Cashback CoolblueActie

Tot 100 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde wasmachine of droogkast

Wat moet je doen?

- Koop een geselecteerde Miele-wasmachine of -droogkast via Coolblue.be tussen 21 september en 18 oktober 2020.
Dit zijn de deelnemende toestellen:

Wasmachines      

11367520

WSD 123

Cashback €50

11367540

WSD 323

Cashback €50

11367820

WSG 663

Cashback €100

 

Droogkasten

11368050

TSD 443

Cashback €50

11368140

TSJ 663

Cashback €100

11368100

TSF 643

Cashback €100

 

- Schrijf een review over je toestel op Coolblue.be.

- Surf naar https://hashting.promo/direct/MIELECBNKH-nl en vul alle gegevens in. Je doet een upload van je geldig aankoopbewijs én schermafdruk van de gepubliceerde review. 
Vul dit online-registratieformulier in voor 30 november 2020.

- Binnen de 8 weken na ontvangst van het volledige dossier (online registratie + kopie factuur en review) ontvang je van ons 50 of 100 euro.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 30/11/2020.

 

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN:

Tot 100 EUR terugbetaald bij aankoop én publicatie van een geselecteerde wasmachine of droogkast

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “tot 100 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde wasmachine of droogkast” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 21/09/2020 tot en met 18/10/2020 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België via Coolblue.be. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is enkel geldig op de onderstaande toestellen: 

 

Wasmachines      

11367520

WSD 123

Cashback €50

11367540

WSD 323

Cashback €50

11367820

WSG 663

Cashback €100

 

Droogkasten

11368050

TSD 443

Cashback €50

11368140

TSJ 663

Cashback €100

11368100

TSF 643

Cashback €100

 

De actie geldt alleen voor aankopen via Coolblue.be, waarvoor een review van het desbetreffende toestel werd gepubliceerd.


De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

 

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 30/11/2020 het online registratieformulier in te vullen op https://hashting.promo/direct/MIELECBNKH-nl  of op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnummer en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs én schermafdruk van de gepubliceerde review. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 1/12/2020 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
 

Met een geldige review bedoelen we een effectief gepubliceerde vermelding van uw review op Coolblue.be

De naam die hierbij gebruikt wordt moet ook dezelfde zijn als degene waarmee u de vraag tot cashback aanvraagt.


De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling tot 100 euro gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.

Er kan maximaal één cashback aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 30/11/2020. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden. Alle correspondentie per post: Clubhouse – Hashting – Miele Cashback – Groeningenlei 16 – 2550 Kontich.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres info@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).