Voorwaarden Shop

Via de Miele webshop wil Miele NV accessoires en onderdelen van Miele-toestellen en bepaalde Miele-toestellen aan de eindverbruiker leveren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook zeer ernstig op. De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot de Miele webshop, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Ondernemingsnummer: 0403 230 978.
Miele onderschrijft de gedragscode van BeCommerce.

Miele NV
Z.5 Mollem 480
BE-1730 Mollem

Telefoon: 02 451 16 16
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: contact@miele-support.be

De op onze website aangeboden producten
Alle producten die op de Miele webshop worden verkocht, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.  De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, eventuele recyclage bijdrage (Recupel) en eventuele bijdrage voor batterijen (Bebat). Wij bieden onze producten aan op de webshop tot uitputting van voorraad. Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering. U kunt op elk moment beslissen om uw bestelling te annuleren. In verband met garantiebepalingen vindt u meer info onder 'Garantie'. 

Overeenkomst tussen u en Miele
Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Miele wanneer Miele uw bestelling op de webshop ontvangt. De bevestigingsmail die u van ons krijgt bevat een samenvatting van de bestelling en een link naar deze Algemene voorwaarden. Miele kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervan wel op de hoogte te brengen binnen een aanvaardbare termijn (10 dagen nadat u de bestelling geplaatst hebt). Miele houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar contact@miele-support.be.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (14 dagen). Wij raden u aan om de goederen, voor zover mogelijk, in originele verpakking en oorspronkelijke staat te laten en dit om te vermijden dat wij genoodzaakt zijn om u aansprakelijk te stellen voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (artikel VI.51, $2 WER).
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via contact@miele-support.be door het Herroepingsformulier naar ons terug te sturen.
Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

Miele NV
Retours E-shop
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem

Om ons in staat te stellen de terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag binnen de 14 dagen terug. Er zijn geen uitzonderingen op het Herroepingsrecht.
Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt of een beschadigd product, dan dient u ons hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Levering
Onze leveringen van accessoires en kleine toestellen gebeuren via een koerierdienst. Voor bestellingen van minder dan 30 euro, betaalt u 5 euro verzendingskosten. Vanaf 30 euro is de verzending gratis. Enkel voor bestellingen in de Miele Outlet betaalt u 75 euro. Miele.be levert alleen in België. Voor leveringen in andere landen verwijzen wij graag naar onze internationale site, www.mieleshop.com. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt uw pakket opnieuw aangeboden. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Leveringen van grotere toestellen gebeuren door een andere firma. Indien u kiest voor levering en/of installatie, nemen wij eerst telefonisch contact met u op om een afspraak in te plannen. Daarna komen we bij u langs om het gekochte toestel te leveren en of te installeren. U betaalt voor de installatie een vast bedrag, afhankelijk van het gekozen toestel. Dit bedrag wordt duidelijk vermeld in de checkout voor de aankoop van het toestel.
Wanneer wij een nieuw toestel leveren, kunnen we, indien u dit wenst, gratis uw oude toestel meenemen. Dit wordt ook afgesproken tijdens het telefonisch contact.
Bekijk hier al onze leverings- en installatieopties

Betaling
U kan betalen met Visa, Mastercard of Bancontact. Online betalen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met WorldPay, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer. U kunt uw betalingsgegevens bij de bestelling invoeren, deze worden beveiligd verstuurd via de betalingsprovider.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid
Miele is niet verantwoordelijk voor technische defecten van de site. Miele geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van de site. Deze site wordt door Miele ter beschikking gesteld op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Miele legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die op deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Miele zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website.

Preventie namaak
De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars of zelf produceert. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Schadebeding
In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de overeengekomen prijs verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 15%. Er wordt tevens een moratoire intrest aangerekend ten belope van 1% per maand.

Klachtenbehandeling
Voor eventuele klachten kunt u steeds terecht op contact@miele-support.be.
Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform ("ODR-platform") opgericht waartoe u zich kunt wenden. U kunt het platform onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie
De Belgische wet is van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.

Taal van de overeenkomst
Miele.be is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt uw keuze maken door bij uw eerste bezoek op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Miele.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: aanvaarding van onderhavige voorwaarden
Enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoopsovereenkomsten, afgesloten door de N.V. MIELE, behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de koper automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere of algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen worden niet verlengd tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de N.V. MIELE.  

Artikel 2: bestelling
De klant is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van een bestelbon. De N.V. MIELE is slechts geldig verbonden wanneer de bestelling schriftelijk door de maatschappelijke zetel wordt bevestigd. De commercieel afgevaardigden zijn niet gemachtigd de vennootschap te verbinden. Aanduidingen en beschrijvingen van onze toestellen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogussen, prospectussen, offertes, documentatie of tarieven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. De N.V. MIELE behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen. Dit artikel is niet van toepassing voor de verkoop aan consument.  

Artikel 3: betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel. Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum van 25€ ten titel van forfaitair schadebeding. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum
- zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden;
- de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen zullen eveneens vervallen;
- de N.V. MIELE behoudt zich het recht voor alleen nog te leveren tegen terugbetaling of in geval van borgstelling.
Leveringen die betaald worden door effecten, geaccepteerde wissels of cheques worden slechts als geregeld beschouwd na definitief incasso van het nominale bedrag, verhoogd met de kosten, welke steeds ten laste zijn van de koper. Het niet betalen op de vervaldag van één enkele wissel of één enkel handelseffect heeft als gevolg dat het geheel van de cambiaire en niet-cambiaire schuld vervalt, niettegenstaande de eventuele aanvaarding van andere wissels of effecten die er betrekking zouden op hebben. De klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. In geval van verkoop aan consumenten alleen wordt een gelijkaardige vergoeding voorzien ten laste van de N.V. Miele wanneer deze in gebreke blijft.  

Artikel 4: garantie
De garantiebepalingen bevinden zich bij elk toestel of zijn verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag en te vinden op www.miele.be. De verplichtingen, aan de garantie verbonden, worden kosteloos door onze klantendienst uitgevoerd. Bij verkoop aan een consument moeten de garantievoorwaarden op diens verzoek schriftelijk beschikbaar gesteld worden. Bij verkoop aan de wederverkopers zullen deze de consument op de hoogte brengen van het bovenstaande. De vaststelling van een gebrek geeft de wederverkoper niet het recht de verkoopprijs geheel of gedeeltelijk in te houden tot na de herstelling en geeft hem geen recht op schadevergoeding.  

Artikel 5: leveringstermijn
De bestelling is onmiddellijk en volledig leverbaar zodra de goederen zich in onze magazijnen bevinden. De leveringsdata worden gegeven ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. Enkel vertragingen van meer dan zes maand tegenover de opgegeven leveringsdatum kunnen de vernietiging van de bestelling door de koper rechtvaardigen. Dit beding is enkel toepasselijk ingeval de vertraging te wijten is aan de N.V. MIELE. Wanneer de koper de levering weigert, zullen de opslagkosten hem ten laste worden gelegd en dit ten belopen van 3% per maand van de netto waarde (zonder BTW) van de bestelde goederen. Deze opslagkosten zijn verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Eén maand na de datum van de factuur, die wordt opgemaakt ongeveer één week na ontvangst van de goederen in onze magazijnen, zal de overeenkomst in geval van weigering door de koper, als van rechtswege ontbonden worden beschouwd ten laste van de koper. De goederen zullen bovendien door de N.V. MIELE mogen verkocht worden tegen liquidatieprijzen, onverminderd haar verhaal op schadevergoeding. In geval van niet-betaling van een vorige levering worden de termijnen hetzij herroepen, hetzij opgeschort. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.  

Artikel 6: levering
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling. Deze heeft daarom de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders zo dit nodig blijkt. N.V. MIELE heeft het recht bij leveringen met een netto verkoopwaarde onder de 750€ de koper een transportkost van 20€ aan te rekenen. In geval van weigering van de levering zal de N.V. MIELE steeds de integrale transportkost ten laste leggen van de koper. De gefactureerde verpakking wordt niet teruggenomen. Dit artikel is niet van toepassing in geval van verkoop aan een consument.  

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.  

Artikel 8: de naverkoop dienst
De herstellingen zijn contant betaalbaar. De wisselstukken, machines en toebehoren worden steeds vervoerd op risico van de klant. De kosten van verzending of vervoer zijn eveneens ten zijne laste.  

Artikel 9: overmacht
In geval van overmacht vervallen de verbintenissen in hoofde van de N.V. MIELE ten opzichte van de koper. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de N.V. MIELE, zal een geval van overmacht geen annulering meebrengen van de bestelling maar eventueel slechts een opschorting van de levering.Worden beschouwd als gevallen van overmacht:
- volledige of gedeeltelijke stakingen bij onze leveranciers of bij onze onderneming.
- elke omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo’s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, epidemieën, brand, ernstige ongevallenen, in het algemeen, alle gebeurtenissen die van dien aard zijn dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten belemmeren.  

Artikel 10: consignatie
a) De handelaar, consignatienemer, dewelke de geconsigneerde goederen heeft ontvangen is gehouden deze op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen brand en diefstal. Hij is verantwoordelijk voor elk totaal of gedeeltelijk verlies evenals in geval van onvoldoende dekking. De schadevergoeding dient ten minste te worden berekend op basis van de netto prijzen.
b) Wederverkoop of verplaatsing buiten de vooraf overeengekomen lokalen zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de N.V. MIELE.
c) De N.V. MIELE kan te allen tijde haar controlerecht over de geconsigneerde goederen uitoefenen. Deze controle kan worden uitgevoerd door gelijk welke door haar aangeduide persoon. De consignatienemer blijft verantwoordelijk voor de schade geleden tijdens de consignatieperiode ter gelegenheid van het vervoer en/of herstellingen.  

Artikel 11: recyclagebijdrage
In overeenstemming met de bepalingen van de milieubeleidovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de industrie en de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering betreffende aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing op deze wettelijke recyclagebijdragen.  

Artikel 12: E–shop
Voor de specifieke Algemene Verkoopsvoorwaarden van de MIELE E-shop verwijzen wij graag naar de website shop.miele.be.  

Artikel 13: bevoegdheid der rechtbanken
Alleen de Belgische wet is van toepassing in geval van betwisting. De rechtbanken van het arrondissement Brussel of het kanton Asse zijn bevoegd. De N.V. MIELE kan hieraan vrijwillig verzaken.

Garantie op toestellen

Miele België (Miele n.v., Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem) verleent aan de koper – in aanvulling op de hem wettelijk
toegekende rechten op het maken van aanspraak op garantie ten aanzien van de verkoper en zonder beperking van
deze – een recht op garantie op nieuwe toestellen met inachtneming van de volgende garantieverplichtingen:

I. Duur en aanvang van de garantie
1. De garantie wordt verleend voor de volgende periode:
a) 24 maanden voor huishoudelijke toestellen (ovens (inclusief ovens met stoomfunctie en microgolffunctie),
stoomovens (inclusief combi-stoomovens), Dialog ovens, microgolf ovens, fornuizen, vacuum- en
warmhoudlades, kookplaten (inductie, elektrische en gaskookplaten incl. SmartLine and ProLine),
dampkappen, koffiemachnies (inbouw en vrijstaand), koelkasten, vrieskasten, koel/vries combinaties,
wijnklimaatkasten, vaatwassers, wasmachines, droogkasten, wasdrogers, strijkapparaten, stofzuigers
(sledestofzuigers, snoerloze steelstofzuigers en robotstofzuigers)), bij correct huishoudelijk gebruik
b) 12 maanden voor de bovenvermelde huishoudelijke toestellen bij professioneel, commercieel of
industrieel gebruik
c) 24 maanden op professionele toestellen en uitrusting (inclusief Kleine Reuzen en ProfiLine vaatwassers)
bij correct gebruik
d) Op koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de garantieperiode 10 jaar voor
herstelling of vervanging van de compressor
e) Rekken en korven van vaatwassers zijn voor een periode van 10 jaar gewaarborgd tegen het optreden
van corrosie
2. De garantieperiode vangt aan vanaf de datum op het aankoopbewijs van het toestel.
Service en vervanging onder garantie verlengen de garantieperiode niet.

II. Garantievoorwaarden
1. Het toestel werd gekocht via een erkende Miele-handelaar of rechtstreeks bij Miele in een lidstaat van de EU,
het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen en is ook daar opgesteld.
2. Service en herstellingen in het kader van deze garantie mogen enkel uitgevoerd worden door de
naverkoopdienst van Miele of een door Miele erkende Service partner. De Miele naverkoopdienst kan
gecontacteerd worden via miele.be/service.
3. Op verzoek van de technicus van de naverkoopdienst dient het garantiebewijs (aankoopbewijs of ingevulde
garantiekaart) te worden getoond.

III. Inhoud en omvang van de garantie
1. Defecten aan het toestel worden binnen een redelijke termijn na de kennisgeving door de gebruiker kosteloos
verholpen door het herstellen van de betreffende onderdelen of de vervanging ervan. De kosten die hierbij van
toepassing zijn, zoals verplaatsing, transport, werktijd en wisselstukken, zijn voor rekening van Miele België.
Vervangen onderdelen of toestellen worden eigendom van Miele België.
2. De garantie dekt geen schadeclaims ten aanzien van Miele België die buiten dat bereik vallen, tenzij de door
Miele België belaste dienst opzettelijk of door grove nalatigheid schade heeft berokkend.
3. Het leveren van verbruiksgoederen en toebehoren valt niet onder de garantie.

IV. Beperkingen van de garantie
De garantie dekt geen gebreken of defecten die toe te schrijven zijn aan:
1. Verkeerde opstelling of installatie, bijv. het niet in acht nemen van de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften of de schriftelijke gebruiks-, installatie- en montageaanwijzing
2. Oneigenlijk gebruik, verkeerde bediening of verkeerde belasting, bijv. gebruik van ongeschikte was-/
afwasmiddelen of chemicaliën
3. Het feit dat het toestel in een ander EU-land, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen is gekocht en
dat het wegens speciale technische specificaties niet of slechts met beperkingen kan worden gebruikt
4. Inwerking van externe factoren, bijv. transportschade, beschadiging door stoten of schokken, schade door
weersomstandigheden of andere natuurverschijnselen
5. Herstellingen en wijzigingen die zijn uitgevoerd door naverkoopdiensten die niet zijn opgeleid en erkend door
Miele België voor deze servicewerkzaamheden
6. Het gebruik van niet-origineel of niet door Miele goedgekeurde wisselstukken en toebehoren
7. Glasbreuk en defecte lampen
8. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten de tolerantiegrenzen vallen die zijn opgegeven door de
fabrikant
9. Het niet uitvoeren van het onderhoud en de reiniging zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing
10. Gebruiksgerelateerde en natuurlijke slijtage, zoals een verminderde laadcapaciteit van accu’s en
componenten die volgens de gebruiksaanwijzing regelmatig moeten vervangen worden tijdens de levensduur
van het toestel.

V. Data protection
Voor het uitvoeren van de naverkoopdiensten verzamelt en verwerkt Miele België persoonlijke gegevens. Voor
meer informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen we u naar ons
privacybeleid op miele.be/legal/privacy.

 

Garantie op herstellingen

 

Miele België (Miele n.v., Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem) biedt aan haar klanten de mogelijkheid aan defecte toestellen te laten herstellen door haar eigen naverkoopdienst.  Dergelijke herstellingen zijn te beschouwen als een aannemingsovereenkomst waarop het stelsel van de wettelijke garantie niet van toepassing is.  Miele België verleent echter aan de klant een commerciële garantie op herstellingen met inachtneming van de volgende garantieverplichtingen:

 

 1. Duur en aanvang van de garantie
  1. De garantie wordt verleend voor een periode van 12 maanden.
  2. De garantieperiode vangt aan vanaf de datum van de afwerking van de oorspronkelijke herstelling.  Indien deze herstelling over meerdere dagen plaatsvond, gaat de garantieperiode in op de laatste dag van de herstelling.
  3. Service en vervanging onder garantie verlengen de garantieperiode niet.  Bij een gratis herstelling onder de voorwaarden van deze garantie begint er dus geen nieuwe garantietermijn te lopen, maar loopt de oorspronkelijke garantietermijn verder.

 

 1. Garantievoorwaarden

Miele verbindt zich ertoe toestellen die hersteld geweest zijn en binnen de duur van de garantie opnieuw hetzelfde defect vertonen kosteloos te herstellen voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden :

 1. De oorspronkelijke herstelling werd uitgevoerd en gefactureerd door de naverkoopdienst van Miele België.
 2. De oorspronkelijke herstelling werd uitgevoerd aan een Miele toestel dat werd aangekocht via een erkende Miele-handelaar of rechtstreeks bij Miele in een lidstaat van de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen en dat is opgesteld in België.
 3. De oorspronkelijke herstelling werd niet uitgevoerd in het kader van enige andere garantieverplichting.  In dergelijk geval gelden de voorwaarden en termijnen van die garantie.
 4. De garantie op herstelling geldt enkel op betaalde interventies, hetzij aan de van kracht zijnde regietarieven, hetzij aan de tarieven van de “Herstelling aan vaste prijs”.  Werkuren, voorrijkosten en onderdelen die geheel of gedeeltelijk onder commerciële goodwill werden afgerekend of terugbetaald zijn eveneens uitgesloten van de garantie.
 5. De factuur van de oorspronkelijke herstelling is volledig en tijdig betaald.
 6. Het herstelde toestel is correct geïnstalleerd en conform de aanwijzingen van de fabrikant onderhouden en niet misbruikt.  Het herstelde toestel werd eveneens niet verplaatst of verhuisd sinds de oorspronkelijke herstelling.  De garantie op herstelling is enkel van toepassing voor zover het toestel op hetzelfde adres geïnstalleerd is als bij de oorspronkelijke herstelling.
 7. De garantie op herstelling is enkel van toepassing voor dezelfde storing als deze verholpen bij de oorspronkelijke herstelling, en voor zover deze storing zich voordoet tijdens de duur van deze garantie.  Wanneer het apparaat binnen 12 maanden na de oorspronkelijke herstelling fouten vertoont, die met de oorspronkelijke herstelling samenhangen of  dezelfde oorzaak kunnen hebben, moet een technicus ter plaatse een foutdiagnose uitvoeren. Wanneer uit de diagnose blijkt, dat de fout niet met de oorspronkelijke herstelling samenhangt, is de klant verplicht de arbeidskosten van de technicus te voldoen.

 

 1. Inhoud en omvang

De garantie op herstelling omvat het volgende :

 1. Defecten aan het toestel die zich binnen de duur van deze garantie na een oorspronkelijke herstelling opnieuw voordoen worden binnen een redelijke termijn na de kennisgeving door de gebruiker verholpen door het herstellen van de betreffende onderdelen of de vervanging ervan. De kosten die hierbij van toepassing zijn, zoals verplaatsing, transport, werktijd en wisselstukken, zijn voor rekening van Miele België, en dit gelimiteerd tot het bedrag aangerekend voor de oorspronkelijke herstelling. Indien de kosten van de nieuwe herstelling hoger oplopen dan deze van de oorspronkelijke herstelling wordt het verschil aan de klant aangerekend.
 2. Vervangen onderdelen of toestellen worden eigendom van Miele België.
 3. De garantie dekt geen schadeclaims ten aanzien van Miele België die buiten dat bereik vallen, tenzij de door Miele België belaste dienst opzettelijk of door grove nalatigheid schade heeft berokkend.
 4. Het leveren van verbruiksgoederen en toebehoren valt niet onder de garantie.

 

 1. Beperkingen van de garantie

De garantie dekt geen gebreken of defecten die toe te schrijven aan de hieronder opgesomde oorzaken, zelfs indien zij zich binnen het jaar na een oorspronkelijke herstelling voordoen :

 1. Verkeerde opstelling of installatie, bijv. het niet in acht nemen van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften of de schriftelijke gebruiks-, installatie- en montageaanwijzing.
 2. Oneigenlijk gebruik, verkeerde bediening of verkeerde belasting, bijv. gebruik van ongeschikte was-/ afwasmiddelen of chemicaliën.
 3. Inwerking van externe factoren, bvb. Weersomstandigheden of andere natuurverschijnselen.
 4. Herstellingen of wijzigingen die zijn uitgevoerd door een andere naverkoopdienst of technicus dan deze van Miele België.
 5. Glasbreuk en defecte lampen.
 6. Stroom- en spanningsschommelingen die buiten de tolerantiegrenzen vallen die zijn opgegeven door de fabrikant.
 7. Het niet uitvoeren van het onderhoud en de reiniging zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
 8. Gebruiksgerelateerde en natuurlijke slijtage, zoals een verminderde laadcapaciteit van accu’s en componenten die volgens de gebruiksaanwijzing regelmatig moeten vervangen worden tijdens de levensduur van het toestel.

 

 1. Data protection

Voor het uitvoeren van de naverkoopdiensten verzamelt en verwerkt Miele België persoonlijke gegevens. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen we u naar ons privacybeleid op miele.be/legal/privacy.

 

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (14 dagen). Wij raden u aan om de goederen, voor zover mogelijk, in originele verpakking en oorspronkelijke staat te laten en dit om te vermijden dat wij genoodzaakt zijn om u aansprakelijk te stellen voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (artikel VI.51, $2 WER).
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via contact@miele-support.be door het Herroepingsformulier naar ons terug te sturen.
Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

Miele NV
Retours E-shop
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem

Om ons in staat te stellen de terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag binnen de 14 dagen terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product door de klant beschadigd werd. Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt of een beschadigd product, dan dient u ons hiervan op dezelfde manier op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Miele

Wie is Miele.be?
Miele.be is de website van het bedrijf Miele NV, een onafhankelijk, zelfstandig en traditiebewust familiebedrijf dat reeds jaren hoogwaardige huishoudtoestellen vermarkt aan tevreden consumenten. De bedrijfsfilosofie is gebaseerd op zes basispijlers: kwaliteit, het Miele-merk, mensen, consumenten en klanten, continue verbeteringen en respect. Miele hanteert deze pijlers ook voor haar website en voor haar online shop, https://shop.miele.be. Ondernemingsnummer: 0403 230 978.

Algemene voorwaarden?
De algemene verkoopsvoorwaarden van de Miele online shop vindt u op de website, via de link op de homepage.

Is het veilig winkelen op jullie site?
Bestellen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met Worldpay, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer. Al uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw naam, adres, bestelhistoriek en kredietkaartnummer, worden versleuteld via een veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te verzekeren. Bijgevolg kan uw informatie niet onderschept worden bij het doorsturen ervan naar onze website.

Ik heb geen computer/e-mail, kan ik dan ook bestellen?
U kunt alle accessoires ook bestellen via telefoon (02 451 16 16 - op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Vergeet niet duidelijk te vermelden om welke producten het gaat en op welk adres deze moeten geleverd worden.  

Hoe kan ik contact opnemen met jullie?
Miele NV
Z.5 Mollem 480
BE-1730 Mollem

Telefoon: 02 451 16 16
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: contact@miele-support.be


Zoeken en bestellen

Hoe kan ik zoeken op jullie site?
U kunt op 2 verschillende manieren producten zoeken op onze site:
- Via de zoekfunctie rechts bovenaan elke pagina. Geef een zoekterm in en klik.
- Via de productnavigatie onder 'Producten'.

Hoe kan ik een artikel selecteren?
Klik op het winkelwagentje dat bij elk artikel staat. Op deze manier voegt u het product meteen toe aan uw winkelwagentje en kunt u het later bestellen.

Hebben jullie een bepaald artikel op voorraad?
Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering. De info bij de producten geeft meer duidelijkheid:
groen = levering binnen 1-3 dagen
geel = levering binnen 4-10 dagen
rood = levering > 10 dagen                   

Hoe kan ik iets bestellen?
Als u een product gevonden hebt dat u wilt bestellen, klik dan op het winkelwagentje dat bij elk artikel staat. Op deze manier voegt u het product toe aan uw winkelwagentje, waarin u alle producten kunt verzamelen die u wenst te bestellen. Als u alles gevonden hebt, klik dan op ‘Bestellen en betalen’.
Hier zal gevraagd worden of u een nieuwe klant bij ons bent of niet. Bent u nieuw, vul dan uw adresgegevens en uw e-mail in en kies een paswoord om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van de site. Hebt u reeds bij ons gekocht, vul dan gewoon uw e-mail en paswoord in. Zo krijgt u meteen de gegevens te zien die u de vorige keer hebt ingegeven.
Als alle gegevens zijn ingevuld, kunt u een betalingswijze kiezen en de bestelling afronden. U krijgt een orderbevestiging via e-mail.


Betalen

Hoe kan ik betalen?
U kunt betalen met uw kredietkaart of bankkaart:
- Ofwel kiest u voor online betaling met uw kredietkaart. U wordt doorverwezen naar de website van Worldpay, waar u uw gegevens kunt ingeven en waar uw betaling in alle veiligheid zal verwerkt worden via een veilige server software (SSL).
- Ofwel kiest u voor betaling via bankkaart. U wordt doorverwezen naar de website van Worldpay, waar u uw gegevens kunt ingeven en waar uw betaling in alle veiligheid zal verwerkt worden via een veilige server software (SSL).

Is betalen met kredietkaart of bankkaart veilig?
Bestellen bij Miele is 100% veilig. Voor alle online betalingen werkt Miele samen met Worldpay, dat behoort tot de marktleiders in Europa inzake online betalingsverkeer.
Al uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw naam, adres, bestelhistoriek en kredietkaartnummer, worden versleuteld via een veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te verzekeren. Bijgevolg kan uw informatie niet onderschept worden bij het doorsturen ervan naar onze website.

Waarom moet ik elke keer opnieuw mijn kaartnummer ingeven bij een nieuwe bestelling?
Om de gegevens van uw kaart nog extra te beveiligen, slaan wij deze op via een afzonderlijke server. Deze server is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet. Daarom vragen wij u deze gegevens steeds opnieuw in te geven bij elke bestelling.

Ik heb een artikel teruggestuurd, maar nog geen terugbetaling ontvangen?
Vanaf het moment dat wij uw retourzending ontvangen hebben en gecontroleerd hebben of deze in orde is, wordt de terugbetaling binnen de 14 dagen uitgevoerd. Mocht u na enige tijd nog geen betaling ontvangen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@miele-support.be.


Annuleren

Hoe kan ik een bestelling annuleren?
U kunt een bestelling annuleren door een mail te sturen naar contact@miele-support.be of telefonisch contact op te nemen via 02 451 16 16. Vergeet uw ordernummer niet te vermelden! 

Ik wil een bestelling annuleren, maar deze werd reeds verstuurd?
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via contact@miele-support.be. Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres: Miele NV - Retours E-shop, Z.5 Mollem 480, BE-1730 Mollem.
Om ons in staat te stellen de terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten het reeds betaalde bedrag binnen de 14 dagen terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product reeds geopend werd of wanneer het product door de klant beschadigd werd.

Kan ik een ander artikel in de plaats bestellen?
Wij kunnen jammer genoeg geen artikelen ruilen. Als u een besteld artikel wilt ruilen voor een ander, gelieve dan het bestelde artikel te annuleren of terug te sturen en een nieuw order te plaatsen voor het nieuwe artikel. U voert dan een nieuwe betaling uit voor het nieuwe artikel en wij betalen u het eerste artikel terug.

Verzenden

Hoe verzenden jullie?
Accessoires en kleinere toestellen via een koerierdienst.
Grotere toestellen via een transportfirma, die ook kan installeren, mits betaling.

Hoeveel verzendingskosten moet ik betalen?
Voor bestellingen van minder dan 30 euro, betaalt u 5 euro verzendingskosten. Vanaf 30 euro is de verzending gratis. Enkel voor bestellingen in de Miele Outlet betaalt u 75 euro.
Voor grotere toestellen hangt de prijs van levering en installatie af van het toestel. U vindt de exacte prijs in de checkout bij het gekozen toestel voor u de bestelling plaatst.

Hoelang duurt het eer ik een bestelling ontvang?
Normaal gezien zijn alle aangeboden producten steeds op voorraad en worden ze onmiddellijk verstuurd. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is. Wij zorgen op dat moment voor een zo snel mogelijke nalevering.

Kunnen jullie mijn bestelling naar een ander adres opsturen?
U kunt bij het invullen van uw gegevens een ander leveringsadres kiezen dan het facturatieadres. De factuur zal dan aan u gericht zijn, maar het pakje met de producten zal worden afgegeven op het door u gekozen leveringsadres. Wij raden aan om steeds een leveringsadres te kiezen waar iemand aanwezig is tussen 09 en 17 uur, want dan wordt het pakket geleverd.
Grotere toestellen worden na telefonische afspraak geleverd. Wanneer wij een nieuw toestel leveren, kunnen we, indien u dit wenst, gratis uw oude toestel meenemen. Dit wordt ook afgesproken tijdens het telefonisch contact.
 
Kan ik het traject van mijn bestelling opvolgen?
U kunt dit via de website van de koerierdienst of transportfirma. U ontvangt van hen een mail met meer info over de levering van zodra uw bestelling bij hen is. 

Ik was niet thuis toen mijn bestelling geleverd werd, wat nu?
Mocht u niet aanwezig zijn op het moment van aanbieden, dan wordt contact met u opgenomen voor een nieuwe levering. Daarna wordt het pakket door de verzendingsdienst aan ons geretourneerd.

Ik heb meerdere artikels besteld, maar slechts één ontvangen?
Normaal gezien zijn alle artikels steeds bij ons op voorraad. Mocht het echter toch gebeuren dat een product niet op voorraad is bij uw bestelling, dan sturen wij alvast de beschikbare artikelen op en wordt de rest van uw bestelling gratis nageleverd vanaf het moment dat er opnieuw voorraad is.


Terugsturen

Hoe kan ik een artikel terugsturen?
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (14 dagen). Wij raden u aan om de goederen, voor zover mogelijk, in originele verpakking en oorspronkelijke staat te laten en dit om te vermijden dat wij genoodzaakt zijn om u aansprakelijk te stellen voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (artikel VI.51, $2 WER).
U kunt ons laten weten dat u van de verkoop afziet via contact@miele-support.be. Daarna dient u de goederen, voldoende gefrankeerd, via de gewone post, met een kopie van de factuur, terug te sturen naar het volgende adres:

Miele NV
Retours E-shop
Z.5 Mollem 480
BE-1730 Mollem

Om ons in staat te stellen de terugbetaling uit te voeren, gelieve ook uw rekeningnummer mee te delen. Bij ontvangst van uw retour maken wij een kredietnota op en storten wij het reeds betaalde bedrag binnen de 14 dagen terug. Wij kunnen een retour echter weigeren wanneer het product door de klant beschadigd werd.

Ik ontving een beschadigd artikel, wat nu?
Mocht u een product ontvangen dat beschadigd is, dan dient u ons hiervan volgens de gewone retourprocedure op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier als andere retours terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.

Ik heb een ander artikel ontvangen dan ik besteld heb, wat nu?
Mocht u een product ontvangen dat u niet besteld hebt, dan dient u ons hiervan volgens de gewone retourprocedure op de hoogte te brengen en het product op dezelfde manier als andere retours terug te sturen. In dit geval zullen wij u echter ook de transportkosten, voor verzending via gewone post, terugbetalen.
 
Kan ik een ander artikel in de plaats bestellen?
Wij kunnen jammer genoeg geen artikelen ruilen. Als u een besteld artikel wilt ruilen voor een ander, gelieve dan het bestelde artikel te annuleren of terug te sturen en een nieuw order te plaatsen voor het nieuwe artikel. U voert dan een nieuwe betaling uit voor het nieuwe artikel en wij betalen u het eerste artikel terug, mocht u dat reeds betaald hebben.

Ik heb een artikel teruggestuurd, maar nog geen terugbetaling ontvangen?
Vanaf het moment dat wij uw retourzending ontvangen hebben en gecontroleerd hebben of deze in orde is, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd. Mocht u na enige tijd nog geen betaling ontvangen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@miele-support.be.


Mijn Profiel

Waarom moet ik mij registreren?
Aan de hand van uw e-mailadres en het door u gekozen paswoord kunt u het overzicht behouden van uw bestellingen. Als u zich dan bij een nieuw bezoek aanmeldt, krijgt u een overzicht van alles wat u ooit bij ons besteld hebt en van uw persoonlijke gegevens. Zo hoeft u niet alles opnieuw in te geven bij elke nieuwe bestelling.

Ik ben mijn paswoord vergeten, wat nu?
Als u zich probeert aan te melden, maar uw paswoord niet meer weet, dan kunt u snel een nieuw paswoord aanvragen door op ‘Paswoord vergeten?’ te klikken en uw e-mailadres in te geven. Wij sturen u dan onmiddellijk een nieuw paswoord toe.

Kan ik mijn vorige bestelling gewoon opnieuw bestellen?
Als u aangemeld bent, krijgt u een overzicht van al uw bestellingen. Het volstaat om de gewenste producten opnieuw in uw winkelwagentje te stoppen en op ‘Bestellen en betalen’ te klikken om deze snel opnieuw te kunnen bestellen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Als u bent aangemeld, kunt u steeds uw persoonlijke gegevens wijzigen

125 maanden garantie

De volgende contractvoorwaarden gelden voor de Verlengde Garantie, onverminderd de wettelijke rechten in geval van defecten en zonder deze te beperken. Het inroepen van deze wettelijke rechten is gratis.

1. Duur en begin van de dekking

1.1       Miele Belgium NV, Z.5.Mollem 480, 1730 Mollem verleent 2 jaar garantie vanaf de datum van de aankoop van het apparaat. Met de Verlengde Garantie dekt Miele Belgium NV de reparatiekosten gedurende één, drie of acht jaar onmiddellijk aansluitend op de garantieperiode. De Verlengde garantie van 125 maanden verlengt de 2 jaar garantie met 8 jaar en 5 maanden.De geldigheidsduur staat vermeld op de voorzijde van het certificaat.

1.2       Het contract van de Verlengde Garantie voor een jaar wordt automatisch verlengd met nog eens twaalf (12) maanden tot tien (10) jaar na de aankoopdatum van het toestel. Daarna loopt het contract automatisch af. Het kan ook schriftelijk worden opgezegd uiterlijk een maand voor het einde van de jaarlijkse dekkingsperiode vanaf de eerste dag van de geldigheids-/verlengingsdatum. De automatische verlenging wordt van kracht nadat de klant de factuur die hij bij het begin van de verlengde periode heeft ontvangen, binnen de gegeven termijn heeft betaald.

1.3       Een bestaande Verlengde Garantie voor vijf (5) jaar kan binnen de dekkingsperiode worden verlengd tot tien (10) jaar. Een extra Verlengde Garantie van 125 weken kan verlengd worden tot tien (10) jaar tijdens de geldigheidsperiode ervan. Contacteer Miele Customer Service voor de aankoop van deze verlenging.

1.4       Miele behoudt zich het recht voor om te allen tijde prijsaanpassingen door te voeren. Bij aankoop van een Verlengde Garantie gelden de prijzen uit de prijslijst die geldig was op het moment van afsluiten. Prijswijzigingen van de Verlengde Garantie voor één jaar kunnen worden genoteerd op de jaarfactuur. Voorafgaande schriftelijke kennisgeving wordt niet gegeven. Indien de factuur binnen de betalingstermijn wordt betaald, wordt ervan uitgegaan dat de prijswijziging is aanvaard. Bij niet-uitgevoerde betaling wordt de garantie niet verlengd.

            Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

1.5       Het certificaat zal per e-mail worden verstrekt.

1.6       De reparatie van de machine of de levering van reserveonderdelen verlengt de contractduur niet.

2. Voorwaarden

2.1       Het apparaat is gekocht bij een geautoriseerde vakhandelaar of rechtstreeks bij Miele in een EU-land, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen.

2.2       Op het ogenblik van de aankoop of activatie van de Verlengde Garantie bevindt het toestel zich in België.

2.3       Het certificaat geldt telkens slechts voor een specifieke Miele-machine en is niet overdraagbaar.

2.4       Als de machine van eigenaar verandert of als de eigenaar naar een ander adres verhuist, moet Miele hiervan op de hoogte worden gesteld zodat het certificaat geldig blijft.

2.5       Het certificaat moet worden geregistreerd en afgesloten binnen de machinegarantieperiode van 2 jaar. De Verlengde Garantie voor een jaar kan ook direct na een onderhoudsbezoek van een Miele-technicus worden verkregen op toestellen die niet ouder zijn dan tien (10) jaar.

2.6       De diensten in het kader van de Verlengde Garantie worden uitsluitend verleend binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

2.7       Diensten in het kader van de Verlengde Garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de Miele-klantendienst of een door Miele Belgium NV erkende onderhoudspartner. U kunt contact opnemen met de Miele-klantenservice via miele.be/service.

2.8       Op verzoek van Miele moeten de aankoopbon en het certificaat worden getoond.

2.9       Indien de klant geen aanspraak kan maken op de Verlengde Garantie, worden de kosten van reparaties en andere verleende diensten (bijv. controle van het toestel) volgens de geldende tarieven gefactureerd.

2.10     Een toestel met certificaat is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik.

2.11     De Verlengde Garantie geldt niet voor koffiezetapparaten, ProfiLine-vaatwassers, Little Giants en Miele Professional-toestellen. Voor al deze apparaten zijn speciale onderhoudsaanbiedingen van toepassing.

3. Dekking en bereik

3.1       Defecten aan de machine worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen door reparatie of vervanging van de onderdelen in kwestie. Alle reiskosten, voorrijkosten, arbeidskosten en kosten voor reserveonderdelen zijn ten laste van Miele Belgium NV. Reserveonderdelen of -apparaten worden eigendom van Miele Belgium NV.

3.2       Indien het niet langer financieel zinvol is om de machine te repareren of reparatie onmogelijk is, krijgt de klant een identieke of gelijkwaardige nieuwe machine. Bij een nieuwe machine ter vervanging van de oude kan de communicatie (connectiviteit) met andere machines en het bestaande huishoudelijke systeem niet worden gegarandeerd. Een andere mogelijkheid is dat, indien daar om wordt verzocht, de machine wordt vergoed volgens de huidige marktwaarde. Als de huidige marktwaarde van het toestel door Miele wordt vergoed, vervalt het certificaat. Als de machine wordt vervangen, wordt de resterende in het certificaat vermelde dekkingsperiode op het nieuwe toestel overgedragen.

3.3       De Verlengde Garantie dekt geen andere schadeclaims tegen Miele Belgium NV, behalve in gevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke nalatigheid van de technicus van de technische dienst die optreedt in opdracht van Miele Belgium NV of aansprakelijkheid als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid..

3.4       De levering van verbruiksartikelen en toebehoren valt niet onder deze overeenkomst.

4. Beperkingen

De Verlengde Garantie dekt geen kosten voor reparaties wanneer een defect het gevolg is van het volgende:

4.1       Onjuiste installatie, bijv. niet-naleving van de relevante veiligheids-voorschriften en schriftelijke bedienings- en installatie-instructies.

4.2       Onjuist gebruik en onjuiste bediening, zoals het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of chemicaliën, alsmede schade veroorzaakt door het in contact komen met vloeistoffen, bouwstof of toner.

4.3       Een machine die in een andere EU-lidstaat (met uitzondering van de Republiek Ierland) of Zwitserland is gekocht, kan ongeschikt zijn voor gebruik of kan onderworpen zijn aan gebruiksbeperkingen op grond van andere technische specificaties.

4.4       Externe factoren zoals schade als gevolg van transport, schokken en stoten, slechte milieuomstandigheden of natuurverschijnselen.

4.5       Reparaties of wijzigingen die niet door opgeleide en door Miele erkende onderhoudspartners zijn uitgevoerd.

4.6       Schade aan niet-standaard toebehoren en het niet gebruiken van originele Miele-onderdelen of door Miele erkende toebehoren.

4.7       Glasbreuk en defecte lampen.

4.8       Schommelingen in de stroomvoorziening die de door de fabrikant opgegeven toleranties overschrijden.

4.9       Het niet uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

4.10     Gebruiksgerelateerde en natuurlijke slijtage, zoals de afnemende capaciteit van accu's en onderdelen die volgens de gebruiksaanwijzing tijdens de levensduur van het product regelmatig moeten worden vervangen.

5. Gegevensbescherming

In het kader van de dienstverlening aan klanten verzamelt en verwerkt Miele persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring raadplegen op Privacybeleid.

6. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na veertien dagen vanaf de dag waarop het contract werd afgesloten. Om het herroepings-recht uit te oefenen, moet u ons (Miele Belgium N.V., Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem, 02/451.16.16, contact@miele-support.be) op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U mag het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepings-termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeen-gekomen. In elk geval worden u geen kosten aangerekend als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Indien u verzocht om de diensten te laten starten tijdens de herroepings-termijn, moet u ons een bedrag betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is verstrekt totdat u ons uw herroeping van dit contract hebt meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Model van het herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wenst te herroepen.)

Aan (Miele Belgium N.V., Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem, 02/451.16.16, contact@miele-support.be):

Ik/Wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) opzeg/opzeggen,

Besteld op (*)/ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

 

 

125 weken garantie

De volgende contractvoorwaarden gelden voor de Verlengde Garantie, onverminderd de wettelijke rechten in geval van defecten en zonder deze te beperken. Het inroepen van deze wettelijke rechten is gratis.

 

1. Duur en begin van de dekking

1.1 Miele Belgium NV, Z.5.Mollem 480, 1730 Mollem verleent 2 jaar garantie vanaf de datum van de aankoop van het apparaat. Met de Verlengde Garantie dekt Miele Belgium NV de reparatiekosten gedurende één, drie of acht jaar onmiddellijk aansluitend op de garantieperiode. De Verlengde garantie van 125 maanden verlengt de 2 jaar garantie met 8 jaar en 5 maanden.De geldigheidsduur staat vermeld op de voorzijde van het certificaat.

1.2 Het contract van de Verlengde Garantie voor een jaar wordt automatisch verlengd met nog eens twaalf (12) maanden tot tien (10) jaar na de aankoopdatum van het toestel. Daarna loopt het contract automatisch af. Het kan ook schriftelijk worden opgezegd uiterlijk een maand voor het einde van de jaarlijkse dekkingsperiode vanaf de eerste dag van de geldigheids-/verlengingsdatum. De automatische verlenging wordt van kracht nadat de klant de factuur die hij bij het begin van de verlengde periode heeft ontvangen, binnen de gegeven termijn heeft betaald.

1.3 Een bestaande Verlengde Garantie voor vijf (5) jaar kan binnen de dekkingsperiode worden verlengd tot tien (10) jaar. Een extra Verlengde Garantie van 125 weken kan verlengd worden tot tien (10) jaar tijdens de geldigheidsperiode ervan. Contacteer Miele Customer Service voor de aankoop van deze verlenging.

1.4 Miele behoudt zich het recht voor om te allen tijde prijsaanpassingen door te voeren. Bij aankoop van een Verlengde Garantie gelden de prijzen uit de prijslijst die geldig was op het moment van afsluiten. Prijswijzigingen van de Verlengde Garantie voor één jaar kunnen worden genoteerd op de jaarfactuur. Voorafgaande schriftelijke kennisgeving wordt niet gegeven. Indien de factuur binnen de betalingstermijn wordt betaald, wordt ervan uitgegaan dat de prijswijziging is aanvaard. Bij niet-uitgevoerde betaling wordt de garantie niet verlengd.

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

1.5 Het certificaat zal per e-mail worden verstrekt.

1.6 De reparatie van de machine of de levering van reserveonderdelen verlengt de contractduur niet.

2. Voorwaarden

2.1 Het apparaat is gekocht bij een geautoriseerde vakhandelaar of rechtstreeks bij Miele in een EU-land, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen.

2.2 Op het ogenblik van de aankoop of activatie van de Verlengde Garantie bevindt het toestel zich in België.

2.3 Het certificaat geldt telkens slechts voor een specifieke Miele-machine en is niet overdraagbaar.

2.4 Als de machine van eigenaar verandert of als de eigenaar naar een ander adres verhuist, moet Miele hiervan op de hoogte worden gesteld zodat het certificaat geldig blijft.

2.5 Het certificaat moet worden geregistreerd en afgesloten binnen de machinegarantieperiode van 2 jaar. De Verlengde Garantie voor een jaar kan ook direct na een onderhoudsbezoek van een Miele-technicus worden verkregen op toestellen die niet ouder zijn dan tien (10) jaar.

2.6 De diensten in het kader van de Verlengde Garantie worden uitsluitend verleend binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

2.7 Diensten in het kader van de Verlengde Garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de Miele-klantendienst of een door Miele Belgium NV erkende onderhoudspartner. U kunt contact opnemen met de Miele-klantenservice via miele.be/service.

2.8 Op verzoek van Miele moeten de aankoopbon en het certificaat worden getoond.

2.9 Indien de klant geen aanspraak kan maken op de Verlengde Garantie, worden de kosten van reparaties en andere verleende diensten (bijv. controle van het toestel) volgens de geldende tarieven gefactureerd.

2.10 Een toestel met certificaat is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik.

2.11 De Verlengde Garantie geldt niet voor koffiezetapparaten, ProfiLine-vaatwassers, Little Giants en Miele Professional-toestellen. Voor al deze apparaten zijn speciale onderhoudsaanbiedingen van toepassing.

3. Dekking en bereik

3.1 Defecten aan de machine worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen door reparatie of vervanging van de onderdelen in kwestie. Alle reiskosten, voorrijkosten, arbeidskosten en kosten voor reserveonderdelen zijn ten laste van Miele Belgium NV. Reserveonderdelen of -apparaten worden eigendom van Miele Belgium NV.

3.2 Indien het niet langer financieel zinvol is om de machine te repareren of reparatie onmogelijk is, krijgt de klant een identieke of gelijkwaardige nieuwe machine. Bij een nieuwe machine ter vervanging van de oude kan de communicatie (connectiviteit) met andere machines en het bestaande huishoudelijke systeem niet worden gegarandeerd. Een andere mogelijkheid is dat, indien daar om wordt verzocht, de machine wordt vergoed volgens de huidige marktwaarde. Als de huidige marktwaarde van het toestel door Miele wordt vergoed, vervalt het certificaat. Als de machine wordt vervangen, wordt de resterende in het certificaat vermelde dekkingsperiode op het nieuwe toestel overgedragen.

3.3 De Verlengde Garantie dekt geen andere schadeclaims tegen Miele Belgium NV, behalve in gevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke nalatigheid van de technicus van de technische dienst die optreedt in opdracht van Miele Belgium NV of aansprakelijkheid als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.. 

3.4 De levering van verbruiksartikelen en toebehoren valt niet onder deze overeenkomst.

 

4. Beperkingen

De Verlengde Garantie dekt geen kosten voor reparaties wanneer een defect het gevolg is van het volgende:

4.1 Onjuiste installatie, bijv. niet-naleving van de relevante veiligheids-voorschriften en schriftelijke bedienings- en installatie-instructies.

4.2 Onjuist gebruik en onjuiste bediening, zoals het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of chemicaliën, alsmede schade veroorzaakt door het in contact komen met vloeistoffen, bouwstof of toner.

4.3 Een machine die in een andere EU-lidstaat (met uitzondering van de Republiek Ierland) of Zwitserland is gekocht, kan ongeschikt zijn voor gebruik of kan onderworpen zijn aan gebruiksbeperkingen op grond van andere technische specificaties.

4.4 Externe factoren zoals schade als gevolg van transport, schokken en stoten, slechte milieuomstandigheden of natuurverschijnselen.

4.5 Reparaties of wijzigingen die niet door opgeleide en door Miele erkende onderhoudspartners zijn uitgevoerd.

4.6 Schade aan niet-standaard toebehoren en het niet gebruiken van originele Miele-onderdelen of door Miele erkende toebehoren.

4.7 Glasbreuk en defecte lampen.

4.8 Schommelingen in de stroomvoorziening die de door de fabrikant opgegeven toleranties overschrijden.

4.9 Het niet uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

4.10 Gebruiksgerelateerde en natuurlijke slijtage, zoals de afnemende capaciteit van accu's en onderdelen die volgens de gebruiksaanwijzing tijdens de levensduur van het product regelmatig moeten worden vervangen.

5. Gegevensbescherming

In het kader van de dienstverlening aan klanten verzamelt en verwerkt Miele persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring raadplegen op Privacybeleid [miele.be/legal/privacy].

 

 

01/2024 

Algemene voorwaarden voor de herstelling tegen vaste prijs

 

De “Herstelling aan vaste prijs” dekt alle herstelkosten voor een éénmalige vaste betaling.  De hiernavolgende voorwaarden zijn een aanvulling van de de Miele Algemene Voorwaarden en zijn bijkomend van toepassing op de “herstellingen aan vaste prijs”.

 

1. Voorwaarden

De “Herstelling tegen vaste prijzen” dient minimaal 1 werkdag voorafgaand aan het servicebezoek telefonisch bij de klantendienst worden aangevraagd door de consument. Wanneer de “Herstelling tegen vaste prijs” niet minimaal 24 uur voor het servicebezoek wordt geboekt, worden de actuele voorrijdkosten (zoals op www.miele.be gespecificeerd) plus de onderdelen en extra werkzaamheden berekend. Zodra de technicus ter plaatse is, is de optie “Herstelling tegen vaste prijs” niet meer beschikbaar.

Wanneer meerdere apparaten moeten worden gerepareerd, waarvoor de “Herstelling aan vaste prijs” geldt, dan wordt het tweede en volgende apparaten een gereduceerd tarief aangerekend.  De prijsreductie komt overeen met de prijs van de voorrijkosten die bij een herstelling onder regie wordt aangerekend. Voor bijkomende herstellingen aan apparaten waarvoor geen “Herstelling tegen vaste prijs” geldt, gelden de normale regietarieven. Er worden geen voorrijkosten aangerekend wanneer dergelijke toestellen gelijktijdig en op hetzelfde adres worden hersteld als het apparaat waarvoor de “Herstelling tegen vaste prijs” geldt.

Indien er tijdens een “Herstelling aan Vaste Prijs” tilhulp nodig is vanwege installatiebeperkingen, wordt er een toeslag van 100 EUR in rekening gebracht.

De “Herstelling tegen vaste prijs” is niet van toepassing voor MasterCool koel- en vrieskasten, Dialog Ovens en Range Cookers. 

De “Herstelling aan Vaste Prijs” is aan deze “Algemene voorwaarden voor de herstelling tegen vaste prijs” alsook de “Miele Algemene Voorwaarden” onderworpen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze “Algemene voorwaarden voor de herstelling tegen vaste prijs" en de Miele Algemene Voorwaarden, hebben deze “Algemene voorwaarden voor de herstelling tegen vaste prijs” voorrang.

 

2. Inhoud en omvang

De “Herstelling tegen vaste prijs” omvat het volgende:

2.1         Alle reis- en voorrijdkosten.

2.2         Alle werkzaamheden en onderdelen, om het apparaat voor wat betreft de op het tijdstip van afspraak gemelde storing te repareren, inclusief vervolgbezoeken, indien onderdelen moeten worden besteld, die niet in het voertuig van de technicus beschikbaar zijn.

2.3         Alleen de op het tijdstip van de boeking gemelde storing  wordt door de “Herstelling tegen vaste prijs” afgedekt.  Bijkomende herstellingen worden aangerekend aan het regietarief zoals vermeld op www.miele.be plus de prijs van de gebruikte onderdelen.

2.4         In aanvulling op de hem wettelijk toegekende garantierechten ten aanzien van de verkoper en zonder beperkingen van deze biedt Miele op de “Herstelling tegen vaste prijs” een garantie van 12 maanden aan op onderdelen en werkzaamheden, beginnend vanaf de reparatiedatum. Wanneer binnen deze periode dezelfde storing nogmaals optreedt, dan wordt de storing kosteloos verholpen, voor zover het betreffende apparaat correct is geïnstalleerd en conform de aanwijzingen van de fabrikant is onderhouden en niet is misbruikt.  Bijkomende voorwaarden volgens de “Algemene voorwaarden voor de garantie op herstelling” zijn dan van toepassing, in aanvulling van deze “Algemene voorwaarden voor de herstelling tegen vaste prijs”.

2.5         Wanneer het apparaat binnen 12 maanden na de reparatie andere fouten vertoont, die met de eerste reparatie samenhangen of dezelfde oorzaak kunnen hebben, moet een technicus ter plaatse een foutdiagnose uitvoeren. Wanneer uit de diagnose blijkt, dat de fout niet met de oorspronkelijke reparatie samenhangt, is de klant verplicht de arbeidskosten van de technicus te voldoen. In dat geval biedt de technicus de keuze tussen een volgende “Herstelling tegen vaste prijs” of een herstelling aan de regietarieven zoals vermeldt op www.miele.be aan, afhankelijk van de goedkoopste optie.  Wanneer de klant niet voor een herstelling kiest, wordt het normale voorrijdtarief voor de inzet van de technicus berekend.

2.6         Wanneer een reparatie van het apparaat niet meer mogelijk of niet meer rendabel is zal Miele de “Herstelling aan Vaste Prijs” niet uitvoeren.  De klant kan in dat geval kiezen de herstelling te laten uitvoeren aan de standaard regietarieven (zoals vermeld op www.miele.be) plus de prijs van de onderdelen of brengt Miele België het forfait voor de verplaatsingskosten + eerste 15 minuten in rekening (100 EUR inclusief BTW). In dat geval biedt Miele België de klant een vervangend apparaat aan, waarbij deze kosten worden verrekend met de kosten van het nieuwe apparaat zodat het bezoek van de technicus in dat geval gratis is. Dit aanbod geldt tot 90 dagen na het bezoek van de technicus.

 

3.             Beperkingen

De volgende storingen worden niet door een “Herstelling tegen vaste prijzen” gedekt:

Wasmachines: trommels, lagers, trommelkruisen en lagerkruisen.

Droogkasten : trommels en warmtepomp

Koel- en vries apparaten: vervangen van koudemiddelgassen of compressoren.

Kookplaten : glasplaten

Elke glasbreuk, cosmetische schade zonder invloed op de goede werking, normale slijtage en gebruikssporen, en interne uitrusting en accessoires.

Alle apparaten waarvoor Miele of een servicepartner van Miele al een servicebezoek heeft uitgevoerd en waarvoor een diagnose/kostenvoorstel voor de reparatie van de gemelde storing is opgesteld.

Alle Miele Professional apparaten of huishoudelijk apparaten, die in een bedrijfsmatige omgeving worden gebruikt.

Elke fout of schade veroorzaakt door externe factoren zoals bvb. inwerking van weersomstandigheden of natuurverschijnselen, stroom- en spanningsschommelingen die buiten de tolerantiegrenzen vallen die zijn opgegeven door de fabrikant

 

4.            Annuleren

Er gelden de volgende rechten voor het annuleren van de overeenkomst:

4.1         De “Herstelling tegen vaste prijzen” kan tot een dag voor de geplande reparatie-afspraak tegen volledige restitutie worden geannuleerd. Bij een annulering op de afgesproken dag zelf heeft Miele België het recht, de actuele voorrijdkosten in rekening te brengen.

4.2         De “Herstelling tegen vaste prijzen” kan worden geannuleerd wanneer Miele België de klant over een verandering van de dienstverlening, een fout in de prijzen, een verkeerde beschrijving van de dienstverlening of een verandering van de voorwaarden, waarmee de klant niet akkoord gaat, informeert of omdat het gevaar bestaat, dat de dienstverlening vanwege omstandigheden, waar Miele geen invloed op heeft, aanmerkelijk wordt vertraagd.

Onderhoudsservice - de volgende contractvoorwaarden zijn van toepassing:

 

1. Diensten

1.1   De Onderhoudsservice is een eenmalig aanbod voor service en onderhoud aan huis, uitgevoerd door gediplomeerde technici van Miele. Deze service geeft de koper recht op één professionele analyse van de onderhoudstoestand en de werking van één of meerdere toestellen van Miele, zoals vermeld in de onderhoudsserviceopdracht.

1.2   Het onderhoudsbezoek omvat een grondige reiniging en behandeling en een grondig onderhoud van het toestel, net als een prestatiecontrole met diagnosetools. Programma's en software worden bijgewerkt (indien van toepassing) en de onderhoudsproducten die nodig zijn voor het reinigen van het toestel (de toestellen) tijdens het onderhoudsbezoek zijn inbegrepen.

1.3   Miele (land van het verkoopfiliaal) zal het bezoek aan huis plannen op een geschikt tijdstip en een geschikte datum.

1.4   Indien tijdens het bezoek eventuele storingen of slijtageverschijnselen worden vastgesteld die buiten de garantie- of aansprakelijkheidsperiode van de fabrikant vallen, kunnen reparaties worden uitgevoerd indien de consument dit wenst. De kosten van de nodige reserveonderdelen en werkzaamheden worden dan afzonderlijk gefactureerd volgens de geldende tarieven.

 

2. Voorwaarden

2.1  De Onderhoudsservice is uitsluitend van toepassing op het premiumassortiment van huishoudtoestellen van Miele die in een huishoudelijke omgeving werken, ongeacht de datum van aankoop.

2.2  Alleen toestellen die juist zijn geïnstalleerd en werden bediend volgens de installatie- en bedieningshandleiding die bij elk product wordt geleverd, komen in aanmerking voor de Onderhoudsservice.

2.3   De Onderhoudsservice wordt alleen verleend in (land).

 

3. Betaling
3.1   Voor de Onderhoudsservice gelden de prijzen die zijn vermeld in de prijslijst bij het plaatsen van de bestelling.
3.2  Het volledige bedrag van de prijs moet worden betaald op de datum dat de service wordt voltooid.

3.3  Indien de consument niet aanwezig of beschikbaar is op het afgesproken tijdstip en de afgesproken datum van het onderhoudsbezoek, behoudt Miele (land van het verkoopfiliaal) zich het recht voor om alle kosten te factureren.

 

4. Beperkingen
De Onderhoudsservice dekt niet het volgende:

a)  Reparatie van een toestel/toestellen van Miele dat/die een duidelijk defect vertoont/vertonen op het moment van het onderhoudsbezoek;

b)  Aanvullende diensten zoals reparaties (afzonderlijk te factureren volgens de geldende tarieven);

c)  Wasmachine- en vaatwasserreiniger en behandelingsproducten van Miele naast de producten die zijn vermeld in 1.2 en die de consument in de toekomst kan gebruiken;

d)  Schade door verkeerd gebruik (inclusief het niet correct onderhouden, behandelen of gebruiken), verwaarlozing, ongeval of gewone slijtage;

e)  Reiniging en onderhoud wanneer het toestel (de toestellen) verwaarloosd en niet onderhouden werd (werden) (inclusief de reiniging van de binnenkant van ingebouwde combi-stoomovens en ingebouwde compacte wandovens met microgolfoven);

f)   Het assortiment professionele toestellen van Miele of huishoudtoestellen van Miele die in een commerciële omgeving worden gebruikt.

 

5. Aansprakelijkheid
De Onderhoudsservice dekt geen andere schadeclaims tegen Miele (land van het verkoopfiliaal), behalve in gevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke nalatigheid van de technicus van de technische dienst die optreedt in opdracht van Miele (land van het verkoopfiliaal) of aansprakelijkheid als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

 

6. Gegevensbescherming
Miele verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, zie onze privacyverklaring op [link invoegen naar de VG-specifieke privacyverklaring op uw website].

 

7.     Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na veertien dagen vanaf de dag waarop het contract werd afgesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (land van het verkoopfiliaal, geografisch adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres) op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U mag het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In elk geval worden u geen kosten aangerekend als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Indien u verzocht om de diensten te laten starten tijdens de herroepingstermijn, moet u ons een bedrag betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is verstrekt totdat u ons uw herroeping van dit contract hebt meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

 

Model van het herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wenst te herroepen.)

— Aan (land van het verkoopfiliaal, geografisch adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres):

— Ik/Wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) opzeg/opzeggen,

— Besteld op (*)/ontvangen op (*),

— Naam van de consument(en),

— Adres van de consument(en),

— Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Einde van de informatie over de herroeping.

1. Toepassingsgebied, Contracttaal, Opslaan van de contracttekst

1.1 Deze Miele Algemene Voorwaarden voor professionele reparateurs (Voorwaarden) zijn van toepassing op:

 1. het gebruik van de Miele Professional Repairer Shop (de Shop);
 2. de aankoop en/of bestelling van (1) Miele-onderdelen voor de professionele reparateur (Onderdelen), (2) Miele-software en andere digitale producten voor de professionele reparateur (Digitale Producten) en (3) gratis en betalende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor de professionele reparateur (Diensten) via de Shop.

1.2 Wij zijn Miele NV, een in België geregistreerde onderneming. Ons bedrijfsregistratienummer is BE 0403.230.978 en onze maatschappelijke zetel is Z.5 Mollem, 480, 1731 Mollem.

1.3 Bestellingen mogen uitsluitend worden geplaatst door U, een Externe Miele-technici, die ondernemer is in de zin van artikel I.1.1° van boek I van het WER (Wetboek van economisch recht) of een rechtspersoon naar publiek recht of eender welke natuurlijke persoon die de Producten en/of Diensten gebruikt in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit voor een ondernemer in de zin van artikel I van boek I van het WER of voor een rechtspersoon naar publiek recht (bijv. werknemers) - in geen geval echter een consument in de zin van artikel I.1.2° van boek I van het WER (Externe Miele-technici of U). Wij zullen geen voorwaarden van de professionele reparateur accepteren.

1.4 De contracttaal is het Nederlands.

1.5 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat U Uw bestelling bij ons indient. Deze Voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij Onderdelen, Digitale Producten en Diensten aan u zullen leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als U denkt dat er een fout staat in deze voorwaarden, neem dan contact met ons op om dit te bespreken. Deze voorwaarden zijn beschikbaar in de Shop. U kunt deze voorwaarden en Uw vorige bestellingen bekijken in Uw klantenaccount in de Shop. U kunt de voorwaarden ook bekijken, downloaden, opslaan en afdrukken op deze zelfde pagina.
 

2. Voorwaarden voor het gebruik van de Shop

Klantenaccount

2.1 U heeft een registratie en een account voor de Shop nodig om de Shop te kunnen gebruiken.  Nadat U Uw gegevens hebt ingevoerd, kunt U het registratieproces beëindigen door op de knop "Registreren" te klikken, waarna automatisch een registratieaanvraag naar Miele wordt verzonden. Miele beslist naar eigen goeddunken over de acceptatie van de registratieaanvraag. Miele heeft het recht om van de professionele reparateur te verlangen dat hij aantoont dat (i) de professionele reparateur over de technische competentie beschikt om huishoudelijke apparaten te repareren en voldoet aan de geldende voorschriften voor reparateurs van elektrische apparatuur in de lidstaten waar hij actief is en (ii) de professionele reparateur gedekt is door een verzekering die de uit zijn activiteit voortvloeiende aansprakelijkheden dekt, ongeacht of dit door de lidstaat wordt vereist. Miele aanvaardt of weigert de registratie binnen vijf (5) werkdagen na de datum van het verzoek. Als Miele de registratieaanvraag aanvaardt, zal Miele uw succesvolle registratie bevestigen op de Shop of per e-mail. Na succesvolle registratie wordt er een account voor U aangemaakt en kunt U inloggen met behulp van Uw toegangsgegevens (e-mailadres en wachtwoord).
 

Verdere voorwaarden

2.2 Om gebruik te kunnen maken van onze Digitale Producten en/of Diensten, dient U ervoor te zorgen dat U voldoet aan alle vereisten die voor het desbetreffende Digitale Product of de desbetreffende Digitale Dienst zijn vastgesteld. U vindt alle specifieke vereisten voor Digitale Producten en/of Diensten in de respectieve beschrijving van het Digitale Product of de Digitale Dienst.  
 

3. Sluiting van het contract en correctie van invoerfouten

De beschikbaarheid van onze Onderdelen, Digitale Producten en Diensten in de Shop vormen geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. U kunt een bepaald Onderdeel, Digitaal Product en/of Dienst in het virtuele winkelmandje plaatsen door op de knop "in het winkelmandje" te klikken, zonder een aanvraag tot bestelling te doen. De geselecteerde Onderdelen, Digitale Producten en Diensten kunnen te allen tijde worden gecontroleerd en gewijzigd. Voordat u uw bestelling plaatst, kunt u nog meer Onderdelen, Digitale Producten en Diensten in het winkelmandje leggen of deze verwijderen door het symbool van de prullenmand te selecteren en ze zo uit het winkelmandje te verwijderen. Uw bestelling van de op de bestelsite vermelde Onderdelen, Digitale Producten en Diensten is bindend zodra U op de knop "Nu kopen" of "Nu bestellen met betalingsverplichting" klikt. Onze aanvaarding van Uw bestelling vindt plaats wanneer wij U een e-mail sturen om deze te aanvaarden of door U uiterlijk binnen vijf dagen na Uw bestelling een aparte orderbevestiging te sturen, op welk moment een overeenkomst tussen U en ons tot stand komt.
 

4. Onderdelen, digitale producten en diensten

Algemeen

4.1 U vindt details over de respectieve Onderdelen, Digitale Producten en Diensten, inclusief informatie over de respectieve licentie-/servicetermijnen voor Digitale Producten en Diensten en specifieke vereisten voor het respectieve Digitale Product of de respectieve Digitale Dienst in de Beschrijving van het Digitale Product/de Digitale Dienst zoals beschikbaar gesteld in de Shop.

4.2 De afbeeldingen van de Onderdelen, Digitale Producten en Diensten in onze Winkel dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij al het mogelijke hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat een nauwkeurige weergave is van de kleur van de Onderdelen, Digitale Producten en Diensten. Uw Onderdeel, Digitaal Product of Dienst kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.
 

Onderdelen

4.3 Het is u alleen toegestaan Onderdelen aan te schaffen en deze te gebruiken en te distribueren of op andere wijze ter beschikking te stellen van een derde partij om diensten te verlenen in het kader van een servicecontract met uw klant. Voor alle duidelijkheid wordt gesteld dat elke commerciële distributie van Onderdelen en elke andere commerciële exploitatie van de Onderdelen buiten het voormelde toepassingsgebied uitdrukkelijk verboden is.

4.4 Miele behoudt zich de eigendom van geleverde Onderdelen voor tot ontvangst van alle betalingen die voortvloeien uit of verband houden met de zakelijke relatie tussen u en Miele. Als u met de betaling in gebreke blijft, is Miele gerechtigd om de geleverde onderdelen na het verstrijken van een door Miele vastgestelde redelijke termijn terug te vorderen en te gebruiken. Het hieruit voortvloeiend kredietbedrag zal worden verrekend met uw openstaande vorderingen, onder aftrek van de kosten voor de transactie. U mag Onderdelen uitsluitend gebruiken en verkopen in het kader van uw normale bedrijfsactiviteiten en overeenkomstig de bepaling in artikel 4.3 hierboven. U hebt niet het recht om Onderdelen te verpanden of te gebruiken als garantie voor vorderingen van derden. U draagt hierbij aan Miele alle vorderingen over die voortvloeien uit de verkoop van Onderdelen aan derden ter hoogte van de reeds aan u geleverde Onderdelen. Miele aanvaardt hierbij deze overdracht. Indien de totale waarde van de zekerheidsrechten van Miele de waarde van alle zekergestelde vorderingen met meer dan twintig (20) % overschrijdt, zal het eventuele overschot van deze zekerheidsrechten op uw verzoek worden vrijgegeven. U dient Miele onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer Onderdelen door een derde worden of zullen worden verpand of anderszins gevorderd. U bent aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven van Miele die voortvloeien uit een door een derde ingestelde vordering (derdenbeslag) tot executie overeenkomstig 1542 van het Gerechtelijk Wetboek.

4.5 Miele garandeert dat de Onderdelen voldoen aan de door Miele uitdrukkelijk vermelde specificaties op het moment dat het risico van verlies of beschadiging van dergelijke Onderdelen op u overgaat. Indien een Onderdeel niet voldoet aan de door Miele uitdrukkelijk vermelde specificaties ("Gebrek"), zal Miele - op voorwaarde dat u voldoet aan de onderstaande meldingsplichten - naar eigen redelijk goeddunken het Onderdeel met een Gebrek repareren of het Onderdeel vervangen door een gereviseerd Onderdeel. Als Miele niet in staat is om het Defect binnen twee (2) pogingen te verhelpen, hebt u het recht om de betreffende bestelling van het Defecte Onderdeel te beëindigen. U bent verplicht om geleverde onderdelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. U kunt alleen aanspraak maken op reparaties als gevolg van de levering van een gebrekkig Onderdeel als u Miele hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt. Dergelijke claims worden als onverwijld beschouwd wanneer ze binnen twee (2) weken na levering worden ingediend. Verborgen gebreken dienen onverwijld na ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld, echter in ieder geval uiterlijk twaalf (12) maanden na ontvangst van de levering van het desbetreffende Onderdeel. Indien U nalaat een behoorlijke en tijdige kennisgeving te doen, is onze aansprakelijkheid voor de niet gemelde gebreken uitgesloten. De bepaling van artikel 10 blijven van kracht.
 

Gebruik van de digitale producten en licentieovereenkomsten met eindgebruikers

4.6 Wij bieden onze Digitale Producten over het algemeen aan op basis van een vaste licentietermijn van één (1) maand of twaalf (12) maanden, afhankelijk van Uw bestelling en correcte betaling van de licentievergoedingen die voor het Digitale Product in rekening worden gebracht en Uw strikte naleving van deze Voorwaarden, de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) die beschikbaar wordt gesteld op de respectieve Digitale Productpagina's en die moet worden aanvaard om de Digitale Producten te kunnen gebruiken en alle toepasselijke wetten. Uw vaste licentietermijn voor het respectieve Digitale Product zal automatisch aflopen aan het einde van de termijn. Het staat U echter vrij om het Digitale Product opnieuw te bestellen in de Shop, mits het Digitale Product nog beschikbaar is.
 

Gebruik van de diensten en servicevoorwaarden

4.7 Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of in de respectievelijke Service beschrijvingen of uitdrukkelijk overeengekomen tussen U en ons, verlenen wij U de respectievelijke Service (= beperkt, niet-exclusief, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de Reparatie- en Onderhoudsinformatie) voor het overeengekomen bedrag van (1) genoemde gebruiker, onder voorbehoud van Uw bestelling en correcte betaling van de voor de Services in rekening gebrachte vergoedingen en Uw strikte naleving van deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten.

4.8 Wij bieden onze Diensten over het algemeen aan op basis van een vaste servicetermijn van één (1) maand of twaalf (12) maanden. Uw vaste diensttermijn voor de betreffende Dienst zal automatisch aflopen aan het einde van de termijn. Het staat U echter vrij om de Dienst opnieuw te bestellen in de Winkel, mits de Dienst nog beschikbaar is.  

4.9 U erkent en gaat akkoord met de volgende beperkingen en garandeert dat U derden niet zult aanmoedigen of faciliteren om deze beperkingen te schenden.

 1. U zult de Diensten niet verspreiden, verkopen, verhuren of anderszins in licentie geven of in sublicentie geven zonder onze voorafgaande toestemming;
 2. U zult de Diensten niet met meer gebruikers gebruiken dan U is toegestaan;
 3. U zult de Diensten niet gebruiken voor illegale doeleinden of op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden of met enige toepasselijke wet;
 4. U zult geen malware, defecten of andere zaken van destructieve aard of andere zaken die een bedreiging kunnen vormen voor de diensten of andere producten en/of diensten die door Miele beschikbaar worden gesteld, overbrengen naar servers of netwerken die verbonden zijn met producten en/of diensten die door Miele beschikbaar worden gesteld;
 5. U zult de Diensten niet vertalen, decompileren, kopiëren, onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide werken maken of anderszins wijzigen, tenzij U daartoe uitdrukkelijk gerechtigd bent onder toepasselijk dwingend recht;
   

5. Activering van digitale producten en diensten

Na onze aanvaarding van Uw bestelling, zal het Digitale Product en/of de Dienst voor Uw gebruik worden geactiveerd. Wat onze Digitale Producten betreft, zult U een link ontvangen waar U de installatiebestanden voor het respectieve Digitale Product kunt vinden en downloaden.
 

6. Voorwaarden en leveringstermijnen voor onderdelen

6.1 Levering wordt uitgevoerd door onze externe leveringspartners. Levertijden voor individuele onderdelen staan op de afrekenpagina.

6.2 Wij zullen de Onderdelen verzenden na aanvaarding van uw bestelling. De leveringstermijn gaat in op de eerste werkdag na aanvaarding van uw bestelling.

6.3 Wij leveren alleen binnen België en het Groothertogdom Luxemburg.

6.4 Indien wij verhinderd worden de bestelling uit te voeren ten gevolge van staking, lock-out, overmacht, tekort aan arbeidskrachten buiten onze schuld, onvoorzienbare vertragingen bij onderleveranciers, tussenkomsten van overheden, onvoorspelbare handelingen van derden die niet in onze opdracht handelen, technische omstandigheden buiten onze wil en alle andere gebeurtenissen die onvoorzienbaar zijn en buiten onze verantwoordelijkheid vallen, zullen de leveringstermijnen geacht worden verlengd te zijn met de tijd dat de verhindering duurt. Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen van het begin en het einde van een dergelijke belemmering. Indien de verhindering de levering met meer dan een maand vertraagt, hebben zowel u als wij het recht de overeenkomst te beëindigen voor de Delen waarop de verhindering betrekking heeft.

6.5 Indien, in uitzonderlijke gevallen, een artikel niet uit voorraad leverbaar is, zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en u een geplande leveringsdatum mededelen of voorstellen dat wij een vergelijkbaar onderdeel leveren. Indien u niet akkoord gaat met deze leveringsdatum of geen levering van een vergelijkbaar onderdeel wenst, wordt de aankoop geannuleerd en worden de reeds betaalde bedragen aan u terugbetaald.
 

7. Prijzen, wijze van betaling en betalingsvoorwaarden

7.1 De registratie en het gebruik van de Shop, alsmede van bepaalde specifieke Diensten zijn gratis.

7.2 De prijzen die worden vermeld voor onze Onderdelen, Digitale Producten en in rekening te brengen Diensten op de product- en dienstenpagina's in de Shop zijn nettoprijzen, exclusief de wettelijke BTW en exclusief eventuele leveringskosten. U kunt de leveringskosten zien op de check-out pagina. De leveringskosten worden vermeld op de check-out pagina naast de prijsopgave.

7.3 De prijzen die voor onze Digitale Producten en Diensten worden vermeld, zijn bedoeld als eenmalige betalingen.

7.4 U heeft de keuze tussen de volgende betalingswijzen: Factuur.

7.5 Als u kiest voor betaling per factuur, ontvangt u een factuur na het sluiten van de betreffende overeenkomst. Facturen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.

7.6 U bent verplicht de geldigheid van de door u gekozen betaalmethode te verzekeren en uw betalingsgegevens up-to-date te houden.

7.7 U hebt niet het recht om betalingen te verrekenen met onze vorderingen, tenzij uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. U hebt ook het recht om betalingen te verrekenen met onze vorderingen als u een kennisgeving van een gebrek of een tegenvordering uit hetzelfde koopcontract doet gelden.
 

8. Gegevensbescherming

8.1 Voor de afwikkeling van de bestelling werken wij samen met verschillende bedrijven, bijvoorbeeld voor de betalingsafwikkeling en de logistiek. Tegelijkertijd zien wij erop toe dat ook onze partners de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming in acht nemen.

8.2 Afhankelijk van de gekozen betalingswijze zal de betalingstransactie voor aankooporders worden uitgevoerd door tussenkomst van een bevoegde dienstverlener, indien vereist.

8.3 Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensprivacy.
 

9. Voorbehoud van wijzigingen

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de omvang van onze Digitale Producten en Diensten te allen tijde met toekomstige werking wijzigen en/of aanvullen met het oog op de verdere ontwikkeling van onze Digitale Producten en Diensten en om veiligheidsredenen, tenzij dit onredelijk is voor U. Wij zullen U tijdig informeren over wijzigingen van onze Digitale Producten en Diensten via e-mail of in de Shop indien en voor zover een wijziging een aanzienlijke impact heeft op de omvang van ons Digitale Product en/of onze Digitale Dienst.
 

10. Beperking van aansprakelijkheid

MIELE IS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE IS VEROORZAAKT DOOR OPZET, GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG EN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DE BELGISCHE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET ZONDER BEPERKING. IN GEVAL VAN LICHTE OF GERINGE NALATIGHEID IS MIELE SLECHTS ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN LEVEN, GEZONDHEID OF PERSOONLIJK LETSEL. IN ALLE ANDERE GEVALLEN VAN LICHTE OF GERINGE NALATIGHEID IS MIELE AANSPRAKELIJK VOOR ZOVER MIELE EEN VERPLICHTING SCHENDT OF NIET NAKOMT DIE ESSENTIEEL IS VOOR DE CORRECTE UITVOERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE VERDERE OVEREENKOMSTEN DIE ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN GESLOTEN EN WAAROP U VERTROUWT OF REGELMATIG KUNT VERTROUWEN - IN DAT GEVAL IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MIELE TEGENOVER U BEPERKT TOT DE TYPISCHE, VOLGENS DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE VOORZIENE SCHADE. VERDERE CLAIMS VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR LICHTE OF GERINGE NALATIGHEID ZIJN UITGESLOTEN.
 

11. Scheidbaarheid

Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van deze paragrafen onwettig is, zullen de overige paragrafen volledig van kracht blijven.
 

12. Toepasselijk recht

Het recht [TOEPASSELIJK RECHT] onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is van toepassing. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden is de handelsrechtbank van Brussel.

EULA voor professionele reparateurs

Ontworpen en getest voor een levensduur tot 20 jaar

Tijdens de ontwikkelingsfase van de hieronder genoemde productcategorieën heeft Miele rigoureuze duurzaamheidstests uitgevoerd waarbij een gemiddeld huishouden gemiddeld 20 jaar gebruik heeft gesimuleerd. De omvang van de tests voor elke geteste serie wordt hieronder beschreven. Deze tests vormen geen waarborg of garantie voor de duurzaamheid van onze productcategorieën gedurende 20 jaar. Ondanks de tests die tijdens de ontwikkelingsfase zijn uitgevoerd, kunnen individuele toestellen, zoals elke machine, af en toe onderhoud, reparaties of vervanging van belangrijke onderdelen nodig hebben. In dit opzicht gelden de bepalingen van de wettelijke garantie en - indien van toepassing - de aanvullende bepalingen over de garantie van het apparaat in de algemene verkoopvoorwaarden van het Miele-product.

 

WASMACHINES

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Frontloader wasmachinereeks W 1/WD 1 heeft MIELE de modellen en kernonderdelen onderworpen aan strenge duurtesten. MIELE wil met deze doorgevoerde testen het gebruik voor een periode van 20 jaar simuleren.
Aan de basis van de vereisten voor deze levensduurtest liggen studies en officiële onderzoeken van de gekende gemiddelde gebruiksgewoonten. MIELE baseert zich daarbij op een totaal van 5 000 wasprogramma's met verschillende keuzeprogramma's. Dit komt overeen met 5 wasprogramma's per week gedurende 50 weken per jaar over een periode van 20 jaar. De hieruit afgeleide vereisten worden opgenomen in de testvereisten. Naast de exacte testvereisten bepalen deze ook het aantal testkandidaten om tot statistisch doorslaggevende testresultaten te komen.
Onze medewerkers zorgen voor het uitvoeren van en toezicht houden op deze testen die MIELE tijdens de ontwikkelingsfase doorvoert. De overeenkomstige testresultaten houden we bij en gaan we evalueren. We geven een wasmachinereeks pas vrij wanneer de testresultaten overeenkomen met de vastgelegde criteria voor betrouwbaarheid van de kernonderdelen van de wasmachinereeks.
De door MIELE doorgevoerde testen “op 20 jaar levensduur” steunen op een uitgebreid concept dat werd afgeleid uit instructies voor gebruik, labtesten en aanvullende werknormen. Dit concept werd beoordeeld in het kader van een onderzoek naar bedrijfssterkte met als resultaat dat dit concept volledig is, overeenkomt met de technische klasse en het met deze handelswijze mogelijk is om wasmachines voor een gebruiksperiode van 20 jaar bij gemiddeld gebruik en voor een gemiddeld gezin te testen (Fraunhofer Institut, LBF deskundigenrappport nr. 307049.
De testen tijdens de ontwikkelingsfase sluiten afzonderlijke uitval of eventuele vereiste herstellingen of onderhoud van deze producten niet uit. Wat dat betreft zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing en eventuele bijkomende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van Miele met betrekking tot het betreffende product.

VAATWASSERS

Miele heeft tijdens de ontwikkelingsfase van de G 5000 en G 7000 vaatwasserseries ontwikkelingsmodellen en kerncomponenten getest in zware duurtesten. Het doel van deze door Miele uitgevoerde tests is om een gemiddeld gebruik over een periode van 20 jaar te simuleren.
Aan de basis van de vereisten voor deze levensduurtest liggen studies en officiële onderzoeken van de gekende gemiddelde gebruiksgewoonten. MIELE baseert zich daarbij op een totaal van 5 600 spoelcycli met verschillende programma's. Dit komt overeen met 280 spoelcycli per jaar over een periode van 20 jaar. De hieruit afgeleide vereisten worden opgenomen in de testvereisten. Naast de exacte testvereisten bepalen deze ook het aantal testkandidaten om tot statistisch doorslaggevende testresultaten te komen.
Onze medewerkers zorgen voor het uitvoeren van en toezicht houden op deze testen die MIELE tijdens de ontwikkelingsfase doorvoert. De overeenkomstige testresultaten houden we bij en gaan we evalueren. We geven een vaatwasserreeks pas vrij wanneer de testresultaten overeenkomen met de vastgelegde criteria voor betrouwbaarheid van de kernonderdelen van de vaatwasserreeks.
De door MIELE doorgevoerde testen “op 20 jaar levensduur” steunen op een uitgebreid concept dat werd afgeleid uit instructies voor gebruik, labtesten en aanvullende werknormen. Dit concept werd beoordeeld in het kader van een onderzoek naar bedrijfssterkte met als resultaat dat dit concept volledig is, overeenkomt met de technische klasse en het met deze handelswijze mogelijk is om vaatwassers voor een gebruiksperiode van 20 jaar bij gemiddeld gebruik en voor een gemiddeld gezin te testen (Fraunhofer Institut, LBF deskundigenrapport nr. 308595 – ExG, april 2019).
Dit geeft geen enkele garantie of zekerheid dat onze vaatwassers meer dan 20 jaar meegaan. De testen tijdens de ontwikkelingsfase sluiten afzonderlijke uitval of eventuele vereiste herstellingen of onderhoud van deze producten niet uit. Wat dat betreft zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing en eventuele bijkomende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van MIELE aangaande het betreffende product.

KOOKPLATEN

Tijdens de ontwikkelingsfase van de dampkappenreeks heeft MIELE de kernonderdelen onderworpen aan strenge duurtesten. MIELE wil met deze doorgevoerde testen het gebruik voor een periode van 20 jaar simuleren.
Aan de basis van de vereisten voor deze levensduurtest liggen studies en officiële onderzoeken van de gekende gemiddelde gebruiksgewoonten. MIELE baseert zich daarbij op 7000 bedrijfsuren met verschillende programma's. Dit komt overeen met 7 uren per week gedurende 50 weken per jaar over een periode van 20 jaar. De hieruit afgeleide vereisten worden opgenomen in de testvereisten. Naast de exacte testvereisten bepalen deze ook het aantal testkandidaten om tot statistisch doorslaggevende testresultaten te komen.
Onze medewerkers zorgen voor het uitvoeren van en toezicht houden op deze testen die MIELE tijdens de ontwikkelingsfase doorvoert. De overeenkomstige testresultaten worden door MIELE bijgehouden en geëvalueerd. We geven een dampkappenreeks pas vrij wanneer de testresultaten overeenkomen met de vastgelegde criteria voor betrouwbaarheid van de kernonderdelen van de dampkappenreeks.
De door MIELE doorgevoerde testen “op 20 jaar levensduur” steunen op een uitgebreid concept dat werd afgeleid uit instructies voor gebruik, labtesten en aanvullende werknormen. Dit concept werd beoordeeld in het kader van een onderzoek naar bedrijfssterkte met als resultaat dat dit concept volledig is, overeenkomt met de technische klasse en het met deze handelswijze mogelijk is om dampkappen voor een gebruiksperiode van 20 jaar bij gemiddeld gebruik en voor een gemiddeld gezin te testen (Fraunhofer Institut, LBF deskundigenrapport nr. 308005- ExD).
Dit geeft geen enkele garantie of zekerheid dat onze dampkappen meer dan 20 jaar meegaan en sluit eventuele vereiste herstellingen of onderhoud niet uit. Wat dat betreft zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing en eventuele bijkomende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van MIELE met betrekking tot het betreffende product.

OVENS

Tijdens de ontwikkelingsfase van de H-7000 ovenreeks heeft MIELE de kernonderdelen van de ovens en microgolfovens onderworpen aan strenge duurtesten. MIELE wil met deze doorgevoerde testen het gebruik van de hoofdfuncties voor een periode van 20 jaar simuleren.
Aan de basis van de vereisten voor deze levensduurtest liggen studies en officiële onderzoeken van de gekende gemiddelde gebruiksgewoonten. MIELE baseert zich daarbij op in totaal 2160 bedrijfsuren voor de oven en in totaal 3160 bedrijfsuren voor de microgolfoven in verschillende functies. Dit komt overeen met 108 bedrijfsuren per jaar voor de oven en 158 bedrijfsuren per jaar voor de microgolfoven over een periode van 20 jaar. Daarnaast houdt men rekening met een gemiddeld driemalige reiniging van het het product (pyrolyse). De hieruit afgeleide vereisten worden opgenomen in de testvereisten. Naast de exacte testvereisten bepalen deze ook het aantal testkandidaten om tot statistisch doorslaggevende testresultaten te komen.
Onze medewerkers zorgen voor het uitvoeren van en toezicht houden op deze testen die MIELE tijdens de ontwikkelingsfase doorvoert. De overeenkomstige testresultaten worden door MIELE bijgehouden en geëvalueerd. We geven een ovenreeks pas vrij wanneer de testresultaten overeenkomen met de vastgelegde criteria voor betrouwbaarheid van de kernonderdelen. Hierbij verstaan we onder kernonderdelen de hoofdonderdelen van de ovenreeks, die onmisbaar zijn voor de basisfuncties voor het gebruik van oven en microgolfoven.
De door MIELE doorgevoerde testen “op 20 jaar levensduur” steunen op een uitgebreid concept dat werd afgeleid uit instructies voor gebruik, labtesten en aanvullende werknormen. Dit concept werd beoordeeld in het kader van een onderzoek naar bedrijfssterkte met als resultaat dat dit concept volledig is, overeenkomt met de technische klasse en het met deze handelswijze mogelijk is om de basisfuncties van de oven voor een gebruiksperiode van 20 jaar bij gemiddeld gebruik voor een gemiddeld gezin te testen.
Dit geeft geen enkele garantie of zekerheid dat onze ovens en microgolfovens meer dan 20 jaar meegaan en sluit eventuele vereiste herstellingen of onderhoud niet uit. Wat dat betreft zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing en eventuele bijkomende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van MIELE met betrekking tot het betreffende product.

STOOMOVENS

Tijdens de ontwikkelingsfase van de DG 7000-reeks (stoomoven) met inbegrip van de DGC 7000-producten (“combistoomoven” – stoomoven met ovenfunctie) en DGM 7000-producten (stoomoven met microgolffunctie) heeft MIELE de kernonderdelen onderworpen aan strenge duurtesten. MIELE wil met deze doorgevoerde testen het gebruik van de hoofdfuncties voor een periode van 20 jaar simuleren.
Aan de basis van de vereisten voor deze levensduurtest liggen studies en officiële onderzoeken van de gekende gemiddelde gebruiksgewoonten. MIELE baseert zich daarbij op in totaal 2 500 bedrijfsuren voor de stoomoven (SO), in totaal 4 700 bedrijfsuren voor de stoomoven met ovenfunctie (SOC) en 3 500 bedrijfsuren voor de stoomoven met microgolffunctie (SOM), telkens met verschillende functies. Dit komt overeen met 125 bedrijfsuren per jaar voor de stoomoven (SO), 235 bedrijfsuren per jaar voor de stoomoven met ovenfunctie (SOC) en 175 bedrijfsuren per jaar voor de stoomoven met microgolffunctie over een periode van 20 jaar. De hieruit afgeleide vereisten worden opgenomen in de testvereisten. Naast de exacte testvereisten bepalen deze ook het aantal testkandidaten om tot statistisch doorslaggevende testresultaten te komen.
Onze medewerkers zorgen voor het uitvoeren van en toezicht houden op deze testen die MIELE tijdens de ontwikkelingsfase doorvoert. De overeenkomstige testresultaten worden door MIELE bijgehouden en geëvalueerd. We geven een reeks pas vrij wanneer de testresultaten overeenkomen met de vastgelegde criteria voor betrouwbaarheid van de kernonderdelen. Hierbij verstaan we onder kernonderdelen de hoofdonderdelen van de stoomovenreeks die onmisbaar zijn voor de basisfuncties voor het gebruik van de stoomoven, oven of microgolfoven.
De door MIELE doorgevoerde testen “op 20 jaar levensduur” steunen op een uitgebreid concept dat werd afgeleid uit instructies voor gebruik, labtesten en aanvullende werknormen. Dit concept werd beoordeeld in het kader van een onderzoek naar bedrijfssterkte met als resultaat dat dit concept volledig is, overeenkomt met de technische klasse en het met deze handelswijze mogelijk is om de basisfuncties van de stoomoven van de genoemde reeks voor een gebruiksperiode van 20 jaar bij gemiddeld gebruik voor een gemiddeld gezin te testen.
Dit geeft geen enkele garantie of zekerheid over de levensduur van onze stoomovens en sluit eventuele vereiste herstellingen of onderhoud niet uit. Wat dat betreft zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing en eventuele bijkomende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van MIELE met betrekking tot het betreffende product.

STOFZUIGEN
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1, Boost CX 1

Tijdens de ontwikkelingsfase van de volgende elektrische huishoudelijke stofzuigers met zak, Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Boost CX 1 en Blizzard CX 1, heeft MIELE de modellen en kernonderdelen onderworpen aan strenge duurtesten. MIELE wil met deze doorgevoerde testen het gebruik voor een periode van 20 jaar simuleren.
Aan de basis van de vereisten voor deze levensduurtest liggen studies en officiële onderzoeken van de gekende gemiddelde gebruiksgewoonten. MIELE baseert zich daarbij op een totale bedrijfsduur van 750 uren. Dit komt overeen met 45 minuten per week, 50 weken per jaar gedurende 20 jaar. De hieruit afgeleide vereisten worden opgenomen in de testvereisten. Naast de exacte testvereisten bepalen deze ook het aantal testkandidaten om tot statistisch doorslaggevende testresultaten te komen.
Onze medewerkers zorgen voor het uitvoeren van en toezicht houden op deze testen die MIELE tijdens de ontwikkelingsfase doorvoert. De overeenkomstige testresultaten houden we bij en gaan we evalueren. We geven de bovengenoemde stofzuigerreeksen pas vrij wanneer de testresultaten overeenkomen met de vastgelegde criteria voor betrouwbaarheid van de genoemde stofzuigerreeks.
De door MIELE doorgevoerde testen “op 20 jaar levensduur” steunen op een uitgebreid concept dat werd afgeleid uit instructies voor gebruik, labtesten en aanvullende werknormen. Dit concept werd beoordeeld in het kader van een onderzoek naar bedrijfssterkte met als resultaat dat dit concept volledig is, overeenkomt met de technische klasse en het met deze handelswijze mogelijk is om elektrische huishoudelijke stofzuigers voor een gebruiksperiode van 20 jaar bij gemiddeld gebruik en voor een gemiddeld gezin te testen (Fraunhofer Institut, LBF deskundigenrapport nr. 307530, januari 2018).
Dit geeft geen enkele garantie of zekerheid dat de bovengenoemde huishoudelijke stofzuigers langer dan 20 jaar meegaan en sluit eventuele vereiste herstellingen of onderhoud niet uit. Wat dat betreft zijn de wettelijke garantievoorschriften van toepassing en eventuele bijkomende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van MIELE met betrekking tot het betreffende product.

DAMPKAPPEN

Tijdens de ontwikkelingsfase van de dampkapserie heeft MIELE de modellen en hoofdcomponenten getest in strenge uithoudingstests. Het doel van deze door MIELE uitgevoerde tests is het gemiddelde gebruik over een periode van 20 jaar te simuleren.
De voorwaarden van de levensduurtest zijn gebaseerd op gemiddelde consumentengewoonten, vastgesteld in diverse studies en enquêtes. MIELE gaat uit van een totaal van 7000 gebruiksuren met verschillende programma's. Dit komt overeen met 7 uur per week gedurende 50 weken gebruik per jaar, over een periode van 20 jaar. De eisen die uit deze gegevens voortvloeien, zijn overgenomen in de testvoorwaarden. Naast de precieze testomstandigheden bepalen deze gegevens ook het aantal eenheden dat moet worden getest om statistisch betrouwbare resultaten te verkrijgen.
Deze tests, die MIELE uitvoert tijdens de productontwikkelingsfase, worden uitgevoerd en gecontroleerd door onze medewerkers. Hun resultaten worden door MIELE geregistreerd en geëvalueerd. De kap wordt pas vrijgegeven als de testresultaten voldoen aan de gespecificeerde criteria voor de betrouwbaarheid van de hoofdcomponenten.
MIELE's "Voor een levensduur van 20 jaar" tests zijn gebaseerd op een uitgebreid concept, geïmplementeerd door middel van gebruiksaanwijzingen, laboratorium testinstructies en aanvullende fabrieksnormen. Dit concept is geëvalueerd in een operationele duurzaamheidsstudie, waarvan het resultaat luidt dat dit concept volledig is, overeenstemt met de stand van de techniek en dat met deze aanpak de belangrijkste functies van de dampkappen kunnen worden getest voor een levensduur van 20 jaar bij het gemiddelde gebruik van een middelgroot huishouden (Fraunhofer-instituut, LBF-deskundigenrapport nr. 308005 - ExD).
Dit vormt geen verzekering of garantie voor de duurzaamheid van onze dampkappen gedurende 20 jaar, noch sluit het de eventuele noodzaak van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit. In dit verband gelden de wettelijke garantiebepalingen, evenals eventuele aanvullende bepalingen in de algemene verkoopvoorwaarden van Miele voor het betreffende product.