Gratis Miele-koffieActie

3 kg gratis Miele koffie

Koop tussen 1 maart en 31 mei 2021 een vrijstaande Miele-koffieautomaat CM5, CM6 of CM7 en je krijgt gratis 3 kg Miele-koffie.

Wat moet je doen?

  1. Geef op de actiepagina het serienummer van je koffieautomaat in en laad je factuur op. Lees hier hoe je het serienummer van je toestel vindt.
  2. Daarna registreer je je of meld je je aan. De koffie wordt naar je thuis opgestuurd via DPD thuislevering.

 

Geef hier je serienummer in en vraag je koffie aan

Alle toestellen

Producten

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN:

3kg gratis Miele-koffie

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “3 kg gratis Miele-koffie” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 1 maart tot en met 31 mei 2021 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

Koop een Miele vrijstaande koffieautomaat CM5, CM6 of CM7 tussen 01/03/21 en 31/05/21. De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België.

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 30 juni 2021 het online registratieformulier in te vullen op de website. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

De actie omvat 3 kg gratis Miele-koffie. Deze zal na registratie worden opgestuurd naar het opgegeven adres. Registratie = serienummer en aankoopbewijs + aanmelden of registreren bij Miele.

Vanaf 1 juli 2021 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

De aanvraag zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De levering zal plaatsvinden op het gegeven adres..

Er kan maximaal één voucher aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar info@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 30 juni 2021. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres info@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).