Tot 70 euro cashback op de Miele Triflex steelstofzuiger

Koop tussen 12 augustus en 31 oktober een Miele Triflex snoerloze steelstofzuiger en wij betalen 50 of 70 euro terug.

Alle deelnemende Triflex steelstofzuigers

Algemene informatie

Koop tussen 12 augustus en 31 oktober 2022 een van deze Tiflex HX1 of HX2 steelstofzuigers en wij betalen 50 euro terug.

11218840           Triflex HX1 wit
11333340           Triflex HX1 wit
11333350           Triflex HX1 grijs
11333360           Triflex HX1 rood
11333370           Triflex HX1 Cat & Dog
11333380           Triflex HX1 Pro Infinity
11456940           Triflex HX1 Performance
11456950           Triflex HX1 Runner
11670600           Triflex HX1 Power
11761630           Triflex HX1 Select

11805960           Triflex HX1 wit
11805970           Triflex HX1 zwart
11805980           Triflex HX1 grijs
11805990           Triflex HX2 wit
11806000           Triflex HX2 Cat & Dog
11806020           Triflex HX2 Performance
11806030           Triflex HX2 Runner
11806040           Triflex HX2 Racer
11897010           Triflex HX2 Sprinter
12139120           Triflex HX1 Active grijs
12139130           Triflex HX1 Active zwart
12181420           Triflex HX1 Plus
12181430           Triflex HX1 Flash
12181440           Triflex HX2 Flash

Of koop een Triflex HX2 Pro (11806010) en wij betalen 70 euro terug.

 

Hoe aanvragen?

Klik op deze link en vul vervolgens alle gegevens in voor 15 november 2022.

- Binnen de 8 weken na de registratie ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Voor meer info kunt u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 15 november 2022.

Actievoorwaarden

50 EUR terugbetaald bij aankoop van een Miele stofzuiger Triflex HX1 & Triflex HX2
70 EUR terugbetaald bij aankoop van een Miele stofzuiger Triflex HX2 Pro

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie
“50 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele Triflex HX1 / Triflex HX2
70 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele Triflex HX2 Pro" (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 12 augustus 2022 tot en met 31 oktober 2022 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. De actie is enkel geldig op alle Belgische Triflex HX1 & Triflex HX2 steelstofzuigers.
De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.
De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.
De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.
De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 15 november 2022 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnummer en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 16  november 2022 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling van 50 euro voor Triflex HX1 & Triflex HX2 / 70 euro voor Triflex HX2 Pro gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.
Er kan maximaal één cashback aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 15 november 2022. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.
Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.
Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres miele@hashting.com of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Naar begin pagina