Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

Beste gebruikers,
Hieronder geven wij uitleg over de gegevensbescherming bij onze online en mobiele aanbiedingen. Daartoe behoren:

 • Onze website op www.miele.be
 • Ons BlueHorizon Portal
 • Onze Alexa Skills
 • en alle apps voor IOS en Android

Inleiding

Wij, Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, directie: Olaf Bartsch, Dr. Axel Kniehl, Dr. Markus Miele, Dr. Reinhard Zinkann en Dr. Stefan Breit, zijn als exploitant van deze online en mobiele aanbiedingen de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gebruiker van onze aanbiedingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn:

Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Tel. +49 (0)524189-0
Fax +49 (0)5241 892090
E-mail: datenschutz@miele.de

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom alleen in overeenstemming met de inhoud van deze Privacyverklaring en de AVG.

Met deze Privacyverklaring willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij in onze online en mobiele aanbiedingen over u verwerken, voor welke doeleinden dit plaatsvindt en op basis van welke wettelijke grondslag deze verwerking is toegestaan.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:

datenschutz@miele.de

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Daartoe behoren alle gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres, uw klantnummer en online identificatienummers. Gegevens die niet met uw identiteit in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld aantal gebruikers van het online aanbod) zijn echter geen persoonsgegevens.

U kunt onze online en mobiele aanbiedingen in principe gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Bij het gebruik van onze online shop, het BlueHorizon Portal, de apps en sommige diensten op de Miele-website en de apps worden echter persoonsgegevens over u verzameld.

Opslag van persoonsgegevens

Wij slaan uw gegevens op bijzonder beschermende servers op. Deze zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Alleen enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze zijn belast met de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers.

Uw persoonsgegevens worden gecodeerd via het internet overgedragen. Voor de gegevensoverdracht gebruiken wij een SSL-codering (Secure Socket Layer).

Wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking

Voor zover wij toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit voor de nakoming van een overeenkomst of in verband met een op een overeenkomst lijkende relatie met u noodzakelijk is, dient artikel 6, lid 1, onder b) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient artikel 6, lid 1, onder c) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking komt bovendien artikel 6, lid 1, onder f) AVG in aanmerking, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is en voor uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden geen persoonsgegevens hoeven te worden beschermd.

In het kader van deze Privacyverklaring wijzen wij altijd op de wettelijke grondslag waarop onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd.

Wissen van gegevens en opslagduur

Wij wissen resp. blokkeren uw persoonsgegevens in principe altijd wanneer het doel van de opslag vervalt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook opslaan wanneer dit vanwege wettelijke voorschriften, die wij moeten naleven, noodzakelijk is, bijvoorbeeld wat betreft wettelijke bewaar- en documentatieplichten. In een dergelijk geval wissen resp. blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de termijnen die in betreffende voorschriften worden genoemd.

Gegevensverwerking bij algemeen gebruik van onze aanbiedingen

Informatie over het door u gebruikte gebruiks- en communicatieapparaat

Bij elke toegang tot onze online en mobiele aanbiedingen verzamelen wij de volgende gegevens over het door u gebruikte apparaat: het IP-adres, de aanvraag van uw browser en de datum en tijd van deze aanvraag. Bovendien worden de status en de verzonden hoeveelheid gegevens in verband met deze aanvraag geregistreerd. Wij verzamelen ook productinformatie over en de versie van de gebruikte browser en het besturingssysteem van het apparaat alsmede internetdienstverlener (ISP). Daarnaast registreren wij vanaf welke website u toegang tot de dienst hebt gekregen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Wij verwerken deze gegevens zodat bijvoorbeeld de website op uw apparaat kan worden weergegeven. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de exploitatie van de online en mobiele aanbiedingen en om fouten vast te stellen en te verhelpen, om de belasting van de online en mobiele aanbiedingen te bepalen en voor aanpassingen of verbeteringen.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Het IP-adres van uw apparaat wordt daarbij alleen tijdens het gebruik van de online en mobiele aanbiedingen opgeslagen en aansluitend gewist of ingekort. De gegevens worden voor beperkte tijd opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons online aanbod via uw browser opslaan. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit het cookie-bestand werd gezonden en informatie over de ‘leeftijd’ van het cookie en een alfanumerieke identificator. Afhankelijk van de inhoud en opslagduur zijn er diverse soorten cookies. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’, die worden gewist wanneer u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast zijn er enkele permanente cookies waarmee wij u als bezoeker herkennen. Vele cookies zijn direct van ons afkomstig, maar voor de opslag en evaluatie van bepaalde cookies worden ook externe dienstverleners ingeschakeld (zogenaamde ‘indirecte cookies’).

Over het gebruik van cookies informeren wij u vooraf met een betreffende opmerking in een banner.

Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, zodat u onze online en mobiele aanbiedingen kunt gebruiken. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Taalinstellingen
 • Zoekinstellingen
 • Inhoud van een online formulier
 • Informatie over de identificatie resp. verificatie van de gebruiker
 • Producten in de winkelwagen
 • Producten op de memo
 • Producten uit de koopadviseur

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies waarmee wij uw gebruikersgedrag kunnen analyseren, zgn. analysecookies. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Frequentie waarmee de sites worden opgeroepen
 • Zoektermen
 • Gebruik van websitefuncties

De met behulp van deze cookies over u verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd zodat de gegevens niet meer aan de betreffende gebruiker kunnen worden toegewezen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Met cookies kunnen wij u computer herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar stellen. Cookies helpen ons het online aanbod te verbeteren en u een betere en gebruikersvriendelijke service te kunnen aanbieden. Het gebruik van cookies is noodzakelijk om u het gebruik van ons online aanbod te vergemakkelijken. Enkele functies kunnen u alleen door het gebruik van cookies worden aangeboden, zoals zoeken, online formulieren, klantaccount, winkelwagen en memo.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van ons online aanbod en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

De door ons gebruikte, technisch noodzakelijke cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die aan het eind van de browsersessie automatisch worden gewist. De overige cookies worden op uw computer opgeslagen. Deze opgeslagen cookies kunt u altijd zelf wissen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra cookies worden gezonden. Let er op dat u ons online aanbod soms slechts beperkt of helemaal niet kunt gebruiken, wanneer u de opslag van cookies afwijst.

Voor de analyse van het gebruikersgedrag voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken wij de hieronder genoemde programma’s, die zoals uitgelegd ook gebruik maken van cookies. De telkens opgeslagen gegevens worden gewist, zodra deze voor de genoemde doeleinden niet meer nodig zijn.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische evaluaties. Google Analytics is een internetanalysedienst van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die het cookie over uw gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om de websitebeheerder nog meer diensten op het gebied van website- en internetgebruik te kunnen bieden. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u het verzamelen van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Nadere informatie hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u er ook op dat op onze websites Google Analytics met de code " anonymizeIp();" werd uitgebreid, om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt gewist.

Retargeting en remarketing

Met retargeting resp. remarketing worden technologieën bedoeld waarbij aan gebruikers, die eerder een bepaalde website hebben bezocht, ook na het verlaten van deze website nog geschikte reclame wordt getoond. Hiervoor is het noodzakelijk om internetgebruikers ook naast de eigen website worden herkend, waarvoor cookies van de betreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het gebruiksgedrag tot nu toe. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden getoond. Dit is gepersonaliseerde reclame, die op de behoeften van de afzonderlijke gebruikers is afgestemd. Voor deze gepersonaliseerde reclame is geen andere herkenning dan identificatie van de gebruiker noodzakelijk. De voor de retargeting resp. remarketing gebruikte gegevens worden daarom door ons ook niet met andere gegevens gecombineerd.

Wij gebruiken deze technologieën voor de weergave van advertenties op het internet. Voor de weergave van de advertenties maken wij gebruik van externe aanbieders. Zo gebruiken wij aanbiedingen van Google, waarmee voor de internetgebruiker interessante producten automatisch worden weergegeven. Voor deze functie worden cookies gebruikt. Nadere informatie over deze technologie vindt u op in de privacyverklaring Google Privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=de. De opslag van de cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan door een instelling van de betreffende browsersoftware na oproepen van de website https://www.google.com/policies/privacy/ads/ en verandering van de betreffende instelling worden voorkomen.

De website gebruikt Retargeting Tags van Google, Appnexus en Performance Profiles voor advertenties voor Miele-producten. De op deze website gebruikte Retargeting JavaScript Codes slaan voor de retargeting een cookie op de computer van de gebruiker op. Op een later tijdstip worden de gebruiker Miele-banners of -advertenties getoond, voor zover de gebruiker op website van Google Search en de displaynetwerken van Google, Appnexus en Performance Profiles actief is. Daarbij worden alle gegevens anoniem opgeslagen, zodat concrete personen niet kunnen worden geïdentificeerd. Gebruikers kunnen de retargeting-functie afwijzen, door de weergave-instellingen van de Google Remarketing Tags te wijzigen resp. de retargeting te deactiveren. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren, door de deactiveringssite van het Network Advertising Initiative (NAI) te gebruiken of elk reclamenetwerk afzonderlijk af te wijzen.

Registratie

U kunt zich voor onze online en mobiele aanbiedingen als gebruiker registreren. Daarvoor moet u op het invoerscherm de verplichte gegevens invullen, zoals naam, adres en e-mailadres. Bovendien slaan wij de datum en tijd van de registratie en het IP-adres op. Tijdens de registratie verzoeken wij u om toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens voor registratiedoeleinden is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover u zich voor de nakoming of afsluiting van een overeenkomst bij ons registreert, is de wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

De registratie is noodzakelijk voor de nakoming of afsluiting van een overeenkomst met ons over bepaalde diensten.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Afhandeling van bestellingen via onze online shop

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven alsmede in het bedrijf dat is belast met de afhandeling van bestellingen.

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met diverse bedrijven, die voor de betalingsafhandeling en logistiek verantwoordelijk zijn. Daarbij zorgen wij ervoor dat ook onze partners de privacyrechtelijke voorschriften naleven. Zo geven wij uw adresgegevens (naam en adres) door aan het betreffende transportbedrijf, dat de bestelde producten bij u aflevert.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Betalingsafhandeling bij bestellingen, Paypal, ‘Softüberweisung’

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden voor de betalingsafhandeling bij bestellingen eventueel externe dienstverleners ingeschakeld.

Bij betaling met een creditcard worden uw daarvoor benodigde gegevens zoals naam, adres en de koopgegevens doorgestuurd naar het betreffende creditcardbedrijf.

Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de website van PayPal. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummer en account- en creditcardgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website www.paypal.com.

Bij betaling via ‘Softüberweisung’ (automatische incasso), een dienst van Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, die tot de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, behoort. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummer en account- en creditcardgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes van Klarna, die u op https://www.klarna.com kunt vinden.

De wettelijke grondslag voor de betalingsafhandeling is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van de door Miele aangeboden apps

De volgende gegevens worden bij gebruik van de apps verwerkt:

 • Registratiegegevens
 • Klantnummer, Miele-account
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten, apparaatstamgegevens
 • Apparaatgebruiksgegevens
 • Apparaatsstatusgegevens
 • App-gebruiksgegevens
 • Persoonsgebonden identificatiekenmerken voor telecommunicatie

Om de Miele@mobile app volledig te kunnen gebruiken, zijn enkele systeemtoestemmingen noodzakelijk. U wordt bij het begin van het gebruik van de app en/of ook pas bij gebruik van de betreffende functie verzocht de betreffende toestemmingen te geven. Let er echter op dat voor het normale gebruik van de app toegang tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonsgegevens vereist zijn.

De Miele@mobile app is in zogenaamde App Stores (Google Play Store en Apple App Store) verkrijgbaar, die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van de app moet u zich vooraf bij de betreffende App Store aanmelden. Wij hebben geen invloed op de daarbij verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Daarvoor is alleen de beheerder van de betreffende App Store verantwoordelijk.

 De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de diensten die met de betreffende app worden aangeboden, is de wettelijke grondslag hiervoor ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van de apparaten geanonimiseerd geëvalueerd, zodat onze producten en de app continu kunnen worden geoptimaliseerd. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van het product en de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter verbetering van ons producten- en dienstenaanbod (bijv. voor gebruikte programma’s en overige functies van het huishoudelijk apparaat en de app)
 • Om contact met u op te nemen, om op uw behoeften afgestemde gerichte aanbiedingen van diensten en producten te kunnen geven
 • Voor het oplossen resp. voorkomen van storingen
 • Voor het beschikbaar stellen en verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de app
 • Voor het verlenen van de met de app aangeboden servicediensten

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van BlueHorizon

In verband met de nakoming van de huurovereenkomst verwerken wij via het BlueHorizon Portal de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Klantnummer
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten
 • Apparaatgebruiksgegevens

De gegevens worden verwerkt voor de nakoming van de „BlueHorizon“-huurovereenkomst. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De van u bekende gebruikersstamgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres) combineren wij met de bestaande apparaatstamgegevens (bijv. fabricagenummer van het apparaat) om het gebruik van het apparaat in het kader van de huurovereenkomst aan uw account toe te wijzen. De apparaatgebruiksgegevens (bijv. gekozen basisinstellingen, programma-instellingen, programma-instelling, programmagebruik) hebben wij met name nodig om de huurprijs en het tijdstip van de volgende levering van wasmiddelen te berekenen.

Bovendien worden de gebruiksgegevens bij interactie met het BlueHorizon Portal getrackt en worden apparaatgebruiksgegevens geëvalueerd, om het BlueHorizon Portal en product continu te kunnen optimaliseren. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst en voor het betreffende doel noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van ons aanbod bij Alexa Skills

De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Miele Skills:

 • Registratiegegevens
 • Miele-klantnummer
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten
 • Persoonsgebonden identificatiekenmerken voor telecommunicatie
 • Apparaattoestand van het Miele huishoudelijk apparaat

Miele maakt voor het verlenen van de Skills-dienste gebruik van Amazon Europe Core S.à.r.l., gevestigd in 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, ook voor het verzamelen van geanonimiseerde gebruikerskenmerken en serverprotocollen, om fouten op te sporen en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit betreft het aantal opgeroepen functies en de gebruiksfrequentie alsmede foutmeldingen. Deze gegevens worden door Miele geanonimiseerd geëvalueerd. De Privacyverklaring van Amazon.de vindt u hier https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401

De Miele Skill is in de Amazon Alexa Skill Store verkrijgbaar, die door Amazon wordt beheerd. Voor de activering van de Skill en het algemene gebruik van Amazon Alexa moet u zich vooraf bij Amazon aanmelden. Wij hebben geen invloed op de daarbij verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Alleen Amazon is in dit verband de verantwoordelijke.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de diensten die met de betreffende app worden aangeboden, is de wettelijke grondslag hiervoor ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van de apparaten geanonimiseerd geëvalueerd, zodat onze producten en de app continu kunnen worden geoptimaliseerd. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van het product en de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de interactie van het Miele-apparaat met het Alexa-eindapparaat te garanderen
 • Om u de betreffende service binnen Alexa Miele Skills aan te bieden
 • Ter verbetering van ons producten- en dienstenaanbod (bijv. voor gebruikte programma’s en overige functies van het huishoudelijk apparaat en de app)
 • Om contact met u op te nemen, om op uw behoeften afgestemde gerichte aanbiedingen van diensten en producten te kunnen geven
 • Voor de beschikbaarstelling en verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van de Alexa Miele Skills
 • Om de interactie van het Miele-apparaat met het Alexa-eindapparaat te garanderen
 • Om u de betreffende service binnen Alexa Miele Skills aan te bieden

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Sollicitatiesite

Op de sollicitatiesite kunt u naar een functie bij ons solliciteren en daarvoor alle noodzakelijke informatie en documenten indienen. Daarvoor kunt u het online formulier gebruiken en bovendien uw sollicitatiedocumenten naar ons sturen. Het gebruik van de sollicitatiesite is vrijwillig; u kunt uw sollicitatie ook op een andere manier, bijvoorbeeld per e-mail of per post, toesturen.

Na ontvangst van een sollicitatie via de sollicitatiesite worden uw documenten elektronisch naar de bevoegde medewerkers doorgestuurd. Als uw sollicitatie betrekking heeft op een beschikbare vacature, worden uw documenten automatisch zes maanden na afloop van de aanstellingsprocedure gewist, voor zover geen overige gerechtvaardigde belangen in strijd zijn met het wissen ervan. Dergelijke gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld bewijsplichten in een procedure volgens de (Duitse) Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Bij een sollicitatie zonder verwijzing naar een vacature (open sollicitatie), wordt de sollicitatie zolang bewaard als de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie van belang kan zijn. U kunt ons altijd, ook vóór afloop van de betreffende bewaartermijnen, verzoeken om uw sollicitatie(documenten) te wissen. Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor de afhandeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de wettelijke grondslag voor de opslag van uw sollicitatiegegevens uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Communicatie met ons

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Bovendien informeren wij u graag regelmatig via onze Newsletter, die per-e-mail wordt verstuurd.

Newsletter

Bij de aanmelding voor ons Newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich afmeldt. U ontvangt dan regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen alsmede e-mails bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij speciale acties. De e-mails kunnen daarbij - op basis van onze informatie over u - gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken, voor zover u ons niet schriftelijk toestemming hebt gegeven, de zogenaamde Double-Opt-In-methode, d.w.z. wij zullen u pas een Newsletter per e-mail toesturen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u de Newsletter wilt ontvangen. Wij zullen u dan een bevestigings-e-mail sturen en u verzoeken, door het aanklikken van een link in die e-mail, te bevestigen dat u onze Newsletter graag wilt ontvangen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer u zich uitdrukkelijk voor de Newsletter hebt aangemeld. In het kader van de wettelijke voorschriften is het ook mogelijk dat u van ons zonder uitdrukkelijke toestemming onze Newsletter ontvangt of wij per e-mail contact met u opnemen, omdat u bij ons producten of diensten hebt besteld, wij in dit verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u niet hebt aangegeven dat u geen informatie per e-mail wenst te ontvangen. In dat geval is de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigd belang in de toezending van direct marketing volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Als u helemaal geen Newsletter meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw gegeven toestemming altijd voor de toekomst herroepen resp. bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van de Newsletter, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. U kunt gewoon de afmeldingslink in elke Newsletter gebruiken of een mededeling naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming sturen.

Contact

U kunt telefonisch via onze Klantenhotline, per e-mail, chat of post contact met ons opnemen. Als u van een van deze contactmogelijkheden gebruik wilt maken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u ons via de gekozen contactmethode hebt verstrekt. Dat kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. U kunt zelf beslissen welke informatie u ons via de contactmogelijkheden verstrekt.

Wij verweken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Wanneer u het contactformulier in ons online aanbod wilt gebruiken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u in het contactformulier hebt ingevuld, met name uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de in het contactformulier ingevulde gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Qualtrics

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, voor klant-, product- en merkonderzoeken om onze producten en diensten regelmatig te verbeteren. Wanneer u een enquête invult, worden alleen loggegevens (datum en tijdstempel/informatie voor uw browser en browserinstellingen/informatie over uw smartphone/tablet/gebruiksdatum) verwerkt. U kunt zelf beslissen of u mee wilt doen aan een enquête. Als u niet wilt deelnemen, kunt u het pop-upvenster van de enquête gewoon sluiten met de X-knop in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is uw toestemming, artikel 6, lid 1(a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken.

In het kader van het gebruik van de diensten van Qualtrics gebruiken we ook cookies van Qualtrics, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies van Qualtrics vindt u in onze cookieverklaring. Voor meer informatie over Qualtrics LLC en het gebruik van persoonsgegevens door Qualtrics kunt u terecht op https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van contactmogelijkheden, herroeping

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens bij gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming altijd herroepen. Nadat wij uw aanvraag/verzoek hebben afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie voor eventuele vragen opgeslagen. U kunt altijd verlangen dat deze gegevens worden gewist; anders worden deze gewist nadat de kwestie volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk wissen, mits wij niet vanwege handels- of fiscaalrechtelijke voorwaarden verplicht zijn deze op te slaan.

Sociale media

In onze online en mobiele aanbiedingen vindt u koppelingen naar het sociale netwerk Facebook en naar ons YouTube Channel. De koppelingen herkent u aan het betreffende logo van de aanbieders.

Door het aanklikken van de links worden de betreffende sociale mediasites geopend, waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de daar geldende voorwaarden vindt u in de betreffende privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders; deze vindt u op:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Uw rechten

Volgens de AVG hebben betrokkenen diverse rechten. Wanneer u deze wilt uitoefenen of nadere informatie daarover wilt ontvangen, kunt u graag contact met ons opnemen.

Tot de rechten van betrokkenen behoren met name:

 • Recht op inzage: U kunt volgens artikel 15 AVG vragen om een bevestiging of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als wij deze verwerken, kunt u ons ook om nadere informatie over de verwerking vragen.
 • Recht op rectificatie: U hebt volgens artikel 16 AVG recht op rectificatie en/of aanvulling, voor zover de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking Onder bepaalde omstandigheden kunt u volgens artikel 18 AVG verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op wissing: U hebt volgens artikel 17 AVG het recht om ons onder bepaalde voorwaarden van ons te verlangen dat uw opgeslagen persoonsgegevens worden gewist.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt volgens artikel 20 AVG onder bepaalde voorwaarden bovendien het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze zonder belemmeringen door ons aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Wanneer uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens artikel 21 AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover redenen aanwezig zijn die verband houden met uw specifieke situatie.

Klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of het toepasselijke privacybeleid, dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de kwestie dan controleren en u over het resultaat ervan informeren. Verder hebt u het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen.

Overige informatie

Doorsturen van gegevens naar derden

Naast de in deze Privacyverklaring toegelichte doeleinden sturen wij in principe geen persoonsgegevens door naar derden. Wanneer wij echter wettelijk of op basis van een rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorsturen naar de instanties die recht op deze informatie hebben.

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze koppelingen zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin het toepasselijke privacybeleid op de gekoppelde websites wordt nageleefd. Wij adviseren u daarom ook op andere websites de betreffende privacyverklaringen door te lezen.

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

De stand van de Privacyverklaring is herkenbaar aan de aangegeven datum (onder). Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring altijd voor de toekomst te wijzigen. Een telkens actuele versie kan direct via het online aanbod worden opgeroepen. Bekijk het online aanbod regelmatig en lees de geldende Privacyverklaring door.

Stand van deze Privacyverklaring: mei 2018

[Extra tekstbouwstenen, voor zover een tool wordt gebruikt]

Adform

Om het comfort en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, gebruiken wij de Conversion Tracking- en de Retargeting-technologie, beide diensten van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken.

Bij onze online aanbiedingen gebruiken wij Conversion Tracking van Adform. Het tijdelijke cookie dat voor Conversion Tracking wordt opgeslagen, wanneer een gebruikt op een door Adform weergegeven advertentie klikt.

Gebruiker die geen tracking wensen, kunnen het cookie van Adform in hun internetbrowser deactiveren of altijd voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens (ga naar https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Reeds op uw computer opgeslagen cookies kunt u in uw browser wissen resp. door het wissen van tijdelijke websites verwijderen.

Onze online aanbiedingen gebruiken Retargeting-technologie van Adform. Hiermee kunnen op websites van onze partners gerichte reclame worden getoond aan internetgebruikers die zich al voor onze website en onze producten hebben geïnteresseerd. De weergave van de advertenties vindt bij Retargeting plaats op basis van een op een cookie gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Dit is een tijdelijk cookie, dat na 60 dagen vervalt. Als u niet wilt dat u op uw interesses afgestemde reclame van Adform wordt getoond, kunt u altijd voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens (ga naar https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Nadere informatie over het privacybeleid van Adform vindt u op https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel

Onze online aanbiedingen maken gebruik van functies van de webanalysediensten Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel van Amazon. Aanbieder is telkens Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, VS. Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel gebruiken eveneens cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee de analyse van uw gebruik van de website alsmede gepersonaliseerde reclame mogelijk worden.

U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u de overdracht naar Amazon van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website betrekking hebben en de verwerking van deze gegevens door Amazon voorkomen, door op deze link te klikken en daar de instelling ‘Door Amazon weergegeven reclame voor deze internetbrowser niet personaliseren’ in te schakelen: https://www.amazon.de/adprefs. Ook kunt u de instellingen op https://www.youronlinechoices.com/de wijzigen. In uw browser wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens door de Amazon-pixels tijdens het bezoek van onze website voorkomt. Deze afwijzing geldt zolang u het opt-out-cookie niet wist.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze dienste dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Facebook Custom Audiences

Bij onze online aanbiedingen gebruiken wij de Remarketing-functie ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc. (‘Facebook’). Daarmee kunnen aan gebruikers van de website tijdens het bezoek van het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook deze procedure toepassen, op uw interesses afgestemde advertenties (‘Facebook Ads’) worden getoond. Het doel daarvan is u reclame te tonen waarin u geïnteresseerd bent, om zo onze online aanbiedingen voor u interessanter vorm te geven. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

Vanwege de gebruikte marketing tools maakt uw browser automatisch en direct verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van dit hulpmiddel door Facebook worden verzameld en informeren u daarom zoals ons dat bekend is: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze online aanbiedingen hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Voor zover u bij een dienst van Facebook bent geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs wanneer u niet bij Facebook bent geregistreerd resp. zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en overige identificatiekenmerken registreert en opslaat.

De functie ‘Facebook Custom Audiences’ kan voor aangemelde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ worden gedeactiveerd.

Nadere informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Plug-ins voor sociale

Bij onze online aanbiedingen wordt de plug-in voor sociale media van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Facebook wordt op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, beheerd (‘Facebook’).

Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins; nadere informatie over de gegevensbescherming bij Facebook kunt u hier vinden: www.facebook.com/policy.php

Facebook kan zo de informatie ontvangen dat u de betreffende website van ons online aanbod hebt opgeroepen en evt. op de plug-in hebt geklikt. Door de activering van de plug-in worden ook persoonsgegevens over u naar Facebook in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen en ons zijn ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen niet bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door Facebook.

Facebook slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral (ook voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met Facebook.

Door de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De wettelijke grondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

U kunt al het laden van de plug-ins in principe ook met behulp van add-ons voor uw browser volledig voorkomen, de zogenaamde Script Blockers.

AppNexus

Bij onze online aanbiedingen maken wij gebruik van AppNexus, een dienst van de firma AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York 10010, VS. AppNexus gebruikt onder andere cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd alsmede telpixels. Tijdens het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruikers, naar een server van de firma AppNexus Inc. worden gezonden en daar worden opgeslagen. AppNexus Inc. zal deze informatie eveneens naar derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover een verwerking van deze gegevens door derden plaatsvindt. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals 'NoScript' te installeren. Nadere informatie vindt u in de Privacyverklaring van AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Op het volgende adres kunt u ook een opt-out voor AppNexus inschakelen: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Doubleclick

Onze online aanbiedingen gebruiken Doubleclick (www.doubleclick.com) van Google Ireland Limited, Gordon House, Mountain View, Barrow St Dublin 4 Ierland (‘Google’), die technologieën toepast om voor u relevante advertenties te tonen. Als u niet wilt dat geanonimiseerde gegevens door Doubleclick worden verzameld, kunt u hier een opt-out-cookie activeren: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

Dit opt-out-cookie wist de reeds opgeslagen gegevens en voorkomt dat gegevens weer worden opgeslagen.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Quisma

Onze online aanbiedingen gebruiken de diensten van Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Duitsland. De Quisma Tracking-pixel verzamelt gepseudonimiseerde informatie over het bezoek van de gebruikers, om het gedrag van de gebruikers te kunnen volgen. De daarbij gegenereerde cookies slaan uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens op onder een toevallig gegenereerde User ID (pseudoniem). Om de geografische locatie ruwweg te bepalen, wordt gedurende korte tijd het IP-adres van de gebruiker geanalyseerd. Dit IP-adres wordt na afloop van de analyse door een inkorting volgens het privacyrecht volledig geanonimiseerd. Een concrete toewijzing aan personen, of een precies adres, is daarbij op geen enkel moment mogelijk. U kunt altijd bezwaar maken tegen de plaatsing van het cookie en dus de Tracking door de Quisma-technologie, door het opt-out-cookie te downloaden en te installeren (https://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Nadere informatie vindt u in de Privacyverklaring van Quisma (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Gegevensintegriteit

Miele over het onderwerp gegevensbeveiliging

Miele stelt als fabrikant van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten ook hoge eisen aan de gegevensbeveiliging en cyberveiligheid van de via een netwerk verbonden toestellen, apps en webtoepassingen. Hoewel we er alles aan doen om zwakke punten vooraf te identificeren en elimineren, kan er ondanks al deze preventieve maatregelen nooit honderd procent zekerheid worden gegeven bij het gebruik van informatietechnologie.

Daarom is Miele geïnteresseerd in informatie die u als gebruiker in de praktijk heeft over mogelijke risico’s of door u ontdekte risico's met betrekking tot de gegevensbeveiliging van verbonden producten, apps of webtoepassingen.

 

Voor het melden van kwetsbaarheden en voor meer informatie over cyberbeveiliging bij Miele kunt u terecht op onze internationale pagina via onderstaande link:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Ook als u het niet helemaal zeker weet: wij onderzoeken iedere melding en nemen contact met u op als we nog vragen hebben.

Cookiebeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 15.08.2023 N.V. Miele België ('Miele') gebruikt zogeheten cookies op deze website. In dit beleid leggen we in detail uit welke soorten cookies Miele gebruikt, welke gegevens door Miele worden verwerkt, wat de levensduur is van cookies en wat uw rechten zijn met betrekking tot cookies.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door naar dit cookiebeleid te gaan en de bovenstaande instellingen te wijzigen.

 

 1. 1 Algemene toelichting

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of smartphone/tablet worden opgeslagen wanneer u onze websites gebruikt. Wanneer u de Miele website bezoekt, kunnen cookies op uw systeem worden opgeslagen. Dit bevat een individuele tekenreeks die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren wanneer u de website de volgende keer bezoekt. Er zijn hoofdzakekelijk twee soorten cookies:

 

 • • Tijdelijke cookies: deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijk op uw computer of smartphone/tablet opgeslagen en vervolgens verwijderd.

 

 • • Permanente cookies: deze cookies blijven langer op uw computer staan.

 

Over het algemeen maakt Miele gebruik van verschillende internettechnologieën (bijv. cookies, Java-Script) om het gebruik van de Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit betekent dat ze worden gebruikt:

 

 • • Om u te identificeren wanneer u inlogt op onze webshop en om ervoor te zorgen dat geldige beveiligingsnormen, die zijn geoptimaliseerd voor u, worden nageleefd.

 

 • • Om ons te helpen producten te onthouden die u aan uw winkelwagen of notitieblok hebt toegevoegd.

 

 • • Om u de hoeveelheid producten te laten zien die u aan uw winkelwagen of notitieblok op de website hebt toegevoegd.

 

 • • Om ons tijdens de sessie te herinneren aan de door u gekozen taal, zodat u gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.

 

 • • Om gegevens te analyseren, zoals de evaluatie van het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. Wij gebruiken de analyseresultaten voor het optimaliseren van onze website.

 

 • • Wij gebruiken ook zogenaamde marketingcookies van derden voor retargeting/remarketing en het plaatsen van gepersonaliseerde online advertenties.

 

Het is voor Miele belangrijk dat u uw voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot het gebruik van cookies. Door de cookie-instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u echter ook de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Meer browserspecifieke informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

 

 

 

 

 

Houd er echter rekening mee dat als u cookies deactiveert, u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. In het menu van de meeste browsers vindt u instellingsopties voor het gebruik van cookies. Doorgaans heeft een browser de volgende instellingsopties:

 

 • • cookies bekijken;

 

 • • cookies toestaan;

 

 • • alle of bepaalde cookies uitschakelen;

 

 • • alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser;

 

 • • cookies blokkeren;

 

 • • waarschuwen wanneer een cookie moet worden ingesteld;

 

 • • bezwaar tegen tracking van webanalyse (opt-out).

 

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een banner u over het gebruik van cookies en vraagt het om uw toestemming voor cookies waarvoor toestemming vereist is. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. We leggen die uitvoerig uit in dit cookiebeleid.

 

 1. 2 Google Tag Manager

 

Op onze website gebruiken wij de tagmanagementservice genaamd Google Tag Manager van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin (hierna 'Google' genoemd). Google Tag Manager stelt websites in staat om snel en eenvoudig meetcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk bekend als tags, bij te werken op hun websites of mobiele apps. Zodra het kleine segment Tag Manager-code aan een project is toegevoegd, kan de website veilig en gemakkelijk analytische en meettagconfiguraties implementeren vanuit een webgebaseerde gebruikersinterface.

 

De Google Tag Manager helpt ons om cookies en trackingtags te implementeren en te beheren. De Google Tag Manager gebruikt geen eigen cookies, maar de Google Tag Manager activeert andere cookies en trackingtags indien en voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtags. Gedetailleerde informatie over elk van deze cookies en trackingtags vindt u in onze cookieverklaring. In het kader van het gebruik van de Google Tag Manager verwerken wij en Google uw IP-adres en een unieke identificator. Het is echter mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt buiten het grondgebied van de EU. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zijn Google en wij de door de Europese Commissie gepubliceerde modelcontractbepalingen overeengekomen. De rechtsgrond voor het gebruik van de Google Tag Manager en gerelateerde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Dat gerechtvaardigde belang is de hulp die Google Tag Manager ons biedt bij het implementeren en beheren van ons gebruik van cookies en trackingtags.

 

 1. 3 Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

 

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van functies daarvan, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chattool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website niet mogelijk.

 

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigde belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van de functies ervan. De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

 

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken, zijn over het algemeen zogenaamde sessiecookies, die over het algemeen automatisch worden verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd.

 

Sommige essentiële cookies worden geleverd en/of geopend door derden. Details van deze derden en hun tools waarvoor we essentiële cookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

 

 1. 3.1 SAP-klantgegevenscloud (voorheen Gigya)

 

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Duitsland ('SAP'). We gebruiken een reeks noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. SAP biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Meer informatie over de SAP-klantgegevenscloud kunt u hier vinden.

 

 1. 3.2 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Op onze website maken wij gebruik van de Go Instore-diensten van Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals 'sessie-opslag' en 'lokale opslag' om de diensten te kunnen leveren. Zonder dergelijke technologieën kunnen de diensten van Go Instore niet worden gebruikt. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u het gebruik van de dienst Go Instore actief aanvraagt. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de dienst Go Instore naar www.goinstore.com

 

 1. 3.3 Neocom.ai – Koophulp

Op onze website gebruiken we de Guided Selling-dienst, een zogenaamde koophulp, die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland ('Neocom'). Om u onze Guided Selling-dienst te kunnen aanbieden, moeten we gebruikmaken van een technologie genaamd 'sessieopslag' om meerdere toepassingen van de Guided Selling-dienst in één browsersessie te groeperen. Zonder dergelijke technologie kan de Guided Selling-dienst niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u het gebruik van de Guided Selling-dienst actief aanvraagt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor uitgebreidere informatie over Neocom en gegevensverwerkingsactiviteiten gerelateerd aan het gebruik van de Guided Selling-dienst.

 

 1. 3.4 Overige details

Meer informatie over elk van de individuele essentiële cookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Externe partij/cookiehost

Doel

(Meer informatie hierboven)

Bewaarperiode

shop_domestic_be

Sitedomein (miele.be)

Het cookie wordt gebruikt om de naam van een ingelogde gebruiker weer te geven en voor een betere segmentatie van gebruikers om gedetailleerdere analyses uit te voeren.

Sessie

cookieUse

Het cookie wordt gebruikt voor het beheer van toestemming voor cookies.

6 maanden

 

LoginToken

 

Het cookie wordt gebruikt om de inlogstatus te herinneren.

7 dagen

newsletterEmail (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om de toestemming voor inschrijving op de nieuwsbrief op te slaan.

Permanent

gig_bootstrap_<apiKey>

Intern cookie voor de WebSDK dat wordt gebruikt om in te loggen.

12 maanden

mielestorefrontRememberMe

Op basis van dit cookie wordt de gebruiker automatisch ingelogd (op basis van de in Backoffice ingestelde inloggegevens).

6 maanden

JSESSIONID

Het cookie wordt gebruikt om een anonieme gebruikerssessie door de server in stand te houden.

Sessie

 

ROUTE

Het cookie wordt gebruikt om de klant op hetzelfde knooppunt te houden (verkeersbeheer).

Sessie

acceleratorSecureGUID

Dit cookie brengt de informatie dat de klant is ingelogd.

Sessie

miele-be-cart 

Het cookie slaat een unieke ID op om te onthouden wat aan de winkelwagen is toegevoegd. 

1000 uur 

recentSearches 

Het cookie helpt om de recente zoekopdracht op het Miele domein te onthouden.

100 dagen

gig_canary

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Geeft aan of de klant de canary-versie van de WebSDK gebruikt.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

gig_canary_ver

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: De versienaam van de canary-versie van de WebSDK.

1 jaar (slechts ~3 dagen actief)

miele_globals (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

Permanent

mnfly/c/<____.htm> (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Gebruikt om de koptekst weer te geven.

Permanent

compare-product-data

Miele (miele.com)

Dit cookie slaat de geselecteerde producten en hun categorieën op om de vergelijkingspagina voor te bereiden.

30 dagen

mdl-notification-banner

Dit cookie detecteert of een meldingsbanner eerder is gesloten. 

180 dagen

Gmid

SAP (gigya.com)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: Wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker te identificeren.

12 maanden

Gig_hasGmid

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies.

 

Specifiek: intern cookievoor de WebSDK en wordt gebruikt om in te loggen.

12 maanden

ds-session-id

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: een uniek nummer dat de server van een website aan een specifieke gebruiker toekent voor de duur van het bezoek van die gebruiker.

Sessie

 

sb_expiration (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken

Permanent

productInfo (Sessieopslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken

Permanent

isPreSelectedAnAppliance (Sessieopslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken

Permanent

sb_initial_date_to (Session Storage)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken

Permanent

sb_initial_date_from (Sessieopslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ondersteuning bij boeken

Permanent

apiDomain_<apiKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: de gedeelde domein-API-aanroepen voor alle sites in een groep moeten worden verzonden naar.

12 maanden

_gig_comments_nickname

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: opmerkingen gast bijnaam.

12 maanden

_gig_comments_email

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: opmerkingen gast e-mail.

12 maanden

_gig_comments_cb_<provider>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een providerselectievakje werd aangevinkt door de gebruiker.

12 maanden

_gig_comments_selected_<provider>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een providerselectievakje werd aangevinkt door de gebruiker.

12 maanden

_gig_comments_selected_providers

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatst geselecteerde aanbieders van aandelen.

12 maanden

_gig_comments_locked

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een gastgebruiker minstens één opmerking heeft geplaatst.

12 maanden

_gig_comments_sort

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatste geselecteerde gebruiker sorteren.

12 maanden

_gig_comments_is_guest

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: geeft aan dat de gebruiker opmerkingen maakt als gastgebruiker.

12 maanden

gig-comments (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ID's van opmerkingen die door de gebruiker zijn gemarkeerd.

Permanent

gig_debug

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: wordt gebruikt om de debug-UI te activeren.

2 seconden

_gig_dbgConsole_log

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: wordt gebruikt om loggen te activeren voor debugging.

3 seconden

_gig_email

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatst gebruikte e-mailadres in share (bij het verzenden van e-mail).

12 maanden

_gig_gmidt (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: gebruikerscookie.

30 minuten

_gig_llu

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: provider-gebruikersnaam bij laatste aanmelding voor aanmelding 'welkom terug'-scherm.

12 maanden

_gig_llp

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: provider-gebruikersnaam bij laatste aanmelding voor aanmelding 'welkom terug'-scherm.

12 maanden

_gig_lt / glt_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstoken voor verificatie.

3600 seconden

gig_last_ver_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatste tijdstip van verificatie van de sessie wanneer de site de verifyLoginInterval eigenschap van global CONF gebruikt om herverificatie te activeren.

12 maanden

gig_loginToken_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstoken Single Sign On (SSO) group van Gigya.

12 maanden

gig_loginToken_<APIKey>_exp

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO-verval.

12 maanden

gig_loginToken_<API_KEY>_revoked_tokens

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstokens ingetrokken in een SSO-groep. Geeft in SSO-scenario's aan de WebSDK aan dat het huidige token is ingetrokken, zodat de gebruiker wordt afgemeld.

12 maanden

gig_loginToken_<APIKey>_session

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: geeft aan of de groepsaanmeldingstoken-sessie nog steeds geactiveerd is.

Sessie

gig_loginToken_<APIKey>_visited

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: wordt gebruikt om bezochte sites binnen dezelfde SSO-groep bij te houden.

12 maanden

_gig_shareUI_cb_<provider name>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of een providerselectievakje werd aangevinkt door de gebruiker.

12 maanden

_gig_shareUI_lastUID

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatst aangemelde UID.

12 maanden

_gigRefUid_<APIKey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: laatste verwijzer gebruikers-ID.

12 maanden

_gig_ssoToken_<apikey> (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO-token door API.

Permanent

_gig_ssoToken (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: SSO-token.

Permanent

gig_toggles

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: deze waarde wordt naar Gigya gestuurd om toggles te identificeren waarvan het back-endgedrag afhankelijk is om de opgegeven toggle te verwerken.

Sessie

gig3pc

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: onthoudt of cookies van derden zijn geblokkeerd om niet elke keer te hoeven controleren.

48 uur

gig3pctest

(bij gebruik van bypassCookiePolicy in de globalConf)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: een tijdelijk cookie dat wordt gebruikt om te controleren of cookies van derden zijn geblokkeerd.

1 seconde

gigyaSettings (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: slaat de instellingen voor delen van gebruiker lokaal op.

Permanent

glnk

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: ticket voor 2e fase van aanmelding.

1 dag

gmSettings (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: lokaal opgeslagen loyaliteitsinstellingen.

Permanent

gst

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: serverticket voor 2e fase van aanmelding.

30 minuten

GSLM_<siteID>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: sessie-magische cookie.

Sessie

hasGmid

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: intern cookie voor de WebSDK

13 maanden

reactionState-down_<barId> (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: per reactie en bar-ID – De laatste reacties die door de gebruiker zijn gemaakt.

Permanent

SAML_<SiteId>_<ExternalIdp.Name>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specific: This cookie is saved by SAML SP to manage the SAML session information and, specifically, the parameters needed for logout.

12 maanden

gltexp_<apikey>

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: aanmeldingstoken vervallen.

Sessie

_gig_<id>_cb

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: callback voor luisteraar.

12 maanden

__gigAPIAdapterSettings_<apikey>_<build> (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: WebSDK-instellingen.

Permanent

Gmid (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: gebruikerscookie.

Permanent

ucid

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: unieke computer-ID gebruikt voor het genereren van rapporten, en gebruikt door de WebSDK om opgeslagen respons te krijgen.

13 maanden

Ucid (Lokale opslag)

Algemeen: SAP-klantgegevenscloud strikt noodzakelijke cookies

 

Specifiek: unieke computer-ID  voor unieke gebruikersrapportage.

Permanent

gis_visit (Lokale opslag)

Sym-Sys Ltd.

Het cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker de dienst voor het eerst gebruikt.

Sessie

viewed-broadcast-uuid (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om de kijkduur van uitzendingen te meten.

Sessie

viewed-broadcast-type (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om de tijd in een gesprek te meten.

Sessie

gis-chat-user-name (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om de chatnaam op te slaan tijdens een toepassing.

Sessie

ctaAutoPlayDismissed (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om het tijdstip te onthouden waarop de CTA autoplay voor het laatst werd uitgeschakeld.

Sessie

ctaAutoPlayMaximisedShown (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om het tijdstip te onthouden waarop de CTA autoplay voor het laatst werd weergegeven.

Sessie

broadcast-contact-capture (Lokale opslag)

Het cookie voorkomt meerdere verzoeken om contactgegevens na een uitzending.

Sessie

show-available-clerk (Lokale opslag)

Het cookie voor A/B-controle om beschikbare medewerkersprofielbeelden te tonen op verbindingsscherm.

Sessie

cta-awareness-message-closed (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om het opnieuw weergeven van betrokkenheid bij CTA-berichten te controleren.

Sessie

pollingStartTimeStamp (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om de vraag naar beschikbaarheid te controleren na interactie van de klant met niet-beschikbare CTA.

Sessie

oneToOneEngagement (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om de weergave van de Service Intro Video te regelen.

Sessie

cta-roundel-closed (Lokale opslag)

Het cookie wordt gebruikt om het opnieuw tonen van de CTA na het afsluiten door de klant te controleren.

Sessie

gis-broadcast-preview-display (Lokale opslag)

Dit cookie is een oude waarde die wordt gebruikt om de gif-betrokkenheid te controleren.

Sessie

video-viewed (Lokale opslag)

Dit cookie wordt gebruikt om bij te houden welke video's de gebruiker bekijkt.

Sessie

Sessie-ID

Neocom.ai

Algemeen: Neocom.ai – Koophulp

Specifiek: Neocom bewaart een anonieme sessie-identificator in de sessieopslag om meerdere toepassingen van de dienst in één browsersessie te groeperen

Sessie

 

 1. 4 Analysecookies

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van uw gebruiksgedrag mogelijk maken (zogenaamde analysecookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

– frequentie van paginabezoeken;

– zoeken op trefwoorden;

– gebruik van websitefuncties

Uw gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, worden gepseudonimiseerd, zodat het niet langer mogelijk is om de gegevens zonder aanvullende gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Deze verwerking stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken door naar dit cookiebeleid te gaan en de knop van de analysecookies op 'uit' te zetten.

Sommige analysecookies worden geleverd en/of geopend door derden. Details van de derden en hun tools waarvoor we analysecookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

De analysecookies die wij gebruiken, zijn onder andere:

 1. 4.1 Google

 

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor analysedoeleinden die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ('Google'), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd onder Iers recht (registratienummer: 368047) met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Meer informatie over deze Google-services vindt u hieronder en op https://www.google.com/privacy/ads/. De onderstaande detailtabel bevat cookienamen met variabele  identificatoren, waarbij <wpid> staat voor de webproperty-ID of de metings-ID voor Google Analytics 4 is, bestaande uit 10 tekens (cijfers en letters), [_<customname>] en <property-id> property-ID’s in Google Analytics 3 (Universal Analytics) zijn, bestaande uit cijfers in het volgende patroon: UA-XXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw smartphone/tablet worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die worden gegenereerd door het cookie worden gewoonlijk doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken we de uitbreiding van IP-masking (zogenaamde IP-masking). Dit wil zeggen dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen naar en opgeslagen in de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als u een Google-accounthouder bent en hebt ingestemd met de personalisatie van advertenties ('Advertentiepersonalisatie'), bevatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze advertentiemaatregelen (inclusief rapporten voor meerdere apparaten), demografische gegevens en de interesses van onze gebruikers, alsook functies voor de levering van online advertenties op meerdere apparaten. In dit geval is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door Google Analytics door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

4.1.2 Google Optimize

Google Optimize is een A/B-testtool, die is beschikbaar gesteld door Google. Optimize stelt ons in staat te experimenteren met verschillende leveringsmethoden voor uw inhoud. Optimize gebruikt hiervoor cookies om voor specifieke gebruikers inhoudsvarianten, voorzien van een inhoudsexperimentcookie, aan te bieden om de deelname van een gebruiker aan een experiment te bepalen. Daarnaast kan Optimize activiteiten van gebruikers koppelen aan specifieke Google Ads om marketingcampagnes te evalueren.

 

Ga voor meer informatie over Google Optimize naar https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

 

 

 1. 4.2 Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Indien u instemt met het gebruik van analysecookies, zullen wij de gegevens van uw interactie met onze Go Instore-diensten en uw overeenkomstige gebruik van onze webshop gebruiken voor verkooptoekenning. De gegevens worden geanonimiseerd en maken geen heridentificatie van een specifieke gebruiker mogelijk. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore-dienst vindt u op www.goinstore.com.

 

 1. 4.3 Overige details

U kunt analysecookies deactiveren. Meer informatie over elk van de individuele analysecookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

 

Naam

Externe partij/cookiehost

Doel

Bewaarperiode

GA_OPT_OUT

Google

Gebruikt door: Google Analytics

 

Cookie geplaatst om te onthouden dat de gebruiker zich heeft afgemeld voor het gebruik van Google Analytics.

10 nov. 2030 (alle cookies)

NID

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie bevat een unieke ID die door Google wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten de gebruiker per pagina wil zien en of de gebruiker wenst dat het SafeSearch-filter van Google ingeschakeld is.

6 maanden

AID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Dit cookie koppelt activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten waarop de gebruiker eerder met het eigen Google-account is ingelogd. Op basis hiervan worden de op de verschillende apparaten van de gebruiker getoonde advertenties gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

13 maanden in EER VK/540 op andere locaties

TAID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten aan elkaar te koppelen.

14 dagen

_ga

Google, echter ingesteld vanuit het Miele domein

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het doel van het cookie is het opslaan en tellen van paginaweergaven en het onderscheiden van gebruikers.

2 jaar

_gac_<wpid>

Gebruikt door: Google Analytics

 

Dit cookie bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker.

90 dagen

_gat[_<customname>]

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het doel van het cookie is om het aantal aanvragen te beperken

1 minuut

_gid

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het doel van het cookie is het opslaan en tellen van paginaweergaven en het onderscheiden van gebruikers.

24 uur

__utma

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het cookie wordt gebruikt voor het onderscheiden van gebruikers en sessies. Dit cookie houdt bij hoe vaak een bezoeker de website heeft bezocht, wanneer het eerste bezoek was en wanneer het laatste bezoek plaatsvond. Google Analytics gebruikt de informatie van dit cookie voor het berekenen van zaken zoals dagen en bezoeken tot aankoop.

2 jaar

__utmb

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te identificeren.

30 minuten

__utmc

Gebruikt door: Google Analytics

 

Dit cookie werkt samen met de __utmb-cookie om te bepalen of het voor de gebruiker een nieuwe sessie of een nieuw bezoek is.

Sessie

__utmt

Gebruikt door: Google Analytics

 

Dit cookie wordt geplaatst om het aantal aanvragen te beperken.

10 minuten

__utmz

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het cookie slaat de verkeersbron of campagne op waarmee kan worden nagegaan hoe de gebruiker de site heeft bereikt.

6 maanden

__utmv

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het cookie wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan.

2 jaar

AMP_TOKEN

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen bij de AMP Client ID-service. Andere mogelijke waarden zijn opt-out, inflight-aanvraag of een fout bij het ophalen van een Client-ID van de AMP Client ID-dienst.

30 seconden tot 1 jaar

_gaexp

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookie wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker is opgenomen in een experiment en de afloop van experimenten waarin een gebruiker is opgenomen.

Maximaal 93 dagen

_gaexp_rc

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookie is ingesteld om een gebruiker in een specifiek experiment te identificeren.

10 seconden

_opt_awcid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookie wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-klant-ID’s.

24 uur

_opt_awmid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookies wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-campagne-ID’s.

24 uur

_opt_awgid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookie wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-groep-ID’s.

24 uur

_opt_awkid

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Dit cookie wordt gebruikt voor campagnes die zijn toegewezen aan Google Ads-criteria-ID’s

24 uur

_opt_utmc

Gebruikt door: Google Analytics, Google Optimize

 

Het cookie slaat de laatste utm_campaign-queryparameter op.

24 uur

_opt_expid

Gebruikt door: Google Optimize

 

Het cookie wordt aangemaakt bij het uitvoeren van een omleidingsexperiment. Het slaat de experiment-ID, de variant-ID en de verwijzer van de pagina op waar naartoe wordt verwezen.

10 seconden

_ga_<wpid>

Gebruikt door: Google Analytics 360

 

Het cookie wordt gebruikt om de status van de sessie te behouden.

2 jaar

_dc_gtm_<property-id>

Gebruikt door: Google Analytics

 

Het cookie bevat een token dat kan worden gebruikt om een client-ID op te halen bij de AMP Client ID-service.

1 minuut

FPAU

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.

 

90 dagen

FPGCLDC

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt om adverteerders te helpen bepalen hoe vaak gebruikers die op hun advertenties klikken uiteindelijk op hun website een actie uitvoeren

90 dagen

_gcl_dc

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Het cookie wordt geplaatst om conversies op te slaan en te volgen.

90 dagen

_gcl_au

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt voor de functionaliteit 'Conversion Linker'.

90 dagen

FPGCLGB

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.

90 dagen

_gcl_gb

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.

90 dagen

_gac_gb_<wpid>

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie bevat campagnegerelateerde informatie.

90 dagen

_gcl_aw

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.

90 dagen

DSID

Doubleclick, Google

 

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Het cookie wordt geplaatst om gebruikersvoorkeuren op te slaan.

2 weken

test_cookie

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Dit cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick om te controleren of cookies mogen worden geplaatst.

15 minuten

IDE

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van gerichte advertenties die relevant zijn voor internetgebruikers.

 

13 maanden in EER VK/24 maanden elders

gis-chat-call-user-uuid (Lokale opslag)

Sym-Sys Ltd.

Wordt gebruikt om een klant anoniem te identificeren voor verkooptoewijzing.

Sessie

 

 1. 5 Marketingcookies

Wij gebruiken zogenaamde marketingcookies van derden voor retargeting/remarketing en het plaatsen van online advertenties.

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën waarmee gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, passende advertenties te zien krijgen, zelfs nadat zij de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers buiten de website van een website-eigenaar te herkennen, waarvoor cookies van de desbetreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan de behoeften van individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden dus niet samengevoegd met andere gegevens.

Marketingcookies kunnen ook de betrokkenheid van de gebruiker bij de uiteindelijk getoonde advertenties bijhouden. Dit is om ongewenste dubbele reclame te voorkomen en om bij te houden hoe vaak advertenties resulteren in een of andere vorm van advertentieconversie (bijv. een advertentie waarop wordt geklikt of een daadwerkelijke verkoop).

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via marketingcookies is toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken door terug te keren naar dit cookiebeleid en de knop voor marketingcookies bovenaan het beleid op 'uit' te zetten.

Wij gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Voor het plaatsen van de advertenties maken wij gebruik van externe leveranciers. Details van de derden en hun tools waarvoor we analysecookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

 1. 5.1 Facebook/Meta

Op onze website gebruiken we marketingcookie(s) die worden geleverd en/of gebruikt door Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ('Facebook' of 'Meta').

Meta-cookies worden gebruikt als u een Facebook-account hebt, de Facebook-producten gebruikt, inclusief de Facebook-website en -apps, of andere websites en apps gebruikt die de Facebook-producten (waaronder de Like-knop of andere Facebook-technologieën) bevatten. Met de Facebook-cookies kunnen wij uw activiteiten op onze website volgen om de effectiviteit van onze conversietrechter te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren. Bovendien kunnen we met de Facebook-cookies de remarketingfunctie van Facebook Custom Audiences gebruiken. Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ('Facebook Ads') worden getoond als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites waarop dit proces ook wordt gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences en gerelateerde gegevensverwerkingsactiviteiten.

Daarnaast stellen de Meta-cookies Meta in staat de Facebook-producten aan u aan te bieden en inzicht te krijgen in de gegevens die het bedrijf over u ontvangt, zoals gegevens over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd.

De Meta-cookies ontvangen en de volgende soorten gegevens: http-headers, Pixel-specifieke gegevens, gegevens over muisklikken, optionele waarden en formulierveldnamen. Meer informatie over Facebook-cookies kunt u hier vinden.

 1. 5.2 Google

 

Zoals hierboven reeds uiteengezet, gebruiken wij op onze website verschillende cookies voor analytische en/of marketingdoeleinden die worden geleverd en/of gebruikt door Google. Ga voor meer informatie over Google’s privacybeleid naar https://www.google.com/privacy/ads/. De onderstaande detailtabel bevat cookienamen met variabele identificatoren, waarbij <wpid> staat voor de webproperty-ID of de metings-ID voor Google Analytics 4 is, bestaande uit 10 tekens (cijfers en letters), [_<customname>] en <property-id> property-ID’s in Google Analytics 3 (Universal Analytics) zijn, bestaande uit cijfers in het volgende patroon: UA-XXXXXX-X.

 

 1. 5.2.1 Google Ads

Google Ads is een online advertentieplatform dat is ontwikkeld door Google, waar adverteerders betalen om voor internetgebruikers korte advertenties, dienstenaanbiedingen, productvermeldingen en video-inhoud weer te geven, en mobiele applicatie-installaties te genereren. Het kan zowel in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search als op niet-zoekwebsites, mobiele apps en video’s advertenties plaatsen.

Meer informatie over Google Ads kunt u hier vinden.

 1. 5.2.2 Google Remarketing-functie

 

Dankzij de Remarketing-functie van Google kunnen wij gebruikers advertenties tonen op basis van hun interesses op onze of andere websites binnen het Google Ads-netwerk (zogenaamde 'Google Ads' of advertenties op andere websites). Hiervoor analyseren wij de gebruikersinteractie op onze website, zodat wij gebruikers op andere sites gerichte reclame kunnen tonen, zelfs nadat zij onze website hebben bezocht. Hiervoor slaat Google een getal op in de browser van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-weergavenetwerk bezoeken. Dit getal, ook bekend als een 'cookie', wordt gebruikt om bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit getal wordt gebruikt om een unieke webbrowser op een bepaalde computer te identificeren. Het wordt niet gebruikt om een individu te identificeren, en er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

 

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te geven of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in onder de volgende link te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

 1. 5.2.3 Google Conversion bijhouden

 

In deze context gebruiken we ook de functie voor het bijhouden van conversies van Google. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw apparaat geplaatst. Dit wordt na 30 dagen verwijderd. Dit cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om voor Google Ads-klanten conversiestatistieken op te stellen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te geven of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u op interesses gebaseerde Google-advertenties in uw browser uitschakelen door op de knop 'Uit' te klikken op https://adssettings.google.de/authenticated of door u af te melden op http://www.aboutads.info/choices/.

 

 1. 5.2.4 Andere Google Marketing Platform-services (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Onze website gebruikt tevens anders diensten van het Google Marketing Platform (voorheen 'Google Doubleclick'). Campaign Manager 360 stelt ons in staat om campagnes te voeren en hun prestaties te meten. Display & Video 360 helpt ons weergave- en videocampagnes te beheren. Search Ads 360 wordt gebruikt om zoekcampagnes over verschillende zoekmachines te beheren. Deze diensten gebruiken cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker een advertentie meer dan een keer ontvangt.

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meer dan een keer worden getoond. Google kan cookie-ID’s ook gebruiken om conversies bij te houden, dat wil zeggen of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen.

Uw browser maakt automatisch rechtstreeks verbinding met de Google-server. Google geeft aan dat de integratie van deze diensten Google de informatie verschaft dat u het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Maar ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres identificeert en opslaat.

Daarnaast stellen cookies ons in staat te begrijpen of u bepaalde activiteiten op onze website hebt uitgevoerd nadat u een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversietracking) ('floodlight'). Google gebruikt dit cookie om inzicht te verkrijgen in de inhoud die u op onze websites hebt bekeken, zodat wij u later gerichte reclame kunnen sturen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te verlenen of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u tracking voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen (bijvoorbeeld door cookies van derden uit te schakelen), door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door cookies van het domein http://www.google.com/settings/ads/ in uw browserinstellingen te blokkeren, met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne van About Ads, door te klikken op de link http://www.aboutads.info/choices of door te klikken op de link www.googleadservices.com. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het Google Marketing Platform is beschikbaar op https://marketingplatform.google.com/. Raadpleeg voor meer informatie over het Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/http://www.networkadvertising.org/.

 

 1. 5.3 Pinterest-tag

Onze website maakt gebruik van de remarketing- en conversietrackingtag van Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest'). Met de Pinterest-tag volgen wij en/of Pinterest bezoekers van onze website en de acties die een bezoeker op onze website onderneemt na het zien van onze Pinterest-advertenties. Dit helpt ons om te meten hoe effectief onze Pinterest-advertenties zijn. In deze context ontvangt Pinterest informatie, bijvoorbeeld dat u onze website hebt bezocht of dat u op onze Pinterest-advertenties hebt geklikt. Als u een geregistreerde Pinterest-gebruiker bent, kan Pinterest de bovengenoemde informatie koppelen aan uw Pinterest-account. Meer informatie over Pinterest en de Pinterest-tag vindt u op de Pinterest website.

 

 1. 5.4 Qualtrics

We maken gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, om klant-, product- en merkonderzoeken uit te voeren op onze website. Wanneer u een enquête invult, gebruiken we cookies van Qualtrics met ID-waarden, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Voor meer informatie over Qualtrics LLC kunt u terecht opwww.qualtrics.com.

 

 1. 5.5 Bloomreach Engagement

Wij gebruiken de Bloomreach Engagement-oplossing van de provider BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA op onze website voor gepersonaliseerde reclame. Door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën verzamelen wij informatie over uw gebruikersgedrag op de website. De cookies bevatten een specifieke ID en kunnen zo worden toegewezen aan uw gebruikersprofiel. Wij slaan de via de cookies verzamelde informatie – voor zover wij daartoe gerechtigd zijn op basis van een aparte toestemming – op in uw gebruikersprofiel (persoonlijk) om de inhoud die wij via verschillende kanalen (website, app, etc.) aan u tonen beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses. In dit kader verzamelen wij de volgende gebruiksgegevens:

•        Bekeken producten (incl. productcategorie);

•        Producten in de winkelwagen;

•        Registratie

•        Inloggen

•        Abonnement op de nieuwsbrief

•        Naar de kassa

•        Gerelateerde productinformatie (bijv, energielabel)

•        Bekeken productinformatieblad, en

•        Bijwerken van de verlanglijst.

Wij koppelen deze gebruiksgegevens alleen aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel als u daarvoor apart toestemming hebt gegeven. Anders worden deze gegevens niet aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel gekoppeld, maar alleen zonder overeenkomstige koppeling verwerkt om interessegerelateerde onlinereclame weer te geven.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt buiten de EU. In dat geval nemen wij alle nodige maatregelen in de zin van artikel 46, lid 2 van de AVG om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld door het afsluiten van de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen. U kunt de EU-modelcontractbepalingen hierStandard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu) bekijken.

We bewaren deze informatie (uitgebreide personalisatie) voor dit doel gedurende 2 jaar. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

 

 1. 5.6 Microsoft Ads Remarketing en Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we verschillende marketingcookies die worden geleverd en/of gebruikt door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft'). Microsoft plaatst cookies op uw apparaat als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en om uw acties te volgen om de effectiviteit van onze conversie te analyseren. Totaalaantaal gebruikers. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookies, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om advertenties weer te geven.

Ga voor meer informatie naar https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement en choice.microsoft.com/en/opt-out.

 

 1. 5.7 Overige details

Door uw instellingen bovenaan dit beleid te wijzigen, kunt u marketingcookies deactiveren. Meer informatie over elk van de individuele marketingcookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

Naam

Externe partij/cookiehost

Doel (meer uitleg hierboven)

Bewaarperiode

_fbp

Meta/Facebook, maar geplaatst vanuit het Miele domein

 

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om browsers te identificeren met het oog op advertenties en websiteanalyse

90 dagen

_fbc

Meta/Facebook

 

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de Facebook Click-ID op te slaan om toegang tot de website en klikken op Facebook Ads aan elkaar te koppelen

90 dagen

fr

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt om Facebook Ads te leveren en de relevantie te meten en verbeteren

7 dagen

wd

Algemeen: Facebook Marketing

 

Algemeen: cookie wordt gebruikt om een optimale ervaring te bieden voor het scherm van uw apparaat

2 jaar

datr

Algemeen: Facebook Marketing

 

Algemeen: cookie wordt gebruikt om de webbrowser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te maken met Facebook, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker

700 dagen

c_user

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de identiteit bij Facebook te verifiëren

90 dagen

locale

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt voor de knop 'Delen'

7 dagen

presence

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt om websitefuncties en -diensten te kunnen inschakelen, zoals het gebruik van een chatvenster

Sessie

sb

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de browser te identificeren voor verificatiedoeleinden

700 dagen

spin

Algemeen: Facebook Marketing

Sessie

xs

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt gebruikt om de identiteit bij Facebook te verifiëren

De levensduur van dit cookie is afhankelijk van de status van het selectievakje 'Aangemeld blijven'. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' is ingeschakeld, vervalt het cookie na 90 dagen inactiviteit. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' niet is ingeschakeld, is het cookie een sessiecookie.

oo

Algemeen: Facebook Marketing

Specifiek: cookie wordt door Facebook gebruikt om te onthouden dat de gebruiker ervoor heeft gekozen op websites van derden geen advertenties van Meta op basis van activiteiten te zien

5 jaar

dpr

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt voor optimalisatie van de weergave op het scherm

7 dagen

dbln

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt om browsergegevens en beveiligingsinformatie voor het Facebook-account op te slaan

2 jaar

act

Algemeen: Facebook Marketing

 

Specifiek: cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen twee sessies voor dezelfde gebruiker, die op verschillende momenten zijn gestart

 

De levensduur van dit cookie is afhankelijk van de status van het selectievakje 'Aangemeld blijven'. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' is ingeschakeld, vervalt het cookie na 90 dagen inactiviteit. Als het selectievakje 'Aangemeld blijven' niet is ingeschakeld, is het cookie een sessiecookie.

1P_JAR

Google

Gebruikt door: Google Ads

 

Dit cookie bevat informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de gebruiker heeft gezien voordat deze de genoemde website bezocht.

30 dagen

Conversie

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie wordt gebruikt voor advertenties.

90 dagen

ANID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Dit cookie koppelt activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten waarop de gebruiker eerder met het eigen Google-account is ingelogd. Op basis hiervan worden de op de verschillende apparaten van de gebruiker getoonde advertenties gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

13 maanden in EER VK/24 maanden elders

AID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Dit cookie koppelt activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten waarop de gebruiker eerder met het eigen Google-account is ingelogd. Op basis hiervan worden de op de verschillende apparaten van de gebruiker getoonde advertenties gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

13 maanden in EER VK/540 op andere locaties

TAID

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten aan elkaar te koppelen.

14 dagen

NID

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie bevat een unieke ID die door Google wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals de voorkeurstaal, hoeveel zoekresultaten de gebruiker per pagina wil zien en of de gebruiker wenst dat het SafeSearch-filter van Google ingeschakeld is.

6 maanden

FPAU

Google, echter ingesteld vanuit het Miele domein

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.

90 dagen

FPGCLGB

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie wordt gebruikt voor analyse- en advertentiedoeleinden.

90 dagen

_gcl_gb

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.

90 dagen

_gac_gb_<wpid>

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie bevat campagnegerelateerde informatie.

90 dagen

_gcl_aw

Gebruikt door: Google Ads

 

Het cookie helpt bij de functionaliteit 'Conversion Linker. Het gebruikt de informatie in advertentieklikken en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies kunnen worden toegeschreven buiten de landingspagina om.

90 dagen

FPGCLDC

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt om adverteerders te helpen bepalen hoe vaak gebruikers die op hun advertenties klikken uiteindelijk op hun website een actie uitvoeren

90 dagen

_gcl_dc

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

voor het opslaan en volgen van conversies.

90 dagen

_gcl_au

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt voor de functionaliteit 'Conversion Linker'.

90 dagen

__gpi

Gebruikt door: Google Ad Manager

 

Het cookie verzamelt information over het gedrag van een gebruiker op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.

13 maanden

__gpi_optout

Gebruikt door: Google Ad Manager

 

Dit cookie wordt gebruikt om advertenties op de website te plaatsen.

13 maanden

__gads

Gebruikt door: Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

 

Het cookie wordt gebruikt om te registreren welke advertenties al aan de gebruiker zijn getoond. 

13 maanden

_gac_<wpid>

 

Gebruikt door: Google Analytics

 

Dit cookie bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker.

 

90 dagen

 

pm_sess

Doubleclick, Google

 

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat kwaadwillende websites zonder medeweten van een gebruiker handelen alsof zij die gebruiker zijn.

30 minuten

pm_sess_NNN

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat kwaadwillende websites zonder medeweten van een gebruiker handelen alsof zij die gebruiker zijn.

30 minuten

aboutads_sessNNN

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Het cookie maakt voor gebruikers interactie met een dienst of website mogelijk om toegang te krijgen tot functies die essentieel zijn voor die dienst. Wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren, fraude te voorkomen en gebruikers te beschermen tijdens interactie met een dienst.

30 minuten

DSID

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt om een aangemelde gebruiker te identificeren op niet-Google-websites en om te onthouden of de gebruiker heeft ingestemd met personalisering van advertenties.

2 weken

test_cookie

Gebruikt door: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Dit cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick om te controleren of cookies mogen worden geplaatst.

15 minuten

id

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

 

Het cookie wordt door Google gebruikt voor advertenties, waaronder het aanbieden en weergeven van advertenties, het personaliseren van advertenties, het beperken van het aantal keren dat een advertentie aan een gebruiker wordt getoond, het onzichtbaar maken van advertenties die zij niet meer willen zien en het meten van de effectiviteit van advertenties.

OPT_OUT: vaste vervaldatum (jaar 2030/11/09), non-OPT_OUT: 13 maanden in EER VK/24 maanden elders

FLC

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Dit cookie wordt gebruikt om de activiteiten van de gebruiker op verschillende apparaten aan elkaar te koppelen en om de advertenties die de gebruiker op verschillende apparaten ziet te coördineren en conversiegebeurtenissen te meten.

10 seconden

RUL

 

Gebruikt door: Display & Video 360, Google Ads

 

Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of websiteadvertenties correct zijn weergegeven.

12 maanden

IDE

Gebruikt door: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Het cookie wordt gebruikt voor het aanbieden van gerichte advertenties die relevant zijn voor internetgebruikers.

 

13 maanden in EER VK/24 maanden elders

_uetvid_exp (lokale opslag)

Dit cookie wordt gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen.

Permanent

_pinterest_sess

Pinterest

Aanmeldingscookie dat gebruikers-ID('s), verificatietoken(s) en tijdstempels bevat en wordt gebruikt om de ervaring en meting van de persoon te optimaliseren

1 jaar

_pinterest_ct

Dit cookie bevat een gebruikers-ID en de tijdstempel waarop het cookie is aangemaakt

1 jaar

_pinterest_ct_rt

Dit cookie bevat een gebruikers-ID en de tijdstempel waarop het cookie is aangemaakt

1 jaar

_epik

Het cookie wordt geplaatst door de JavaScript-tag en wordt gebruikt om het gebruik te bepalen

1 jaar

_derived_epik

Het cookie wordt geplaatst wanneer een overeenkomst wordt vastgesteld terwijl er geen cookies aanwezig zijn

1 jaar

_pin_unauth

Het cookie wordt gebruikt om groepsacties uit te voeren voor gebruikers die niet kunnen worden geïdentificeerd

1 jaar

_pinterest_ct_ua

Het cookie wordt gebruikt om groepsacties uit te voeren voor gebruikers die niet kunnen worden geïdentificeerd

1 jaar

_routing_id

Dit cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikers van onze website naar de nieuwste versie van Pinterest.com worden geleid

1 jaar

Enquête-ID

Qualtrics LLC

Het cookie wordt gebruikt om de enquêtegebruiker te identificeren en om de enquêtegeschiedenis van de gebruiker op te slaan om de enquêtesessie te volgen of te behouden.

6 maanden

Hash van de sessie-ID en queryparameters die zijn toegewezen aan een sessie-ID

Het cookie wordt gebruikt om de hash van de sessie-ID en de url van het antwoord van de gebruiker op te slaan, zodat als opslaan en doorgaan is ingeschakeld, de gebruiker terug kan gaan naar zijn antwoord om verder te gaan

Tot 1 jaar of wanneer de sessie is voltooid

QST

Het cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

<surveyid><statedata>-reloadSession

Dit cookie is voor enquêtes die een SSO-authenticator gebruiken en wordt gebruikt om Qualtrics te informeren welke sessie opnieuw moet worden geladen nadat de respondent weg gaat en weer terugkomt.

15 minuten

Een hash van de url waaraan '-singleReload' kan worden toegevoegd

Het cookie wordt gebruikt om de ingevulde enquête vast te leggen en te voorkomen dat de enquêtegebruiker de enquête opnieuw invult.

6 maanden

Q_INTER (Lokale opslag)

Deze waarde bevat de unieke tijdstempel van alle interceptie-weergaven die op het domein zijn gemaakt. We gebruiken deze tijdstempels om te beslissen of we wel of niet nog een interceptie moeten tonen bij het evalueren van de interceptie-targetinglogica.

Permanent

QSI_OptInIDsAndWindowNames (Sessieopslag)

Deze waarde bevat het ID van de interceptie dat is gekoppeld aan een pop-under die door de betreffende interceptie is geopend. Dit wordt dan gebruikt om de pop-under bij te werken met bijgewerkte ingebedde gegevens bij het navigeren (unload).

Permanent

__exponea_etc__

Bloomreach

Algemeen: Bloomreach Engagement

 

Specifiek: dit cookie wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan.

 

7 dagen – 3 jaar (afhankelijk van de browser)

xnpe_[project-token]

Algemeen: Bloomreach Engagement

 

Specifiek: dit cookie helpt om de identiteit van de gebruiker te bewaren voor browsers die een kortere geldigheidsduur hebben voor client-side cookies, zoals Safari.

3 jaar

__exponea_time2__

Algemeen: Bloomreach Engagement

 

Specifiek: tijdstempel-offset tussen browser- en servertijd.

60 minuten

__exponea_ab_[ABTestName]__

Algemeen: Bloomreach Engagement

 

Specifiek: Naam van de variant die voor een A/B-test wordt teruggegeven.

7 dagen – 3 jaar (afhankelijk van de browser)

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_show__ – Lokale opslag

Bloomreach Engagement

Permanent

__exponea_experiment_event[EXPERIMENT_ID]_last_interaction_- Lokale opslag

Permanent

__exponea_safari_push_subscribed__ – Lokale opslag

Permanent

__exponea_last_session_ping_timestamp__ – Lokale opslag

Permanent

__exponea_last_session_start_timestamp__ – Lokale opslag

Permanent

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show – Lokale opslag

Permanent

__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction – Lokale opslag

Permanent

__exponea__sync_modifications__- Lokale opslag

Permanent

_exponea_tracking_definition__ – Sessieopslag

Permanent

MUID, MSFPC, MC1

 

 

Microsoft

 

Dit cookies worden gebruikt om browsers te identificeren met het oog op advertenties en websiteanalyse.

13 maanden

MUIDB

390 dagen

_uestsid

Dit cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

30 minuten

_uetvid

Dit cookie wordt gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen.

13 maanden

_uetmsclkid

Dit is de Microsoft Click-ID, die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het bijhouden van conversies te verbeteren.

Sessie

SRCHHPGUSR

Met dit cookie kunnen we de effectiviteit van campagnes bijhouden.

2 jaar

_RwBf

Dit cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van advertenties.

1 jaar

ipv6

Dit cookie houdt het webbezoek van Bing bij.

Sessie

BCP

Dit cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van advertenties.

1 jaar

SUID

Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd.

1 dag

SRCHD

Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd.

9 maanden

SRCHUID

Het cookie bevat een unieke Bing-User-ID.

9 maanden

SRCHUSR

Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd.

2 jaar

SRCHS

Dit cookie is een analysedienst die gegevens van het Bing-advertentienetwerk koppelt aan acties die op de website worden uitgevoerd.

Sessie

_EDGE_S

Dit cookie wordt gebruikt om websitebezoekers te retargeten via Bing.

Sessie

_EDGE_V

Dit cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker Bing Maps-diensten aanvraagt.

390 dagen

_SS

Dit cookie geeft aan of de bekeken pagina de eerste is in een sessie.

Sessie

_tarLang

Dit cookie wordt gebruikt voor het opslaan en tellen van bekeken pagina's.

1 jaar

USRLOC

Dit cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker met de website te begrijpen.

390 dagen

ABDEF

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

390 dagen

_UR

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

390 dagen

_HPVN

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

390 dagen

ANIMIA

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

22 dagen

_TTSS_OUT

Dit cookie is een analysecookie van Bing.

1 jaar

_TTSS_IN

Dit cookie is een analysecookie van Bing.

1 jaar

dsc

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

Sessie

ANON

Dit is een Microsoft MSN 1st party cookie om gebruikersgebaseerde inhoud mogelijk te maken.

2 maanden

MS0

Dit cookie identificeert een bepaalde sessie.

13 maanden

MR

Dit cookie wordt door Microsoft gebruikt om het MUID-cookie opnieuw in te stellen of te verversen.

3 maanden

MSCC

Dit cookie bevat gebruikerskeuzes voor de meeste eigenschappen van Microsoft.

6 maanden

MC0

Dit cookie detecteert of cookies zijn ingeschakeld in de browser.

13 maanden

NAP

Dit cookie bevat een gecodeerde versie van uw land, postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep, indien bekend, op basis van uw Microsoft-accountprofiel.

 

Het cookie wordt alleen ingesteld als een gebruiker cookies van Microsoft Bing heeft geaccepteerd, een Microsoft-profiel heeft aangemaakt en Microsoft deze informatie heeft verstrekt.

13 maanden

OIDI

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

1 jaar

MH

Dit cookie verschijnt op co-branded sites waar Microsoft samenwerkt met een adverteerder. Dit cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd.

13 maanden

PPAuth, MSPAuth,

MSNRPSAuth, KievRPSAuth,

WLSSC, MSPProf

Deze cookies helpen een gebruiker te verifiëren wanneer hij zich aanmeldt bij zijn Microsoft-account.

13 maanden

x-ms-gateway-slice

Dit cookie identificeert een gateway voor load balancing.

13 maanden

TOptOut

Dit cookie registreert de beslissing om geen op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft te ontvangen. Waar nodig plaatst Microsoft dit cookie standaard en verwijdert het wanneer een gebruiker instemt met op interesses gebaseerde advertenties.

5 jaar

CSRFCookie

Dit cookie wordt gebruikt door het Bing-advertentienetwerk voor het bijhouden van advertenties.

Sessie

_uetsid_exp (lokale opslag)

 

Dit cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Permanent

_uetvid_exp (lokale opslag)

Dit cookie wordt gebruikt om bezoeken aan verschillende websites op te slaan en te volgen.

Permanent

 

6. Wijzigingen in dit cookiebeleid

Wij kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen aan te brengen in de cookies die wij gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek daarom regelmatig dit cookiebeleid om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en aanverwante technologieën. U kunt zien wanneer dit cookiebeleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan dit cookiebeleid te controleren.

 

7. Meer informatie krijgen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op via privacy@miele.be.