmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker te identificeren

12 Maanden

Gig_hasGmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Intern cookie voor de Web SDK en wordt gebruikt om in te loggen

12 Maanden

cookieUse

 

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Beheer van Cookie-toestemming

6 maand

 

ds-session-id

 

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Een uniek nummer dat de server van een website aan een specifieke gebruiker toekent voor de duur van het bezoek van die gebruiker

Sessie

 

JSESSIONID

 

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Platform session cookie voor algemene doeleinden, gebruikt door sites geschreven in JSP. Gewoonlijk gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server te laten voortduren.

Sessie

 

Shop_domestic_be

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Deze cookie slaat informatie op om gebruikers te onthouden die zijn ingelogd en hun lidmaatschapsstatus.

 

Sessie

apiDomain_<apiKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: De gedeelde domein-API-oproepen voor alle sites in een groep moeten worden verzonden naar.

12 Maanden

gac_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Gebruikt om server geïnitieerde login te triggeren.

Het wordt ingesteld door de implementatie, en gewist wanneer het wordt gebruikt door de Web SDK

_gig_APIProxy_enabled

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om aan te geven of APIProxy moet worden gebruikt of niet.

 

_gig_comments_nickname

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Opmerkingen gast bijnaam.

12 Maanden

_gig_comments_email

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Opmerkingen gast e-mail.

12 Maanden

_gig_comments_cb_<provider>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt door de gebruiker.

12 Maanden

_gig_comments_selected_<provider>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt door de gebruiker.

N/A

_gig_comments_selected_providers

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatst geselecteerde aanbieders van aandelen.

12 Maanden

_gig_comments_locked

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Onthoudt of een gastgebruiker ten minste één reactie heeft geplaatst.

12 Maanden

_gig_comments_sort

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatst geselecteerde gebruiker sorteren.

12 Maanden

_gig_comments_is_guest

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Geeft aan dat de gebruiker commentaar geeft als gastgebruiker.

12 Maanden

gig-comments (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ID's van opmerkingen gemarkeerd door de gebruiker.

-

gig_debug

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om de debug UI te activeren.

2 seconde

_gig_dbgConsole_log

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om logging voor debugging te activeren.

3 seconden

_gig_email

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatst gebruikte e-mailadres in aandeel (bij het verzenden van e-mail).

12 Maanden

_gig_gmidt (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Gebruikerscookie.

30min

_gig_llu

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatste login provider gebruikersnaam voor login "Welkom terug" scherm.

12 Maanden

_gig_llp

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatste login provider naam voor login "Welkom terug" scherm.

12 Maanden

_gig_lt / glt_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Login Token voor authenticatie.

Kan worden geconfigureerd in gigya site

gig_last_ver_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatste tijdstip van verificatie van de sessie wanneer de site de eigenschap verifyLoginInterval van global CONF gebruikt om herverificatie te triggeren.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Gigya's Single Sign On (SSO) groep login token.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>_exp

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO verval.

12 Maanden

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Ingetrokken login tokens in een SSO groep. Geeft in SSO-scenario's aan de Web SDK aan dat het huidige token werd ingetrokken, zodat de gebruiker kan worden uitgelogd.

12 Maanden

gig_loginToken_<APIKey>_session

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Geeft aan of de groepslogin tokensessie nog steeds geactiveerd is.

-

gig_loginToken_<APIKey>_visited

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om bij te houden welke sites binnen dezelfde SSO-groep worden bezocht.

12 Maanden

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Onthoudt of een provider checkbox werd aangevinkt door de gebruiker.

12 Maanden

_gig_shareUI_lastUID

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatst ingelogde UID.

12 Maanden

_gigRefUid_<APIKey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Laatste verwijzer Gebruikers ID.

12 Maanden

_gig_ssoToken_<apikey> (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO Token per API.

dynamisch

_gig_ssoToken (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO Token.

dynamisch

gig_toggles

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Deze waarde wordt naar Gigya gestuurd om toggles te identificeren waar het back-end gedrag van afhangt om de gespecificeerde toggle te verwerken.

-

gig3pc

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Onthoudt of 3rd party cookies zijn geblokkeerd om te voorkomen dat u elke keer moet controleren.

48 uur

gig3pctest

(when using bypassCookiePolicy in the globalConf)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Een tijdelijke cookie die wordt gebruikt om te controleren of cookies van derden zijn geblokkeerd.

1 seconde

gigyaSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Slaat de gebruikersinstellingen voor delen lokaal op.

-

glnk

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Ticket voor 2e fase van inloggen.

-1 Dagen (Verlopen van de cookie)

gmSettings (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Lokaal opgeslagen loyaliteitsinstellingen.

-

gst

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Server ticket voor 2e fase van inloggen.

30 Minuten

GSLM_<siteID>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Session magic cookie.

NA

hasGmid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Interne cookie voor de Web SDK

13 Maanden

reactionState-down_<barId> (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Per reactie en barID - De laatste reacties die door de gebruiker zijn gemaakt.

voor altijd

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Deze cookie wordt door SAML SP opgeslagen om de SAML sessie informatie te beheren en specifiek de parameters die nodig zijn voor het uitloggen.

12 Maanden

gltexp_<apikey>

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Login Token Vervaldatum.

dynamisch

_gig_<id>_cb

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Callback voor luisteraar.

12 Maanden

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build> (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: WebSDk instellingen.

voor altijd

Gmid (Local Storage)

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Gebruikerscookie.

Voor altijd

ucid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Unieke computeridentificatie die wordt gebruikt voor het genereren van rapporten, en die door de Web SDK wordt gebruikt om opgeslagen respons te krijgen.

13 Maanden

Ucid

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Unieke computeridentificatie voor unieke gebruikersrapportagedoeleinden.

Voor altijd

mielestorefrontRememberMe

Algemeen: SAP Customer Data Platform strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Op basis van deze cookies wordt de gebruiker automatisch ingelogd (op basis van de in Backoffice ingestelde inloggegevens).

6 maanden

'gis_visit' (Local Storage) SYM-SYS Ltd.

Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker de dienst voor de eerste keer gebruikt

Sessie
'viewed-broadcast-uuid' (Local Storage) Wordt gebruikt om de gebruikstijd te meten Sessie
'viewed-broadcast-type' (Local Storage) Wordt gebruikt om de gebruikstijd te meten Sessie
gis-chat-user-name' (Local Storage) Gebruikt om de gebruikersnaam te onthouden tijdens een chat Sessie
"ctaAutoPlayDismissed" (Local Storage) Wordt gebruikt om de tijd te meten wanneer de CTA autoplay functie voor het laatst is afgesloten Sessie
"ctaAutoPlayMaximisedShown" (Local Storage) Wordt gebruikt om de tijd te meten wanneer de CTA autoplay fucntie voor het laatst is getoond Sessie
broadcast-contact-capture' (Local Storage) Voorkomt meerdere verzoeken om contactgegevens na broadcast weergave Sessie
'show-available-clerk' (Local Storage) A/B bediening om beschikbare profielfoto’s op het verbindingsscherm weer te geven Sessie
'cta-awareness-message-closed' (Local Storage) gebruikt om CTA-berichten opnieuw weer te geven Sessie
"pollingStartTimeStamp" (Local Storage) Wordt gebruikt om de beschikbaarheidsquery te beheren na interactie van de klant met een niet-beschikbare CTA Sessie
"oneToOneEngagement" (Local Storage) Wordt gebruikt om de weergave van Service Intro Video’s te regelen Sessie
"cta-roundel-closed" (Local Storage) Wordt gebruikt om het opnieuw verschijnen van de CTA te regelen nadat klanten deze hebben gesloten Sessie
'gis-broadcast-preview-display' (Local Storage) Legacy waarde die wordt gebruikt om de gif-engagement te regelen Sessie
'video-viewed' (Local Storage) Dit wordt gebruik om bekeken video’s van de gebruiker bij te houden Sessie

 

4. Analytische cookies

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies die een analyse van uw gebruiksgedrag mogelijk maken (zogenaamde analytische cookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

 • Frequentie van paginabezoeken
 • Zoeken op trefwoorden
 • Gebruik van websitefuncties

Uw gegevens die door middel van de cookies worden verzameld zijn gepseudonimiseerd zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen zonder aanvullende gegevens.

Deze verwerking stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van gegevens is de toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, door naar dit cookiebeleid terug te keren en de knop voor analytische cookies in het begin van het beleid om te zetten naar “uit”.

Sommige analytische cookies worden verstrekt en/of gebruikt door derden. Details over de externe partijen en hun instrumenten waar we analytische cookies voor gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

Sommige analytische cookies worden door derden aangeboden en/of geraadpleegd. De details van de derde partijen en hun tools waarvoor we analytische cookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

4.1 Google

Op onze website gebruiken we verschillende analytische cookies die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd volgens de Ierse wet (registratienummer: 368047) en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Meer informatie over deze privacypraktijken van Google vindt u hier.

Meer informatie over de specifieke Google-tools die we gebruiken voor analytische doeleinden worden hieronder beschreven.

4.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken wij de uitbreiding van de IP-afscherming (zogenaamde IP-afscherming), d.w.z. dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt overgedragen en daar wordt opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als u een Google-accounthouder bent en toestemming hebt gegeven voor het personaliseren van reclame ("Ads-Personalisatie"), dan omvatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze reclamemaatregelen (inclusief cross-device rapporten), demografie en de belangen van onze gebruikers, evenals functies voor cross-device levering van online reclame. In dit geval is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR).

U kunt uw instemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies geven of intrekken via de instellingen in het begin van dit beleid. U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door Google Analytics door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize is een A/B-testtool die wordt aangeboden door Google. Optimize stelt ons in staat te experimenteren met verschillende manieren om u content aan te bieden. Voor dit doel gebruikt Optimize cookies om inhoudsvarianten op een gebruiker te targeten en een cookie voor inhoudsexperimenten om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Bovendien kan Optimize gebruikersactiviteiten toewijzen aan specifieke Google-advertenties om marketingcampagnes te evalueren.

Ga voor meer informatie over Google Optimize naar https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=nl

4.2. Go Instore – SYM-SYS Ltd. – Verkooptoeschrijving

In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. De gegevens worden geanonimiseerd en zal het heridentificeren naar een specifieke gebruiker niet toelaten. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore dienst vindt u op www.goinstore.com.

4.3 Verdere Details

U kunt de analytische cookies deactiveren. Meer details over alle individuele analytische cookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Derde partij

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Doel

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Bewaartermijn

 

_ga

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: Google Analytics
 

 

2 jaar

_gid

 

24 uur

 

_gat

1 minuut

 

 

AMP_Token

 

30 seconden tot 1 jaar

 

 

Dc gtm UA-45635821-11

Blijvend

_gaexp

Algemeen: Google Optimize

Specifiek: Wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen en het verlopen van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen

90 dagen

 

 

gis-chat-call-user-uuid (Local Storage)

 

 

SYM-SYS Ltd. (handelsnaam Go Instore)

Wordt gebruik om een gebruiker als anoniem te identificeren voor verkooptoeschrijving

 

 

Sessie

SESSIE-ID Neocom

Algemeen: Neocom.ai – Koophulp

Specifiek: Neocom bewaart een anonieme sessie-identifier in de sessieopslag om meerdere toepassingen van de dienst in één browsersessie te groeperen
Sessie

 

5. Marketingcookies

Voor retargeting/remarketing en voor het plaatsen van online advertenties maken wij gebruik van zogenaamde marketingcookies van derden.

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën die gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht in staat stellen om geschikte advertenties te zien, zelfs nadat ze de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers te herkennen buiten hun eigen website, waarvoor cookies van de betreffende service providers worden gebruikt. Daarnaast wordt rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan de behoeften van individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden dus niet samengevoegd met andere gegevens.

Marketingcookies kunnen ook de betrokkenheid volgen die gebruikers uiteindelijk met advertenties vertonen. Dit is om te voorkomen dat ongewenste dubbele advertenties worden getoond en om op te volgen hoe vaak advertenties leiden tot een of andere vorm van conversie van de advertentie (bv. Een advertentie waar op geklikt wordt of een daadwerkelijke verkoop).

De wettelijke basis voor deze verwerking van gegevens is de toestemming (artikel 6, lid 1, (a) GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, door naar dit cookiebeleid terug te keren en de knop in het begin van het beleid op “uit” te zetten.

We gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Voor het plaatsen van de advertenties maken we gebruik van derde partijen. De details van de derde partijen (en hun tools) die marketing en gerichte cookies aanbieden en/of er toegang toe hebben, worden hieronder uitgelegd.

5.1 Facebook

Op onze website bieden we en/of maken we gebruik van marketingcookies van  meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook” of “Meta”). Verdere informatie over deze Facebookdiensten vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke Facebook-marketingtools die we gebruiken, wordt hieronder beschreven.

5.1.1 Facebook-marketing

Facebook-cookies worden gebruikt indien u een Facebook-account hebt, gebruik maakt van de Meta-producten, o.a. de Facebook-website en -apps, of websites en apps bezoekt die gebruik maken van Meta-producten (o.a. de vind-ik-leuk-knop of andere Meta-technologieën). Met de Facebook-cookies kunnen we uw activiteiten op onze website volgen om de effectiviteit van onze conversiefunnel te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren. Bovendien kunnen we met de Facebook-cookies de remarketingfunctie van Facebook, “Custom Audiences” (specifiek publiek) gebruiken. Hiermee kunnen gebruikers van de website advertenties te zien krijgen op basis van hun interesses (“Facebook Ads”) in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook of andere websites die ook gebruik maken van het proces. U vindt meer informatie over de Conversietracking van Facebook, Custom Audiences van Facebook en gerelateerde activiteiten rond dataverwerking in ons privacybeleid.

Bovendien is het dankzij de Facebook-cookies mogelijk om u de Meta-producten aan te bieden en de informatie die zij over u hebben ontvangen, te begrijpen; o.a. informatie over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u geregistreerd of aangemeld bent.

De Facebook-cookies ontvangen de volgende datatypes: http headers, Pixel-specifieke data, Button Click Data, Optionele Waarden en Formulierveldnamen. Verdere informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

5.2 Google

Zoals hierboven reeds vermeld, gebruiken we op onze website verschillende cookies voor analytische en/of marketingdoeleinden die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd volgens de Ierse wet (registratienummer: 368047) en dat is gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").Meer informatie over deze Google-services vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke Google-marketingtools die wij gebruiken, worden hieronder beschreven.

5.2.1 Google Ads

Google Ads is een door Google ontwikkeld online advertentieplatform, waar adverteerders betalen om korte advertenties, serviceaanbiedingen, productlijsten, video-inhoud weer te geven en installaties van mobiele apps binnen het netwerk van Google Ads voor internetgebruikers te genereren. Het kan advertenties plaatsen in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search en op niet-zoekbare websites, mobiele apps en video's.

Meer informatie over Google Ads vindt u hier.

5.2.2 Remarketingfunctie van Google

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we onze gebruikers op andere sites binnen het netwerk van Google Ads advertenties tonen (dit zijn “Google ads” of advertenties op andere websites), rekening houdend met hun interesses. Hiertoe slaat  Google in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of -websites in het Google-displaynetwerk bezoeken een cijfer op. Dit cijfer, dat we een “cookie” noemen, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit cijfer wordt gebruikt om een internetbrowser op een specifieke computer te identificeren, niet om een individu te identificeren, en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies kunt geven of intrekken, gewoonlijk via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u ook het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in te installeren via de volgende link: www.google.com/settings/ads/plugin

5.2.3 Google conversietracking

We gebruiken in dit verband ook de conversietracking van Google. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies van 30 dagen op uw apparaat geplaatst. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor Google Ads-klanten op te stellen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies kunt geven of intrekken, gewoonlijk via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u ook advertenties op basis van interesse op Google in uw browser uitschakelen door op “Off” te klikken in https://adssettings.google.de/authenticated of via een opt-out via http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4 Andere Google Marketing Platform-diensten (Google Campaign Manager 360)

Onze website maakt ook gebruik van andere diensten van het Google Marketing Platform (vroeger “Google Doubleclick”). Deze diensten maken gebruik van cookies om advertenties te tonen die voor gebruikers relevant zijn, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker advertenties meer dan een keer te zien krijgt.
 

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden getoond en zoo voorkomen dat ze meer dan een keer worden getoond. Google kan cookie-ID’s ook gebruiken om conversies te volgen, d.i. of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen.

Uw browser maakt automatisch een rechtstreekse verbinding met de Google-server. Volgens Google biedt de integratie van deze diensten Google informatie die u hebt gezien in het overeenkomstige deel van onze website of waar u op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Google of niet bent aangemeld, kan de provider uw IP-adres opzoeken en opslaan.

Bovendien kunnen we dankzij cookies begrijpen of u bepaalde acties op onze website hebt uitgevoerd nadat u op een van onze advertenties op Google of een ander platform hebt geklikt of deze hebt bekeken (conversietracking) (“floodlight”). Google gebruikt dit cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u in interactie bent getreden op onze websites, zodat we u later doelgerichte advertenties kunnen sturen.

Naast het feit dat u uw toestemming voor het gebruik van analytische en/of marketingcookies algemeen kunt geven of intrekken via de instellingen in het begin van dit beleid, kunt u tracking voorkomen door de software-instellingen van uw browser te wijzigen (nl. cookies van derden uitschakelen), cookies voor conversietracking uit te schakelen door cookies van het http://www.google.com/settings/ads/-domein in uw instellingen te blokkeren, met betrekking tot advertenties op basis van interesses van providers die deel uitmaken van de zelfregelende About Ads-campagne, door te klikken op de koppeling http://www.aboutads.info/choices of door te klikken op de koppeling www.googleadservices.com. We willen duidelijk maken dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volop kunt gebruiken.

Verdere informatie over het Google Marketing Platform vindt u op https://marketingplatform.google.com/. U vindt ook bijkomende informatie op het Network Advertising Initiative (NAI) via http://www.networkadvertising.org/.

5.3 Pinterest

Onze website maakt gebruik van de tag voor remarketing en conversietracking van Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (“Pinterest). Verdere informatie over de privacypraktijken van Pinterest vindt u hier.

Verdere informatie over de specifieke marketingtools van Pinterest die we gebruiken worden hieronder beschreven.

5.3.1 Pinterest-tag

Met de Pinterest-tag kunnen wij en/of Pinterest bezoekers van onze websites volgen, evenals de acties die een bezoeker op onze website onderneemt nadat hij onze Pinterest-advertenties heeft gezien. Dit helpt om te meten hoe effectief onze Pinterest-advertenties zijn. In deze context ontvangt Pinterest informatie, nl. dat u onze website hebt bezocht of dat u op onze Pinterest-advertenties hebt geklikt. Indien u een geregistreerde Pinterest-gebruiker bent, kan Pinterest voornoemde informatie afstemmen op uw Pinterest-account. U vindt meer informatie over Pinterest en de Pinterest-tag op de website van Pinterest.

5.4 Verdere details

U kunt marketingcookies uitschakelen door uw instellingen in het begin van dit beleid te wijzigen. Meer details over alle individuele marketingcookies die wij gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Derde partij

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Doel

(bijkomende details worden hierboven uitgelegd)

Bewaartermijn

_fbp

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

 

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de browser te identificeren om advertenties en websiteanalyses te verstrekken

90 dagen

fr

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de relevantie van de Facebook Ads weer te geven, te meten en te verbeteren

90 dagen

wd

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om een optimale ervaring te bieden voor het scherm van uw apparaat

7 dagen

datr

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de internetbrowser te identificeren die gebruikt wordt om op Facebook aan te melden, onafhankelijk van de aangemelde gebruiker

2 jaar

 

 

 

 

 

_gac_<UA-45635821-11>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

"Algemeen: Google Ads", "Google Remarketing-functie Function", "Google Conversion Tracking" en/of "Andere Google Marketing Platform-diensten (Google Campaign Manager 360)"
 

 

90 dagen

_gcl_au

 

90 dagen

gac_UA-45635821-11

 

Blijvend

_gcl_aw

 

Blijvend

_sm_au_c

 

Blijvend

_opt_awcid

 

Algemeen: Google Ads

Specifiek: Gebruikt voor campagnes gevoerd op Google Ads klanten- ID’s

 

24 uur

_opt_awmid

Algemeen: Google Ads

Specifiek: Gebruikt voor campagnes gevoerd op Google Ads klanten- ID’s

24 uur

_opt_awgid

Algemeen: Google Ads

Specifiek: Gebruikt voor campagnes gevoerd op Google Ads klanten- ID’s

24 uur

_opt_awkid

Algemeen: Google Ads

Specifiek: Gebruikt voor campagnes gevoerd op Google Ads klanten- ID’s

24 uur

_opt_utmc

Algemeen: Google Ads

Specifiek: Gebruikt voor campagnes gevoerd op Google Ads klanten- ID’s

24 uur

Doubleclick_spotlight

Algemeen: Andere Google Marketing Platform-diensten (Google Campaign Manager 360)

Specifiek: Tags om te analyseren en te adverteren en na te gaan welke advertenties, campagnes of producten de beste verkoop genereren.

540 dagen

Doubleclick

540 dagen

_pinterest_sess

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest

Algemeen: Pinterest Tag

Specifiek: Login-cookie dat gebruikers-ID(‘s), authenticatietoken(s) en tijdmarkeringen bevat en gebruikt wordt om de ervaring en meting van de persoon te optimaliseren

1 jaar

_pinterest_ct

Algemeen: Pinterest Tag

Specifiek: Deze cookie bevat een gebruikers-ID en de tijdmarkering wanneer de cookie werd aangemaakt

1 jaar

_pinterest_ct_rt

Algemeen: Pinterest Tag

Specifiek: Deze cookie bevat een gebruikers-ID en de tijdmarkering wanneer de cookie werd aangemaakt

1 jaar

_epik

Algemeen: Pinterest Tag

Specifiek: Cookie wordt geplaatst door de JavaScript-tag en wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren

1 jaar

_derived_epik

Algemeen: Pinterest Tag

Specifiek: Cookie wordt geplaatst wanneer een overeenkomst werd geïdentificeerd wanneer er geen cookies aanwezig zijn

1 jaar

_pin_unauth

Algemeen: Pinterest Tag

Specifiek: Cookie wordt gebruikt om acties te groeperen voor gebruikers die niet kunnen geïdentificeerd worden

1 jaar

 

5.5 Qualtrics

We maken gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, om klant-, product- en merkonderzoeken uit te voeren op onze website. Wanneer u een enquête invult, gebruiken we cookies van Qualtrics met ID-waarden, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Zonder dergelijke technologie kunnen de diensten van Qualtrics niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u vrijwillig besluit om de Qualtrics-dienst te gebruiken. Voor meer informatie over Qualtrics LLC kunt u terecht op www.qualtrics.com

Naam

Externe partij

Doel

Bewaarperiode

Enquête-ID

Qualtrics LLC

De cookie wordt gebruikt om de enquêtegebruiker te identificeren en om de enquêtegeschiedenis van de gebruiker op te slaan om de enquêtesessie te volgen of te behouden.

6 maanden

Hash van de sessie-ID en queryparameters die zijn toegewezen aan een sessie-ID

De cookie wordt gebruikt om de hash van de sessie-ID en URL van het antwoord van de gebruiker vast te leggen, zodat de enquêtegebruiker kan terugkeren naar zijn/haar antwoord om door te gaan als “opslaan en doorgaan” is ingeschakeld

Tot 1 jaar of wanneer de sessie is voltooid

QST

De cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

<surveyid><statedata>-reloadSession

Deze cookie is voor enquêtes die een SSO-authenticator gebruiken en wordt gebruikt om Qualtrics te informeren welke sessie opnieuw moet worden geladen nadat de respondent weg gaat en weer terugkomt.

15 minuten

Een hash van de url waaraan “-singleReload” kan worden toegevoegd

De cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

 

6. Wijzigingen aan dit Cookiebeleid

Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om de veranderingen weer te geven in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Lees dit Cookiebeleid daarom regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gerelateerde technologieën. U kunt zien wanneer dit Cookiebeleid voor het laatste werd aangepast, door de datum “laatst bijgewerkt” boven aan dit Cookiebeleid te controleren.

7. Voor meer informatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@miele.be.