125 jaar algemene voorwaarden

Duur van de acties​

De algemene 125e jubileumcampagne met de actiemodellen (125 Edition en 125 Gala Edition) en de verlengde garantie van 125 maanden is beschikbaar van 1 februari 2024 tot 31 december 2025.
De start van de promoties kan variëren afhankelijk van de productcategorie.

Vouchers voor gratis accessoires

​Voor 125 actiemodellen met gratis accessoires (zie de productpagina's) zit de voucher in de verpakking van het toestel. De voucher kan alleen worden ingewisseld in de Miele Online Shop via www.miele.be/vouchers. Levering binnen België. Geen contante betaling. Slechts één vouchercode per bestelling. Kan niet worden gecombineerd met andere promoties. Wederverkoop niet toegestaan. De respectievelijke geldigheidsdatum van de voucher staat op de voucher zelf.

 

125 weken garantie​

De gratis extra garantie van 125 weken is alleen beschikbaar voor 125 Gala Edition actiemodellen. 

In de verpakking van uw product vindt u een voucher of flyer met informatie over hoe u de verlengde garantie kunt activeren. Scan gewoon de QR-code en volg de instructies.  

De extra garantie is direct gekoppeld aan de 2-jarige Miele-garantie en verlengt deze met nog eens 125 weken. Let op: de garantie moet binnen 30 dagen na aankoop van het toestel worden geactiveerd via de Miele-app. Beschikbaar voor een mobiel apparaat (raadpleeg de App Store voor de minimale vereisten). 

De voorwaarden van de 125 weken verlengde garantie zijn van toepassing. Zie de volledige voorwaarden hieronder. 

 

1. De volgende contractvoorwaarden gelden voor de Verlengde Garantie, onverminderd de wettelijke rechten in geval van defecten en zonder deze te beperken. Het inroepen van deze wettelijke rechten is gratis.

1.1      Miele Belgium NV, Z.5.Mollem 480, 1730 Mollem verleent 2 jaar garantie vanaf de datum van de aankoop van het apparaat. Met de 125 weken extra Verlengde Garantie dekt Miele Belgium NV de reparatiekosten gedurende nog eens 125 weken onmiddellijk aansluitend op de garantieperiode. De geldigheidsduur staat vermeld op de voorzijde van het certificaat.

1.2      Het certificaat zal per e-mail worden verstrekt.

1.3      De reparatie van de machine of de levering van reserveonderdelen verlengt de contractduur niet.

2. Voorwaarden

2.1      Het apparaat is gekocht bij een geautoriseerde vakhandelaar of rechtstreeks bij Miele in een EU-land (met uitzondering van de Republiek Ierland) of Zwitserland.

2.2      Op het ogenblik van de aankoop of activatie van de Verlengde Garantie bevindt het toestel zich in België.

2.3      Het certificaat geldt telkens slechts voor een specifieke Miele-machine en is niet overdraagbaar.

2.4      Als de machine van eigenaar verandert of als de eigenaar naar een ander adres verhuist, moet Miele hiervan op de hoogte worden gesteld zodat het certificaat geldig blijft.

2.5      De 125 weken Verlengde Garantie wordt gratis verstrekt op gedefinieerde 125 Gala Edition modellen. Deze moet binnen 30 dagen na aankoop van het apparaat worden geactiveerd via de Miele App.

            De Miele App is een extra digitale service van Miele & Cie. KG.

2.6      De diensten in het kader van de Verlengde Garantie worden uitsluitend verleend binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

2.7      Diensten in het kader van de Verlengde Garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de Miele-klantendienst of een door Miele Belgium NV erkende onderhoudspartner. U kunt contact opnemen met de Miele-klantenservice via miele.be/service.

2.8      Op verzoek van Miele moeten de aankoopbon en het certificaat worden getoond.

2.9      Indien de klant geen aanspraak kan maken op de Verlengde Garantie, worden de kosten van reparaties en andere verleende diensten (bijv. controle van het toestel) volgens de geldende tarieven gefactureerd.

2.10    Een toestel met certificaat is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik.

3. Dekking en bereik

3.1      Defecten aan de machine worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen door reparatie of vervanging van de onderdelen in kwestie. Alle reiskosten, voorrijkosten, arbeidskosten en kosten voor reserveonderdelen zijn ten laste van Miele Belgium NV. Reserveonderdelen of -apparaten worden eigendom van Miele Belgium NV.

3.2      Indien het niet langer financieel zinvol is om de machine te repareren of reparatie onmogelijk is, krijgt de klant een identieke of gelijk-waardige nieuwe machine. Bij een nieuwe machine ter vervanging van de oude kan de communicatie (connectiviteit) met andere machines en het bestaande huishoudelijke systeem niet worden gegarandeerd. Een andere mogelijkheid is dat, indien daar om wordt verzocht, de machine wordt vergoed volgens de huidige marktwaarde. Als de huidige marktwaarde van het toestel door Miele wordt vergoed, vervalt het certificaat. Als de machine wordt vervangen, wordt de resterende in het certificaat vermelde dekkingsperiode op het nieuwe toestel overgedragen.

3.3      De Verlengde Garantie dekt geen andere schadeclaims tegen Miele Belgium NV, behalve in gevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke nalatigheid van de technicus van de technische dienst die optreedt in opdracht van Miele Belgium NV of aansprakelijkheid als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

3.4      De levering van verbruiksartikelen en toebehoren valt niet onder deze overeenkomst.

4. Beperkingen

De Verlengde Garantie dekt geen kosten voor reparaties wanneer een defect het gevolg is van het volgende:

4.1      Onjuiste installatie, bijv. niet-naleving van de relevante veiligheids-voorschriften en schriftelijke bedienings- en installatie-instructies.

4.2      Onjuist gebruik en onjuiste bediening, zoals het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of chemicaliën, alsmede schade veroorzaakt door het in contact komen met vloeistoffen, bouwstof of toner.

4.3      Een machine die in een andere EU-lidstaat (met uitzondering van de Republiek Ierland) of Zwitserland is gekocht, kan ongeschikt zijn voor gebruik of kan onderworpen zijn aan gebruiksbeperkingen op grond van andere technische specificaties.

4.4      Externe factoren zoals schade als gevolg van transport, schokken en stoten, slechte milieuomstandigheden of natuurverschijnselen.

4.5      Reparaties of wijzigingen die niet door opgeleide en door Miele erkende onderhoudspartners zijn uitgevoerd.

4.6      Schade aan niet-standaard toebehoren en het niet gebruiken van originele Miele-onderdelen of door Miele erkende toebehoren.

4.7      Glasbreuk en defecte lampen.

4.8      Schommelingen in de stroomvoorziening die de door de fabrikant opgegeven toleranties overschrijden.

4.9      Het niet uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

4.10    Gebruiksgerelateerde en natuurlijke slijtage, zoals de afnemende capaciteit van accu's en onderdelen die volgens de gebruiksaanwijzing tijdens de levensduur van het product regelmatig moeten worden vervangen.

5. Gegevensbescherming

In het kader van de dienstverlening aan klanten verzamelt en verwerkt Miele persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring raadplegen op Privacybeleid.

6. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na veertien dagen vanaf de dag waarop het contract werd afgesloten. Om het herroepings-recht uit te oefenen, moet u ons (Miele Belgium N.V., Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem, 02/451.16.16, contact@miele-support.be) op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U mag het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepings-termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeen-gekomen. In elk geval worden u geen kosten aangerekend als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Indien u verzocht om de diensten te laten starten tijdens de herroepings-termijn, moet u ons een bedrag betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is verstrekt totdat u ons uw herroeping van dit contract hebt meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Model van het herroepingsformulier

 

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wenst te herroepen.)

Aan (Miele Belgium N.V., Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem, 02/451.16.16, contact@miele-support.be):

Ik/Wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) opzeg/opzeggen,

Besteld op (*)/ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

125 maanden garantie

De volgende contractvoorwaarden gelden voor de Verlengde Garantie, onverminderd de wettelijke rechten in geval van defecten en zonder deze te beperken. Het inroepen van deze wettelijke rechten is gratis.

1. Duur en begin van de dekking

1.1       Miele Belgium NV, Z.5.Mollem 480, 1730 Mollem verleent 2 jaar garantie vanaf de datum van de aankoop van het apparaat. Met de Verlengde Garantie dekt Miele Belgium NV de reparatiekosten gedurende één, drie of acht jaar onmiddellijk aansluitend op de garantieperiode. De Verlengde garantie van 125 maanden verlengt de 2 jaar garantie met 8 jaar en 5 maanden.De geldigheidsduur staat vermeld op de voorzijde van het certificaat.

1.2       Het contract van de Verlengde Garantie voor een jaar wordt automatisch verlengd met nog eens twaalf (12) maanden tot tien (10) jaar na de aankoopdatum van het toestel. Daarna loopt het contract automatisch af. Het kan ook schriftelijk worden opgezegd uiterlijk een maand voor het einde van de jaarlijkse dekkingsperiode vanaf de eerste dag van de geldigheids-/verlengingsdatum. De automatische verlenging wordt van kracht nadat de klant de factuur die hij bij het begin van de verlengde periode heeft ontvangen, binnen de gegeven termijn heeft betaald.

1.3       Een bestaande Verlengde Garantie voor vijf (5) jaar kan binnen de dekkingsperiode worden verlengd tot tien (10) jaar. Een extra Verlengde Garantie van 125 weken kan verlengd worden tot tien (10) jaar tijdens de geldigheidsperiode ervan. Contacteer Miele Customer Service voor de aankoop van deze verlenging.

1.4       Miele behoudt zich het recht voor om te allen tijde prijsaanpassingen door te voeren. Bij aankoop van een Verlengde Garantie gelden de prijzen uit de prijslijst die geldig was op het moment van afsluiten. Prijswijzigingen van de Verlengde Garantie voor één jaar kunnen worden genoteerd op de jaarfactuur. Voorafgaande schriftelijke kennisgeving wordt niet gegeven. Indien de factuur binnen de betalingstermijn wordt betaald, wordt ervan uitgegaan dat de prijswijziging is aanvaard. Bij niet-uitgevoerde betaling wordt de garantie niet verlengd.

            Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

1.5       Het certificaat zal per e-mail worden verstrekt.

1.6       De reparatie van de machine of de levering van reserveonderdelen verlengt de contractduur niet.

2. Voorwaarden

2.1       Het apparaat is gekocht bij een geautoriseerde vakhandelaar of rechtstreeks bij Miele in een EU-land, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen.

2.2       Op het ogenblik van de aankoop of activatie van de Verlengde Garantie bevindt het toestel zich in België.

2.3       Het certificaat geldt telkens slechts voor een specifieke Miele-machine en is niet overdraagbaar.

2.4       Als de machine van eigenaar verandert of als de eigenaar naar een ander adres verhuist, moet Miele hiervan op de hoogte worden gesteld zodat het certificaat geldig blijft.

2.5       Het certificaat moet worden geregistreerd en afgesloten binnen de machinegarantieperiode van 2 jaar. De Verlengde Garantie voor een jaar kan ook direct na een onderhoudsbezoek van een Miele-technicus worden verkregen op toestellen die niet ouder zijn dan tien (10) jaar.

2.6       De diensten in het kader van de Verlengde Garantie worden uitsluitend verleend binnen de EU, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen.

2.7       Diensten in het kader van de Verlengde Garantie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de Miele-klantendienst of een door Miele Belgium NV erkende onderhoudspartner. U kunt contact opnemen met de Miele-klantenservice via miele.be/service.

2.8       Op verzoek van Miele moeten de aankoopbon en het certificaat worden getoond.

2.9       Indien de klant geen aanspraak kan maken op de Verlengde Garantie, worden de kosten van reparaties en andere verleende diensten (bijv. controle van het toestel) volgens de geldende tarieven gefactureerd.

2.10     Een toestel met certificaat is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik.

2.11     De Verlengde Garantie geldt niet voor koffiezetapparaten, ProfiLine-vaatwassers, Little Giants en Miele Professional-toestellen. Voor al deze apparaten zijn speciale onderhoudsaanbiedingen van toepassing.

3. Dekking en bereik

3.1       Defecten aan de machine worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen door reparatie of vervanging van de onderdelen in kwestie. Alle reiskosten, voorrijkosten, arbeidskosten en kosten voor reserveonderdelen zijn ten laste van Miele Belgium NV. Reserveonderdelen of -apparaten worden eigendom van Miele Belgium NV.

3.2       Indien het niet langer financieel zinvol is om de machine te repareren of reparatie onmogelijk is, krijgt de klant een identieke of gelijkwaardige nieuwe machine. Bij een nieuwe machine ter vervanging van de oude kan de communicatie (connectiviteit) met andere machines en het bestaande huishoudelijke systeem niet worden gegarandeerd. Een andere mogelijkheid is dat, indien daar om wordt verzocht, de machine wordt vergoed volgens de huidige marktwaarde. Als de huidige marktwaarde van het toestel door Miele wordt vergoed, vervalt het certificaat. Als de machine wordt vervangen, wordt de resterende in het certificaat vermelde dekkingsperiode op het nieuwe toestel overgedragen.

3.3       De Verlengde Garantie dekt geen andere schadeclaims tegen Miele Belgium NV, behalve in gevallen die het gevolg zijn van grove of opzettelijke nalatigheid van de technicus van de technische dienst die optreedt in opdracht van Miele Belgium NV of aansprakelijkheid als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid..

3.4       De levering van verbruiksartikelen en toebehoren valt niet onder deze overeenkomst.

4. Beperkingen

De Verlengde Garantie dekt geen kosten voor reparaties wanneer een defect het gevolg is van het volgende:

4.1       Onjuiste installatie, bijv. niet-naleving van de relevante veiligheids-voorschriften en schriftelijke bedienings- en installatie-instructies.

4.2       Onjuist gebruik en onjuiste bediening, zoals het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of chemicaliën, alsmede schade veroorzaakt door het in contact komen met vloeistoffen, bouwstof of toner.

4.3       Een machine die in een andere EU-lidstaat (met uitzondering van de Republiek Ierland) of Zwitserland is gekocht, kan ongeschikt zijn voor gebruik of kan onderworpen zijn aan gebruiksbeperkingen op grond van andere technische specificaties.

4.4       Externe factoren zoals schade als gevolg van transport, schokken en stoten, slechte milieuomstandigheden of natuurverschijnselen.

4.5       Reparaties of wijzigingen die niet door opgeleide en door Miele erkende onderhoudspartners zijn uitgevoerd.

4.6       Schade aan niet-standaard toebehoren en het niet gebruiken van originele Miele-onderdelen of door Miele erkende toebehoren.

4.7       Glasbreuk en defecte lampen.

4.8       Schommelingen in de stroomvoorziening die de door de fabrikant opgegeven toleranties overschrijden.

4.9       Het niet uitvoeren van reinigings- en onderhoudswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

4.10     Gebruiksgerelateerde en natuurlijke slijtage, zoals de afnemende capaciteit van accu's en onderdelen die volgens de gebruiksaanwijzing tijdens de levensduur van het product regelmatig moeten worden vervangen.

5. Gegevensbescherming

In het kader van de dienstverlening aan klanten verzamelt en verwerkt Miele persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring raadplegen op Privacybeleid.

6. Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na veertien dagen vanaf de dag waarop het contract werd afgesloten. Om het herroepings-recht uit te oefenen, moet u ons (Miele Belgium N.V., Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem, 02/451.16.16, contact@miele-support.be) op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U mag het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepings-termijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeen-gekomen. In elk geval worden u geen kosten aangerekend als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Indien u verzocht om de diensten te laten starten tijdens de herroepings-termijn, moet u ons een bedrag betalen dat in verhouding staat tot hetgeen is verstrekt totdat u ons uw herroeping van dit contract hebt meegedeeld, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

Model van het herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wenst te herroepen.)

Aan (Miele Belgium N.V., Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem, 02/451.16.16, contact@miele-support.be):

Ik/Wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) opzeg/opzeggen,

Besteld op (*)/ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.