Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Shop

Via de Miele webshop wil Miele NV accessoires en onderdelen van Miele-toestellen aan de eindverbruiker leveren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook zeer ernstig op. De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot de Miele webshop, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Ondernemingsnummer: 0403 230 978.
Miele onderschrijft de gedragscode van BeCommerce.

Miele NV
Z.5 Mollem 480
BE-1730 Mollem

Telefoon: 02 451 16 16
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: webshop@miele.be

De op onze website aangeboden producten
Alle producten die op de Miele webshop worden verkocht, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, eventuele recyclage bijdrage (Recupel) en eventuele bijdrage voor batterijen (Bebat). Wij bieden onze producten aan op de webshop tot uitputting van voorraad. Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering. U kunt op elk moment beslissen om uw bestelling te annuleren. In verband met garantiebepalingen vindt u meer info onder 'Garantie'. 

Overeenkomst tussen u en Miele
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Miele wanneer Miele uw bestelling op de webshop ontvangt of wanneer Miele uw schriftelijke of telefonische bestelling ontvangt. De bevestigingsmail die u van ons krijgt bevat een samenvatting van de bestelling en een link naar deze Algemene voorwaarden. Miele kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (10 dagen nadat u de bestelling geplaatst hebt). Miele houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar webshop@miele.be.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen). U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via webshop@miele.be door het Herroepingsformulier naar ons terug te sturen.
Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

Miele NV
Retours E-shop
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem

Om ons in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Er zijn geen uitzonderingen op het Herroepingsrecht.
Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt of een beschadigd product, dan dient u ons hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Levering
Onze leveringen gebeuren via de verzendingsdienst DPD. De uiterlijke leveringstermijn is in principe 30 dagen. Voor bestellingen van minder dan 50 euro, betaalt u 5 euro verzendingskosten. Vanaf 50 euro is de verzending gratis. Miele.be levert alleen in België. Voor leveringen in andere landen verwijzen wij graag naar onze internationale site, www.mieleshop.com. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt uw pakket nog 2 maal opnieuw aangeboden. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Betaling
U kan betalen met Visa, Mastercard of Bancontact. Online betalen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met Global Collect, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer. U kunt uw betalingsgegevens bij de bestelling invoeren, maar wij zullen uw kaart pas debiteren wanneer wij de bestelde producten naar u opsturen.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Miele is niet verantwoordelijk voor technische defecten van de site. Miele geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de site. Deze site wordt door Miele ter beschikking gesteld op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Miele legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die op deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Miele zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website.

Schadebeding
In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de overeengekomen prijs verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 15%. Er wordt tevens een moratoire intrest aangerekend ten belope van 1% per maand.

Klachtenbehandeling
Voor eventuele klachten kunt u steeds terecht op webshop@miele.be.
Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform ("ODR-platform") opgericht waartoe u zich kunt wenden. U kunt het platform onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing.Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.

Taal van de overeenkomst
Miele.be is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt uw keuze maken door bij uw eerste bezoek op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Miele.

Download onze algemene voorwaarden

 

Dealers

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: aanvaarding van onderhavige voorwaarden
Enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopsovereenkomsten, afgesloten door de N.V. MIELE, behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de koper automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere of algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen worden niet verlengd tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de N.V. MIELE.  

Artikel 2: bestelling
De klant is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van een bestelbon. De N.V. MIELE is slechts geldig verbonden wanneer de bestelling schriftelijk door de maatschappelijke zetel wordt bevestigd. De commercieel afgevaardigden zijn niet gemachtigd de vennootschap te verbinden. Aanduidingen en beschrijvingen van onze toestellen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogussen, prospectussen, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. De N.V. MIELE behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Dit artikel is niet van toepassing voor de verkoop aan consument.  

Artikel 3: betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel. Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum van 25€ ten titel van forfaitair schadebeding. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum
- zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden;
- de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen zullen eveneens vervallen;
- de N.V. MIELE behoudt zich het recht voor alleen nog te leveren tegen terugbetaling of in geval van borgstelling.
Leveringen die betaald worden door effecten, geaccepteerde wissels of cheques worden slechts als geregeld beschouwd na definitief incasso van het nominale bedrag, verhoogd met de kosten, welke steeds ten laste zijn van de koper. Het niet betalen op de vervaldag van één enkele wissel of één enkel handelseffect heeft als gevolg dat het geheel van de cambiaire en niet-cambiaire schuld vervalt, niettegenstaande de eventuele aanvaarding van andere wissels of effecten die er betrekking zouden op hebben. De klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. In geval van verkoop aan consumenten alleen wordt een gelijkaardige vergoeding voorzien ten laste van de N.V. Miele wanneer deze in gebreke blijft.  

Artikel 4: garantie
De garantiebepalingen bevinden zich bij elk toestel of zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en te vinden op www.miele.be. De verplichtingen, aan de garantie verbonden, worden kosteloos door onze klantendienst uitgevoerd. Bij verkoop aan een consument moeten de garantievoorwaarden op diens verzoek schriftelijk beschikbaar gesteld worden. Bij verkoop aan de wederverkopers zullen deze de consument op de hoogte brengen van het bovenstaande. De vaststelling van een gebrek geeft de wederverkoper niet het recht de verkoopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden tot na de herstelling en geeft hem geen recht op schadevergoeding.  

Artikel 5: leveringstermijn
De bestelling is onmiddellijk en volledig leverbaar zodra de goederen zich in onze magazijnen bevinden. De leveringsdata worden gegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. Enkel vertragingen van meer dan zes maand tegenover de opgegeven leveringsdatum kunnen de vernietiging van de bestelling door de koper rechtvaardigen. Dit beding is enkel toepasselijk ingeval de vertraging te wijten is aan de N.V. MIELE. Wanneer de koper de levering weigert, zullen de opslagkosten hem ten laste worden gelegd en dit ten belopen van 3% per maand van de netto waarde (zonder BTW) van de bestelde goederen. Deze opslagkosten zijn verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Eén maand na de datum van de factuur, die wordt opgemaakt ongeveer één week na ontvangst van de goederen in onze magazijnen, zal de overeenkomst in geval van weigering door de koper, als van rechtswege ontbonden worden beschouwd ten laste van de koper. De goederen zullen bovendien door de N.V. MIELE mogen verkocht worden tegen liquidatieprijzen, onverminderd haar verhaal op schadevergoeding. In geval van niet-betaling van een vorige levering worden de termijnen hetzij herroepen, hetzij opgeschort. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.  

Artikel 6: levering
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling. Deze heeft daarom de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders zo dit nodig blijkt. N.V. MIELE heeft het recht bij leveringen met een netto verkoopwaarde onder de 750€ de koper een transportkost van 20€ aan te rekenen. In geval van weigering van de levering zal de N.V. MIELE steeds de integrale transportkost ten laste leggen van de koper. De gefactureerde verpakking wordt niet teruggenomen. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.  

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.  

Artikel 8: de naverkoop dienst
De herstellingen zijn contant betaalbaar. De wisselstukken, machines en toebehoren worden steeds vervoerd op risico van de klant. De kosten van verzending of vervoer zijn eveneens ten zijne laste.  

Artikel 9: overmacht
In geval van overmacht vervallen de verbintenissen in hoofde van de N.V. MIELE ten opzichte van de koper. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de N.V. MIELE, zal een geval van overmacht geen annulering meebrengen van de bestelling maar eventueel slechts een opschorting van de levering.Worden beschouwd als gevallen van overmacht:
- volledige of gedeeltelijke stakingen bij onze leveranciers of bij onze onderneming.
- elke omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo’s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieën, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren.  

Artikel 10: consignatie
a) De handelaar, consignatienemer, dewelke de geconsigneerde goederen heeft ontvangen is gehouden deze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen brand en diefstal. Hij is verantwoordelijk voor elk totaal of gedeeltelijk verlies evenals in geval van onvoldoende dekking. De schadevergoeding dient ten minste te worden berekend op basis van de netto prijzen.
b) Wederverkoop of verplaatsing buiten de vooraf overeengekomen lokalen zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de N.V. MIELE.
c) De N.V. MIELE kan te allen tijde haar controlerecht over de geconsigneerde goederen uitoefenen. Deze controle kan worden uitgevoerd door gelijk welke door haar aangeduide persoon. De consignatienemer blijft verantwoordelijk voor de schade geleden tijdens de consignatieperiode ter gelegenheid van het vervoer en/of herstellingen.  

Artikel 11: recyclagebijdrage
In overeenstemming met de bepalingen van de milieubeleidovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering betreffende aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.  

Artikel 12: E–shop
Voor de specifieke Algemene Verkoopsvoorwaarden van de MIELE E-shop verwijzen wij graag naar de website www.miele.be.  

Artikel 13: bevoegdheid der rechtbanken
Alleen de Belgische wet is van toepassing in geval van betwisting.Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel of het kanton Asse zijn bevoegd. De N.V. MIELE kan hieraan vrijwillig verzaken.

 

Garantie

Vooraf
De Miele-toestellen zijn vervaardigd onder een streng kwaliteitsborgingssysteem. Desalniettemin kan er een defect optreden. Zowel binnen als buiten de waarborgperiode, kan op een snelle en deskundige manier een herstelling van het toestel gebeuren, zonder dat dit afbreuk doet aan de levensduur ervan.
De waarborgbepalingen zijn gebaseerd op de EU-Richtlijn 99/44/EG en de geldende nationale wetgeving, en laten alle rechten die hierin aan de consument toegewezen worden onverlet.

 

Aanvang en duur van de waarborgperiode
De waarborgperiode vangt aan op de datum van aflevering door de verkoper van het toestel bij de consument. De ingevulde verklaring van ingebruikname moet op dat ogenblik naar de firma Miele N.V. teruggestuurd worden.
De duur ervan bedraagt 24 maanden, maar wordt beperkt tot 12 maanden ingeval van industrieel of hiermee gelijkgesteld gebruik, vb. in hotels, pensions of gemeenschappelijke wasgelegenheden.
Op tweedehandstoestellen moet de verkoper een minimum termijn van 12 maanden laten gelden.
Een herstelling tijdens de waarborgperiode zal deze niet automatisch verlengen of het begin van een nieuwe periode betekenen.
Op koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de waarborgperiode 5 jaar voor herstelling of vervanging van de compressor, met uitsluiting van werktijd en verplaatsing.

 

Inhoud en aanvang van de waarborg
Aan tijdens de waarborgperiode optredende defecten wordt kosteloos verholpen door het herstellen van het betreffende onderdeel of de vervanging ervan, zodat het toestel teruggebracht wordt in de staat waarin het zich bevond voor het defect optrad. De vervangen onderdelen worden eigendom van de firma Miele.
Als hetzelfde defect tijdens de waarborgperiode meermaals optreedt, of de herstellingskosten disproportioneel met de waarde van het toestel zijn, wordt in overleg met de consument een gelijkwaardige vervanging aangeboden. De firma Miele behoudt zich het recht voor in dit geval een vergoeding aan te rekenen a rato van de gebruiksperiode.
Een gebrek moet terstond gemeld worden om verdere schade te voorkomen.
Herstellingen aan huis gebeuren steeds voor grote, en dus moeilijk transporteerbare, en ingebouwde toestellen.
Gemakkelijk te vervoeren toestellen worden overhandigd aan of opgestuurd naar de naverkoopsdienst Miele.

 

Beperkingen
De waarborg is niet van toepassing in volgende gevallen:
• kleine afwijkingen van de vooropgestelde kwaliteit die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel;
• wijzigingen aan constructie of uitvoering, die zouden aangebracht worden vóór de uitvoering van de bestelling, en die geen invloed hebben op de waarde of het goed functioneren van het toestel;
• schade veroorzaakt door verkeerde opstelling of installatie;
• inwerking van externe factoren, vb. transportschade, onzorgvuldig gebruik (waardoor schade ontstaat aan kwetsbare delen zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber), chemische en elektrochemische inwerking van water, weersomstandigheden, natuurverschijnselen;
• onoordeelkundig gebruik of belasting;
• herstellingen of wijzigingen die door onbevoegde derden werden uitgevoerd;
• afwezigheid van het identificatienummer van het toestel;
• een buiten de EU, Noorwegen of Zwitserland gekocht toestel, dat door technische specificaties niet of beperkt inzetbaar is;
• onvermijdelijke slijtage  - inherent aan gebruik  gebruik of door natuurlijke processen – aan delen, die volgens de gebruiksaanwijzing regelmatig moeten vervangen worden. Voorbeeld is hier de oplaadcapaciteit van batterijen die in de tijd afneemt;
• gebrekkige verzorging (vb. onregelmatige ontdooiing) en/of onderhoud (vb. gebruik van agressieve agentia);
• defecten veroorzaakt door niet originele toebehoren of onderdelen.

 

Andere bepalingen
• Om optimaal van de waarborg te genieten moet de consument de aankoop- en/of leveringsdatum, die hij vindt op zijn aankoopbewijs of leveringsbon, laten registreren bij Miele, door het terugsturen van de correct ingevulde verklaring van ingebruikname of via de website www.miele.be. Op basis van de hierin verstrekte gegevens kan de dienstverlening veel efficiënter verlopen en houdt Miele de consument op de hoogte van exclusieve aanbiedingen, nieuwe producten en diensten. Deze informatie mag te allen tijde meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met de N.V. Miele. De consument heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé leven in het kader van de gegevensverwerking.
• Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten in zoverre een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid overtreft de vergoeding de waarde van het toestel niet.
• De waarborgvoorwaarden gelden voor in België op de markt gebrachte en in gebruik zijnde toestellen. Bij ingebruikname in het buitenland van een in België gekocht toestel, of in België van een in het buitenland gekocht toestel moet de consument er zich van vergewissen of het toestel voldoet aan de locale technische vereisten (gassoort, spanning, frequentie, installatievoorschriften, klimaatomstandigheden). Schade veroorzaakt door het niet geschikt zijn van het toestel en de noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborgvoorwaarden.
• Indien het toestel dusdanig is geïnstalleerd (inbouw, plaatsing, ophanging) dat meer dan 30 minuten tijd nodig is voor het vrijmaken en terugplaatsen, worden de extra kosten in rekening gebracht. Schade veroorzaakt bij deze handelingen, valt eveneens ten laste van de consument.
• Voor alle betwistingen en geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en Asse bevoegd.

 

Shop FAQ

Wie is Miele.be?
Miele.be is de website van het bedrijf Miele NV, een onafhankelijk, zelfstandig en traditiebewust familiebedrijf dat reeds jaren hoogwaardige huishoudtoestellen vermarkt aan tevreden consumenten. De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op zes basispijlers: kwaliteit, het Miele-merk, mensen, consumenten en klanten, continue verbeteringen en respect. Miele hanteert deze pijlers ook voor haar website en voor haar online shop, https://www.miele.be. Ondernemingsnummer: 0403 230 978.

Algemene voorwaarden?
De algemene verkoopsvoorwaarden van de Miele online shop vindt u op de website, via de link op de homepage.

Is het veilig winkelen op jullie site?
Bestellen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met Global Collect, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer. Al uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw naam, adres, bestelhistoriek en kredietkaartnummer, worden versleuteld via een veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te verzekeren. Bijgevolg kan uw informatie niet onderschept worden bij het doorsturen ervan naar onze website.

Ik heb geen computer/e-mail, kan ik dan ook bestellen?
U kunt alle accessoires ook bestellen via telefoon (02 451 16 16 - op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Vergeet niet duidelijk te vermelden om welke producten het gaat en op welk adres deze moeten geleverd worden.  

Hoe kan ik contact opnemen met jullie?
Miele NV
Z.5 Mollem 480
BE-1730 Mollem

Telefoon: 02 451 16 16
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: webshop@miele.be


Zoeken en bestellen

Hoe kan ik zoeken op jullie site?
U kunt op 2 verschillende manieren producten zoeken op onze site:
- Via de zoekfunctie rechts bovenaan elke pagina. Geef een zoekterm in en klik.
- Via de productnavigatie onder 'Producten'.

Hoe kan ik een artikel selecteren?
Klik op het winkelwagentje dat bij elk artikel staat. Op deze manier voegt u het product meteen toe aan uw winkelwagentje en kunt u het later bestellen.

Hebben jullie een bepaald artikel op voorraad?
Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering.

Hoe kan ik iets bestellen?
Als u een product gevonden hebt dat u wilt bestellen, klik dan op het winkelwagentje dat bij elk artikel staat. Op deze manier voegt u het product toe aan uw winkelwagentje, waarin u alle producten kunt verzamelen die u wenst te bestellen. Als u alles gevonden hebt, klik dan op ‘Bestellen en betalen’.
Hier zal gevraagd worden of u een nieuwe klant bij ons bent of niet. Bent u nieuw, vul dan uw adresgegevens en uw e-mail in en kies een paswoord om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van de site. Hebt u reeds bij ons gekocht, vul dan gewoon uw e-mail en paswoord in. Zo krijgt u meteen de gegevens te zien die u de vorige keer hebt ingegeven.
Als alle gegevens zijn ingevuld, kunt u een betalingswijze kiezen en de bestelling afronden. U krijgt een orderbevestiging via e-mail.


Betalen

Hoe kan ik betalen?
U kunt betalen met uw kredietkaart of bankkaart:
- Ofwel kiest u voor online betaling met uw kredietkaart. U wordt doorverwezen naar de website van Global Collect, waar u uw gegevens kunt ingeven en waar uw betaling in alle veiligheid zal verwerkt worden via een veilige server software (SSL).
- Ofwel kiest u voor betaling via bankkaart. U wordt doorverwezen naar de website van Global Collect, waar u uw gegevens kunt ingeven en waar uw betaling in alle veiligheid zal verwerkt worden via een veilige server software (SSL).

U kunt ook kiezen voor betaling via overschrijving. Dan ontvangt u de factuur samen met uw pakje en kunt u achteraf, binnen de 30 dagen, het bedrag overschrijven.

Is betalen met kredietkaart of bankkaart veilig?
Bestellen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met Global Collect, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer.
Al uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw naam, adres, bestelhistoriek en kredietkaartnummer, worden versleuteld via een veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te verzekeren. Bijgevolg kan uw informatie niet onderschept worden bij het doorsturen ervan naar onze website.

Waarom moet ik elke keer opnieuw mijn kaartnummer ingeven bij een nieuwe bestelling?
Om de gegevens van uw kaart nog extra te beveiligen, slaan wij deze op via een afzonderlijke server. Deze server is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet. Daarom vragen wij u deze gegevens steeds opnieuw in te geven bij elke bestelling.

Wat zijn jullie bankgegevens voor een overschrijving?

BE46 4321 0246 0136

Ik ontving een factuur, maar heb reeds betaald?
Wij versturen de factuur samen met de producten. Indien u gekozen had voor betaling met kaart, werd de betaling reeds verricht en is deze factuur uiteraard louter informatief.

Ik heb een artikel teruggestuurd, maar nog geen terugbetaling ontvangen?
Vanaf het moment dat wij uw retourzending ontvangen hebben en gecontroleerd hebben of deze in orde is, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd. Mocht u na enige tijd nog geen betaling ontvangen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via webshop@miele.be.


Annuleren

Hoe kan ik een bestelling annuleren?
U kunt een bestelling annuleren door een mail te sturen naar webshop@miele.be of telefonisch contact op te nemen via 02 451 16 16. Vergeet uw ordernummer niet te vermelden! Mocht u de bestelling reeds betaald hebben, dan zullen wij het bedrag zo snel mogelijk terugstorten.

Ik wil een bestelling annuleren, maar deze werd reeds verstuurd?
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via webshop@miele.be. Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres: Miele NV - Retours E-shop, Z.5 Mollem 480, BE-1730 Mollem.
Om ons in staat te stellen de terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd.

Kan ik een ander artikel in de plaats bestellen?
Wij kunnen jammer genoeg geen artikelen ruilen. Als u een besteld artikel wilt ruilen voor een ander, gelieve dan het bestelde artikel te annuleren of terug te sturen en een nieuw order te plaatsen voor het nieuwe artikel. U voert dan een nieuwe betaling uit voor het nieuwe artikel en wij betalen u het eerste artikel terug, mocht u dat reeds betaald hebben.

Verzenden

Hoe verzenden jullie?
Via de pakjesdienst DPD.

Hoeveel verzendingskosten moet ik betalen?
Voor bestellingen van minder dan 50 euro, betaalt u 5 euro verzendingskosten. Vanaf 50 euro is de verzending gratis.

Hoelang duurt het eer ik een bestelling ontvang?
Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering.
De producten worden bij u bezorgd binnen de 48 uur nadat ze door ons verstuurd werden. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt contact met u opgenomen voor een nieuwe levering. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Kunnen jullie mijn bestelling naar een ander adres opsturen?
U kunt bij het invullen van uw gegevens een ander leveringsadres kiezen dan het facturatieadres. De factuur zal dan aan u gericht zijn, maar het pakje met de producten zal worden afgegeven op het door u gekozen leveringsadres. Wij raden aan om steeds een leveringsadres te kiezen waar iemand aanwezig is tussen 09 en 17 uur, want dan wordt het pakket geleverd.
 
Kan ik het traject van mijn bestelling opvolgen?
U kunt dit via de website van DPD. U ontvangt van hen een mail met meer info over de levering van zodra het pakje bij hen is. U kunt ook contact opnemen met onze dienst logistiek via returns@miele.be.

Ik was niet thuis toen mijn bestelling geleverd werd, wat nu?
Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt contact met u opgenomen voor een nieuwe levering. De leveringsdienst neemt contact met u op om een tijdstip af te spreken. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Ik heb meerdere artikels besteld, maar slechts één ontvangen?
Normaal gezien zijn alle artikels steeds bij ons op voorraad. Mocht het echter toch gebeuren dat een product niet op voorraad is bij uw bestelling, dan sturen wij alvast de beschikbare artikelen op en wordt de rest van uw bestelling gratis nageleverd vanaf het moment dat er opnieuw voorraad is.


Terugsturen

Hoe kan ik een artikel terugsturen?
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (3 werkdagen).
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via webshop@miele.be. Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

Miele NV
Retours E-shop
Z.5 Mollem 480
BE-1730 Mollem

Om ons in staat te stellen de eventuele terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag zo snel mogelijk terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd.

Ik ontving een beschadigd artikel, wat nu?
Mocht u een product ontvangen dat beschadigd is, dan dient u ons hiervan volgens de gewone retourprocedure op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier als andere retours terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Ik heb een ander artikel ontvangen dan ik besteld heb, wat nu?
Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt, dan dient u ons hiervan volgens de gewone retourprocedure op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier als andere retours terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.
 
Kan ik een ander artikel in de plaats bestellen?
Wij kunnen jammer genoeg geen artikelen ruilen. Als u een besteld artikel wilt ruilen voor een ander, gelieve dan het bestelde artikel te annuleren of terug te sturen en een nieuw order te plaatsen voor het nieuwe artikel. U voert dan een nieuwe betaling uit voor het nieuwe artikel en wij betalen u het eerste artikel terug, mocht u dat reeds betaald hebben.

Ik heb een artikel teruggestuurd, maar nog geen terugbetaling ontvangen?
Vanaf het moment dat wij uw retourzending ontvangen hebben en gecontroleerd hebben of deze in orde is, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd. Mocht u na enige tijd nog geen betaling ontvangen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via webshop@miele.be.
 

Mijn Profiel

Waarom moet ik mij registreren?
Aan de hand van uw e-mailadres en het door u gekozen paswoord kunt u het overzicht behouden van uw bestellingen. Als u zich dan bij een nieuw bezoek aanmeldt, krijgt u een overzicht van alles wat u ooit bij ons besteld hebt en van uw persoonlijke gegevens. Zo hoeft u niet alles opnieuw in te geven bij elke nieuwe bestelling.

Ik ben mijn paswoord vergeten, wat nu?
Als u zich probeert aan te melden, maar uw paswoord niet meer weet, dan kunt u snel een nieuw paswoord aanvragen door op ‘Paswoord vergeten?’ te klikken en uw e-mailadres in te geven. Wij sturen u dan onmiddellijk een nieuw paswoord toe.

Kan ik mijn vorige bestelling gewoon opnieuw bestellen?
Als u aangemeld bent, krijgt u een overzicht van al uw bestellingen. Het volstaat om de gewenste producten opnieuw in uw winkelwagentje te stoppen en op ‘Bestellen en betalen’ te klikken om deze snel opnieuw te kunnen bestellen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Als u bent aangemeld, kunt u steeds uw persoonlijke gegevens wijzigen.


Miele Events en Workshops

Waar vind ik de recepten van de workshops terug?
U vindt alle recepten in onze Rubriek ‘Recepten’ op de website of in één van de kookboeken die wij te koop aanbieden op onze online shop.

Hoe geraak ik bij Miele voor een workshop?
In de bevestigingsmail ontving u een link naar de wegbeschrijving of u vindt deze op www.miele.be.
  
Hoe kan ik mijn boeking wijzigen?
U kunt uw boeking wijzigen door te bellen naar het nummer 02 451 16 16 of via mail info@miele.be.

Hoe kan ik mijn boeking annuleren?
U kunt uw boeking annuleren door te bellen naar het nummer 02 451 16 16 of via mail info@miele.be.

Hoe kan ik een workshop of event betalen?
Als u gekozen hebt voor betaling met bank- of kredietkaart, dan is uw betaling reeds in orde en bent u zeker van uw plaats.

Hoe kan ik een workshop of event bij jullie boeken?
Via www.miele.be - Acties&Events vindt u een rechtstreekse link naar het overzicht van alle workshops en events die wij organiseren. Daar kiest u welke workshop u wilt boeken, geeft u het aantal deelnemers in en klikt u op ‘Reserveer’. Vervolgens registreert u zich als nieuwe klant of meldt u u aan als bestaande klant en kiest u op welke manier u wilt betalen. Na afloop ontvangt u van ons een e-mail met alle info en details over de geboekte workshop.
U kunt ook bellen naar het nummer 02 451 16 16 om een event of workshop telefonisch te boeken.

Waar kan ik terecht met nog andere, culinaire vragen?
U kunt met al uw culinaire vragen terecht bij cooking@miele.be.

Servicepakketten

§1 Noodzakelijke voorwaarden
De noodzakelijke voorwaarden voor een Miele servicecontract zijn een correcte installatie en optimale
functioneringsomstandigheden voor de machines vermeld in afzonderlijke contracten.
Wat het servicecontract niet dekt, zijn:
1. Het verhelpen van defecten die het gevolg zijn van verkeerdelijk gebruik, beschadiging door derden of overmacht.
2. Defecten veroorzaakt door plaatselijke milieuomstandigheden, nutsvoorzieningen, toebehoren, verbruiksgoederen of
niet-Mielewisselstukken en/of onderdelen die niet met de Miele-specificaties stroken.
3. Benodigdheden, verbruiksgoederen, toebehoren alsook de herbewikkeling van strijkmachines.

§2 Door Miele geleverde diensten
1. Miele garandeert dat de voor de machine in kwestie vermelde dienstverlening en verplichtingen zullen worden
uitgevoerd door een adequaat gekwalificeerde technicus overeenkomstig het relevante serviceprotocol tijdens Mielewerkuren. In specifieke gevallen zijn speciale overeenkomsten voor verlengde servicetijden mogelijk.
2. Miele zal de voorgeschreven serviceafspraken monitoren en de klant inlichten wanneer deze er aankomen.
3. Miele zal zo snel mogelijk na het ontvangen van een melding van de klant met het noodzakelijke herstelwerk beginnen.
Als Miele, omwille van redenen die buiten Miele ’s macht liggen, zoals overmacht, staking of uitsluiting, niet in staat is
om aan de tijdverplichtingen te voldoen, zal deze tijdsperiode verlengd worden met de duur van het beletsel.
4. Het door Miele uitgevoerde werk wordt als aanvaard beschouwd wanneer, nadat alle werken en diensten zijn
uitgevoerd, de machines in kwestie door de klant zijn gebruikt en voormelde klant binnen 1 week van gebruik geen
klachten inzake defecten heeft ingediend.
5. Garantieclaims kunnen ingediend worden binnen een periode van 12 maanden nadat specifiek servicewerk is
uitgevoerd. Claims die voortvloeien uit gebrekkig werk zijn beperkt tot het gratis herstellen van defecten. Moest het
herstellen van defecten geweigerd worden of mislukken (Miele moet minstens twee pogingen mogen ondernemen om
defecten te herstellen), dan heeft de klant recht op een kostenvermindering. De klant is slechts gemachtigd om het
contact geheel of gedeeltelijk te verbreken als de defecten blijven voortduren.


§3 Verplichtingen van de klant
1. De klant verbindt zich ertoe de correcte werking van de in het contract opgenomen machines te verzekeren en zorg te
dragen voor de reiniging en het onderhoud ervan volgens de gebruiksaanwijzing.
2. De klant verbindt zich ertoe Miele onmiddellijk schriftelijk te verwittigen als de machines voor een ander doel dan
waarvoor ze bestemd zijn worden gebruikt (toepassingsgebied en reinigingsmiddelen) of als ze verplaatst worden.
3. Ook al draagt Miele de herstelkosten volgens de servicecontracten, het is aan de klant om defecten of storingen die zich
voordoen, en die voornoemde klant niet kan verhelpen, onmiddellijk te melden, nauwkeurig te beschrijven en te
documenteren zodat Miele onmiddellijk met de herstelwerken kan beginnen.
4. De klant verbindt zich ertoe een contactpersoon te noemen voor Miele in specifieke contracten. De klant verzekert dat
deze persoon de noodzakelijke kwalificaties en voldoende autoriteit heeft om beslissingen te nemen om servicewerk
snel en nauwgezet te laten uitvoeren. De contactpersoon is verantwoordelijk om het servicepersoneel onmiddellijke
toegang te verlenen tot de machines en om tijdens het servicewerk aanwezig te zijn. Mocht een Miele-servicetechnicus
niet in staat zijn om werk uit te voeren als gevolg van door de klant gemaakte fouten, dan zullen voorrijkosten en
werktijd worden aangerekend volgens de geldende tarieven en voorrijkosten. Miele dient schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld als de gemachtigde persoon vervangen wordt.
5. Op verzoek zal de klant een kopie van het servicecontract aan het Miele-personeel voorleggen. Als dit contract niet kan
worden voorgelegd, zijn de servicetechnici van Miele gemachtigd om voor hun werk de geldende tarieven en
voorrijkosten aan te rekenen.
 

§4 Aansprakelijkheid Miele
1. Compensatie en terugbetaling van kosten (hierna claims) zijn uitgesloten, ongeacht de juridische grond.
2. Deze vrijstellingsclausule is niet van toepassing op productaansprakelijkheidsclaims noch op gevallen van onrechtmatige
bedoeling en grove nalatigheid, als gevolg van dodelijk letsel, fysiek letsel of schade aan de gezondheid en schending
van belangrijke contractverplichtingen, aanvaarding van een garantie of moedwillig bedrog. Claims voor inbreuken op
wezenlijke contractuele verplichtingen zijn echter beperkt tot beschadigingen die als "te voorzien" worden beschouwd
en typisch in de context van gelijkaardige contracten, zolang er geen sprake is van onrechtmatige bedoeling of grove
nalatigheid of tenzij de aansprakelijkheid verplicht is bij wet in een geval van dodelijk letsel, fysiek letsel of schade aan
de gezondheid. Contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die, als ze geschonden worden, de uitvoering van het
contract in gevaar brengen evenals alle verplichtingen die, wanneer ze vervuld worden, instaan voor de correcte
uitvoering van het contract en waarin de contractpartners vertrouwen kunnen hebben en erop kunnen vertrouwen dat
ze worden uitgevoerd.
3. Het hierboven vermeldde impliceert geenszins een omkering van het bewijs van last ten nadele van de klant. Claims
moeten worden uitgevoerd binnen een jaar na de in kennisstelling van de schade.

§5 Betaling en prijswijzigingen
1. De vaste servicetarieven worden per termijn*) aangerekend voor Miele-servicewerk. De vaste kosten hangen af van het aantal bestelde diensten volgens specifieke contracten gebaseerd op de respectievelijke geldende prijslijst van Miele voor PROFESSIONELE diensten.
2. Betalingen van vaste tarieven voor servicewerk moeten vooraf worden gedaan aan Miele zonder termijnkortingen*). Als de betalingen voor service nog steeds openstaan nadat de betalingslimiet is verlopen, zal het servicecontract automatisch nietig worden verklaard.
3. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de formule P1 = P0 * I1/I0 waarbij
• P0: Het basistarief of -vergoeding incl. korting, die bij de ondertekening van het servicecontract is vastgelegd. Of het nieuwe basistarief na een algemene prijsverhoging of indexatie.
• P1 = de aangepaste prijs of vergoeding incl. korting.
• I1 = De gezondheidsindex (basisjaar = 2013) van de maand voorafgaand aan de verjaardag van het contract, zoals gepubliceerd door de FOD Economie.
• I0 = De gezondheidsindex (basisjaar = 2013) van de maand voorafgaand aan de verjaardag van het contract, van het vorige jaar, zoals gepubliceerd door de FOD Economie.


§6 Serviceverlening op afstand
1. De contractpartijen zijn het erover eens dat de klant de verantwoordelijkheid en bevoegdheid houdt voor het werken
met de uitrusting. De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van dienstverlening op afstand
en voor het beschermen van de rechten van de betrokkenen blijft ook volledig bij de klant. Serviceverlening op afstand
kan regelmatige controle en veiligheidsinspecties van de uitrusting niet vervangen.
2. Miele zal de klant onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer fouten niet (volledig) kunnen worden gecorrigeerd via
service op afstand. Op verzoek van de klant zal Miele verder onderhoud of servicemaatregelen voorstellen die kunnen
garanderen dat de uitrusting correct functioneert. Een afzonderlijk schriftelijk contract dient hiervoor te worden
afgesloten als dergelijke maatregelen niet geregeld zijn door een apart preventief onderhouds- of
omniumservicecontract. De noodzakelijke maatregelen maken geen deel uit van service op afstand.
3. Miele zal de klant informeren over de nodige telecommunicatievoorzieningen die vereist zijn voor het gebruik van de
dienst probleem oplossen-op-afstand. De klant draagt alle kosten, met name voor de noodzakelijke telefoonverbinding
en de verbindingskosten.
4. Voordat er service op afstand wordt geleverd, en in het belang van zelfbescherming, zal de klant ervoor zorgen dat de
gepaste veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn genomen. De klant verleent Miele alleen toegangsrechten in de mate die
Miele nodig heeft om service op afstand te leveren.
5. Een verbinding voor probleem-oplossen-op-afstand vindt alleen plaats na voorafgaand overleg met de klant. Vrijgesteld
van deze regel zijn automatische verslagen van de uitrusting in geval van een fout of wanneer een onderhoudsinterval
is bereikt, in geval van voorafgaande toelating.
6. Serviceverlening op afstand, met uitzondering van automatische verslagen, is alleen toegestaan wanneer personeel van
de klant aanwezig is dat de service op afstand kan afbreken en de lopende programma's en wijzigingen kan checken.
 

§7 Contractduur
1. Het contract wordt automatisch verlengd voor een periode van één jaar als het niet twee maanden vóór de vervaldag
of na een periode die is vastgelegd in het serviceprogramma door één van de contractpartijen schriftelijk wordt
opgezegd.
2. Als een contract wordt verlengd, behoudt Miele het recht voor om de prijzen te verhogen. De nieuwe verhoogde prijs
wordt vervolgens het nieuwe basistarief.
3. Ongeacht de overeengekomen opzeggingstermijn van het contract, kan dit contract te allen tijde beëindigd worden
door één van de contractpartijen zonder voorafgaande kennisgeving als de andere contractpartij voortdurend
bepalingen van dit contract schendt, ondanks verzoeken om daarmee op te houden, of als er een wetswijziging van
kracht wordt.

§8 Geldigheidsbereik
Dit contract wordt ongeldig als de machine naar een plaats buiten het gebied van rechtspraak worden gebracht (cf. 10).

§9 Reddend beding
Als een bepaling in dit contract inefficiënt is of wordt, is dit niet van invloed op de resterende bepalingen.

§10 Varia
1. De in dit contract opgenomen rechten zijn niet overdraagbaar. De overdacht van rechten op nieuwe eigenaars vereist de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring van Miele. Wijzigingen aan dit contract moeten schriftelijk worden gedaan. Aanvullende mondelinge overeenkomsten bestaan niet.
2. Miele is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van de wederpartij te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn ten aller tijde te raadplegen op onze website.